Norra allikatel vett mõõtmas
Ökokratt

Sissejuhatus

15 min – Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda  õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

Tegevused 2 tundi +30 min söögipaus õpilastele harmuspärase ajal

Õpilased moodustavad 2- kuni 3-liikmelised grupid kasutades erinevaid kivimeid – näiteks lubjakivi, gneiss, graniit, telliskivi tükid jne. Õpilased määravad enda käes oleva kivimi tekkeprotsessi järgi. Jagatakse kätte nuhvlid. Avatakse koos nuhvlirakendus ning juhendaja juhendab, kuidas nuhvlit kasutada ning tutvustab reegleid. Programm toimub nuhvliga Puhta vee teemapargis, kus  liigutakse küsimusepunktide vahel kaardi abil. Õpilased otsivad ja läbivad iseseisvalt enda valitud järjekorras kuni 15 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele.

 • Pandivere kõrgustiku tekke ajalugu
 • Põhjavee teke
 • Pandivere kõrgustiku – imetajad, linnud, kalad, selgrootud, vetikad
 • Nelja- viie (olenevalt aastaajast) karstivormi otsimine ja määramine nuhvlis oleva õpetuse abil
 • Pandivere kõrgustikul ja Pandivere-Põltsamaa- Adavere nitraaditundlikul alal paiknevate maakondade ja omavalitsuste ning külade määramine.
 • Asulate ja teedevõrgu areng Pandivere kõrgustikul
 • Ohud Pandivere nitraaditundlikule alale ja keskkonnale
 • Programmi kestel liigutakse u 1,5 km pikkune marsruut. 
 • 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).
 • Positsioneeritakse ennast kaardil ning määratakse lähedal asuvate looduslike objektide kaugused ning suund

Kokkuvõte 15 min

Kokkuvõtteks jagatakse õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolipingis õpituga paremini seostada.

Nuhvleid on kokku 11. andureid 2 komplekti,mis toimivad wifi ühendusega. Võimalusel võta kaasa oma nutiseade.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

III kooliastme õpilane:
- teab, mis on karst;
- toob näiteid taime- ja loomakasvatusharude kohta;
- iseloomustab põllumajanduse arengueeldusi Eestis ja põhjendab spetsialiseerumist;
- toob näiteid eri tüüpi põllumajandusettevõtete kohta Euroopas, sh Eestis;
- toob näiteid kodumaise toidukauba eeliste kohta ja väärtustab Eesti tooteid;
- väärtustab mulda ja põhjavett kui loodusressurssi;

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Ainete lõiming põhikoolis: geograafia, keemia

Ainete lõiming gümnaasiumis: geograafia, keemia, ühiskonnaõpetus

Läbivad teemad

 • Keskkond ja jätkusuutlik areng
 • Kultuuriline identiteet
 • Tervis ja ohutus

Seosed õppekavaga:

II kooliaste:

Muld elukeskkonnana

III kooliaste:

Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetööstus

Gümnaasium:

Ökoloogia ja keskkonnakaitse; loodusega seotud elukutsed.

Meetodid:

Kasutatavad aktiivõppe meetodid: aktiivvestlus käsitletaval teemal, praktiline töö nuhvliga, rühmatöö nuhvliga,  demonstratsioon nuhvliga, arutelu, dilemmaprobleemide lahendamine,

Vahendid juhendajale: nuhvel 1- 2 õpilasele, andurid: pH, elektrijuhtivuse, O2 sisalduse vees, temperatuuri, niiskuse mõõtmise andurid igale grupile. 

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Viime programme läbi soovi kohaselt haridusasutustes või soovitud asukohas.

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. Selgitame välja puuded, erivajadused ja taristu võimalused.

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Puhta vee teemapark. Kokkuleppel tellijaga viime programme läbi ja haridusasutuse soovitud kohas ja kohandatud tingimustel.

Läbiviimise asukoht:

59.060371526492, 26.24079235

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler; Ain Aasa; Helgi Sammel: matkajuhid, loodusgiidid, ja Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetajad, looduskailitusste spetsialistid, noorsootöötaja tase 6, loodusgiid tase 5, TÜ uurmusliku õppe tunnistus, esmaabi tunnistus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus

15 min – Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda  õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

Tegevused 2 h+ 30 min söögipaus

Õpilased moodustavad 2- kuni 3-liikmelised grupid kasutades erinevaid kivimeid – näiteks lubjakivi, gneiss, graniit, telliskivi tükid jne. Õpilased määravad enda käes oleva kivimi tekkeprotsessi järgi. Jagatakse kätte nuhvlid. Avatakse koos nuhvlirakendus ning juhendaja juhendab, kuidas nuhvlit kasutada ning tutvustab reegleid. Programm toimub nuhvliga Puhta vee teemapargis, kus  liigutakse küsimusepunktide vahel kaardi abil. Õpilased otsivad ja läbivad iseseisvalt enda valitud järjekorras kuni 15 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele.

 • Pandivere kõrgustiku tekke ajalugu
 • Põhjavee teke
 • Pandivere kõrgustiku – imetajad, linnud, kalad, selgrootud, vetikad
 • Nelja- viie (olenevalt aastaajast) karstivormi otsimine ja määramine nuhvlis oleva õpetuse abil
 • Pandivere kõrgustikul ja Pandivere-Põltsamaa- Adavere nitraaditundlikul alal paiknevate maakondade ja omavalitsuste ning külade määramine.
 • Asulate ja teedevõrgu areng Pandivere kõrgustikul
 • Ohud Pandivere nitraaditundlikule alale ja keskkonnale
 • Programmi kestel liigutakse u 1,5 km pikkune marsruut. 
 • 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).
 • Positsioneeritakse ennast kaardil ning määratakse lähedal asuvate looduslike objektide kaugused ning suund

Kokkuvõte 15 min

Kokkuvõtteks jagatakse õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolipingis õpituga paremini seostada.

Nuhvleid on kokku 11. andureid 2 komplekti,mis toimivad wifi ühendusega. Võimalusel võta kaasa oma nutiseade.

Viimati uuendatud:

26.11.2021