Pinnamood Vällamäe matkarajal
Loodusmets Vällamäel
Helen Kivisild

Programmi eesmärk on õppida pinnamoe kujutamist kaardil (samakõrgusjooned, reljeef, tingmärgid), suuremõõtkavalise kaardi ja kompassi kasutamist ning selle järgi orienteerumist maastikul. Lisaks õpitakse lugema pulssi ning analüüsima füüsilise koormuse mõju inimese pulsi sagedusele ning selle seosed füüsilise tervisega. Õppeprogrammi käigus tutvustatakse Haanja looduspargi väärtusi ja rekordeid ning antakse üle looduskaitse eesmärkidest. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
- mõistab kaitsealade vajalikkust;
- teab Haanja looduspargi väärtuseid ja rekordeid, kaitsealal liikumise reegleid;
- tutvub Vällamäe matkaraja ja selle loodusväärtustega;
- oskab kasutada kompassi ja kaardi järgi orienteeruda;
- oskab kirjeldada samakõrgusjoonte järgi Vällamäe suhtelist ja absoluutset kõrgust ning nõlvade kallet;
- mõistab kujutada pinnamoodi tasapinnaliselt ja profiilis;
- oskab mõõta pulssi ja proovib praktiliselt läbi füüsilise koormuse mõju pulsi sagedusele;
- teab ja oskab märgata loodusmetsa ja majandusmetsa erinevusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga:

4-6 kl II kooliaste, loodusõpetuse ainekava: 2.12. Eesti pinnamood. Pinnamood ja pinnavormid. Pinnamoe kujutamine ja lugemine kaardil. Absoluutne ja suhteline kõrgus. Suurpinnavormid: kõrgustik, madalik, tasandik. Mandrijää osa Eesti pinnamoe kujunemises.  2.9. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad.

7-9 kl III kooliaste, Geograafia ainekava põhikoolile: 3.1.1. Kaardiõpetus. Suundade määramine, asimuut. Mõõtkava liigid ja erineva mõõtkavaga kaardid. 3.1.3. Pinnamood. Pinnavormid. Pinnamoe kujutamine kaardil. Pinnamoodi kujundavad välistegurid. Murenemine, vooluvee, tuule, põhjavee, liustike, mere ja inimtegevuse osa pinnamoe kujunemisel.

Meetodid:

 1.  Kompassi ja kaardi kasutamine (Vällamäe parklas jagatakse õpilased paaridesse, jagatakse õppevahendid, tuletatakse meelde kaardi leppemärgid ja kompassi kasutamine, määratakse asukoht kaardil ja liikumissuund);
 2. Oma asukoha leidmine kaardil;
 3. Samakõrgusjoonte lugemine kaardil vaatluspunktides, kõrguste kandmine tabelisse ja Vällamäe profiili joonistamine;
 4. Pulsi mõõtmine Vällamäe jalamil ja tipus – erinevuste võrdlemine ja analüüs;
 5. Ilmakaarte määramine kaardi abil;
 6. Arutelu ja võrdlus majandusmetsa ja loodusmetsa erinevused, meeldivus ja liigirikkus;
 7. Vaatlus - uhtorg, pinnavormide kujunemine, erosioon.

Juhis õpetajale:

Vajadusel palun õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist.

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.
Õppeprogrammi tellides kohustub õpetaja pärast programmi toimumist andma programmile kirjaliku tagasiside keskkonnahariduse portaali kaudu.

Programm toimub matkarajal, seetõttu palume:

* Hiljemalt programmile eelneval päeval selgitada õpilastele ja teavitada vanemaid, kuhu ja mida õppima minnakse. Vajalik on ilmastikule vastav riietus, peakate, soovituslikult veekindlad maastikul liikumiseks sobivad jalanõud. Matkakotti kaasa pakkida oma jook, lõunasöök, vihmakeep.
* Programmi eel meenutada osalejatele, kuidas käituda looduses (ei tee valju häält, ei kasuta nutiseadmeid ega prügista) ja teavitada neid võimalikest ette tulevatest ohtudest (puugid, rästikud, libedus rajal).

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Programmi toimumiseks on eelistatud kevadine või sügisene aeg. Programm toimub loodusrajal, kus on taristu turvaliseks raja läbimiseks loodust tallamisega kahjustamata. Raja kõige füüsiliselt raskem lõik on tõus Vällamäkke. Varume selleks aega, igaüks võtab tõusu omale sobivad tempos. 

Õppeprogramm ei kohaldu nägemis-, kuulmis-, vaimupuudega osalejatele. Ratastooliga pole võimalik osaleda.

Läbiviimise koht:

Vällamäe matkarada, Haanja looduspark

Läbiviimise asukoht:

57.730549519235, 27.060013584393

Maakond:

Võrumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Helen Kivisild, keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

SISSEJUHATUS (20 min)
- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid ja ajakava;
- toimub kaitseala tutvustus, asukoha määramine kaardil, tutvumine raja skeemiga;

TEGEVUSTE KÄIK

 1.  Vällamäe parklas jagatakse õpilased paaridesse, jagatakse õppevahendid, tuletatakse meelde kaardi leppemärgid ja kompassi kasutamine, määratakse asukoht kaardil ja liikumissuund;
 2.  Rada läbitakse töölehte täites - asukoha leidmine kaardil, samakõrgusjoonte abil vaatluspunktide kõrguste kandmine tabelisse ja Vällamäe profiili joonistamine;
 3. Pulsi mõõtmine Vällamäe jalamil ja tipus – erinevuste võrdlemine ja analüüs;
 4. Ilmakaarte määramine kaardi abil;
 5. Majandusmetsa ja loodusmetsa võrdlus;
 6. Pinnavormide kujunemine, erosioon, uhtorg;

* Soovi korral piknik osalejate poolt kaasa võetud toiduga Vällamäe otsas või matkaonni juures.

KOKKUVÕTE (15 min)
- programmi lõpuringis väljendab õpilane programmi jooksul saadud uusi teadmisi ja kogemusi.

Viimati uuendatud:

02.01.2023