Soos loodust uurimas
Ökokratt

Õppeprogrammi käigus toimub räätsamatk soosse. Teekond viib läbi Järvesoo ja Savalduma soo. Teeme peatuse soosaarel. Tutvume soode kujunemise ja arenguga, õpime tundma rabaelustikku. Vaatleme turbasambla ehitust ja arutleme turbasambla rolli üle nii looduses kui inimeste elus läbi aegade. Räägime turba tekkest, taastuvatest ja taastumatutest loodusvaradest. Näeme kurisuid. Puhkehetkel keedame teed.

Programmile on omistatud ökoturismi kvaliteeti tõendav EHE märgis.

 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Pärast programmi läbimist II ja III kooliastme õpilased
• selgitavad soode kujunemist ja arengut; teavad nimetada soo arenguetappe;
• võrdlevad taimede kasvutingimusi madalsoos ja rabas;
• teavad nimetada rabale iseloomulikke taimi ja loomi;
• kirjeldavad turbasambla ehituse põhijooni, seostavad turbasambla ehitust ja omadusi raba kui elukeskkonna eripäraga;
• kirjeldavad turvast kui üht Eesti loodusvara ja toovad näiteid selle kasutamise kohta;
• selgitavad soode tähtsust ja kaitse vajadust;
• kirjeldavad inimese mõju ökosüsteemile raba näitel;
• oskavad kasutada räätsasid ja nende abil rabamaastikul liikuda.

Lisaks III kooliastme õpilased
• teavad, et raba keskkond on happeline;
• kirjeldavad elusa ja eluta looduse vahelisi seoseid süsinikuringe näitel;

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste, loodusõpetuse õppekava:

Teema Soo kui elukeskkond; Soode areng: madalsoo, siirdesoo ja raba. Elutingimused soos. Soode elustik. Turbasammal, selle tähtsus looduses ja inimeste elus läbi aegade; turba teke ja selle kasutamine; soode tähtsus. 

Teema Elukeskkond Eestis: Inimese mõju ökosüsteemidele raba näitel.

Teema Eesti loodusvarad: taastuvad ja taastumatud loodusvarad; turvas.

Teema Loodus ja keskkonnakaitse Eestis: inimese mõju keskkonnale; elurikkuse kaitse.

III kooliaste

Bioloogia õppekava

Teema Taimede tunnused ja eluprotsessid: 

sammaltaimede välisehituse põhijooned turbasambla  näitel.

Teema Ökoloogia: eluta ja eluslooduse tegurid ehk ökoloogilised tegurid.

Keemia õppekava: Teema Happed

Geograafia õppekava. Teema Veestik

 Õppekavas ette nähtud praktilised tööd: sookoosluse uurimine õppekäigul;  turbasambla omaduste uurimine.

Ainete lõiming: loodusõpetus, bioloogia, keemia, kehaline kasvatus, geograafia

 Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng; Tervis ja ohutus; kultuuriline identiteet

Meetodid:

Matk, õppekäik, vaatlus, vestlus, arutelu, praktiline töö, mäng

Vahendid: räätsad igale osavõtjale, 1 digitaalne mikroskoop igale paarile. 

Juhis õpetajale:

Palume valida õues viibimiseks sobiv, ilmale vastav riietus ja jalanõud. Vajalikud on kummikud.

Soovitame õpilastele eelnevalt tutvustada programmi teemat ning asukohta, et õpilastel oleks võimalus omandatud teadmisi looduses rakendada. Pärast õppekäiku on soovitav koolis programmil kuuldut/nähtut korrata ja kinnistada. Õppekäigu ajal on saatva õpetaja rolliks grupi jälgimine.

Ootame koolilt tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta. Seda saab anda läbi keskkonnahariduse portaali. Vahetut tagasisidet küsime õpetajalt ja õpilastelt ka programmist kokkuvõtet tehes.

 

Tee kõrvale võib kaasa võtta võileibu. Sel juhul palume õpilastel kodus reisikotti pakkides läbi mõelda, kuidas looduses einestada nii, et ei tekiks mingeid jäätmeid.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

185€

Lisainfo:

Läbime 3 tunni jooksul ligi 5 km, sellest räätsadega 1,5- 3 km.

Võtame vastu samaaegselt 2 gruppi. Näiteks Rakverest tulles saab tulla ühe bussiga ja transpordiraha jaguneb kahe klassi vahel. 

Räätsamatku ei toimu 23.aprilllist kuni 24. juunini, mil rabas on räätsarahu.

Õppekäik sobib kõigile, kes on võimelised rabamaastikul ja räätsadel kõndima. Kahjuks ei ole rada sobiv ratastooliga inimesele, kuid teiste erivajaduste korral on raja läbime mõningase abiga võimalik.

Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabi kursuse.

Rabasõbralikud räätsad video:

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Savalduma ja Järvesoo soo

Läbiviimise asukoht:

59.158035951761, 26.021501116875

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

info@metsamoisa.ee
+372 513 2149

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus – 20 min

  • Õppekäigu eesmärkide tutvustamine: kuidas õppekäigul käituda, kuidas kasutada räätsasid, ohutusreeglite selgitamine. Selgitatakse, miks on grupil ilma laudteeta rabas soovitav hajutatult kõndida ja vältida „hanereas“ liikumist.

Tegevused

  • Tegevused II ja III kooliastme õpilastele: lühitutvustus: soo kui elukeskkond.  Soode arenguetapid: madalsoo, siirdesoo ja raba. Soos valitsevad keskkonnatingimused, soode tähtsus. Teema III kooliastme õpilastele: eluta ja elus looduse tegurid rabas; raba happeline keskkond; süsinikuringe rabas  – 30 min;
  • Räätsad ja nende kasutamine, matk rabale. Teel õpitakse tundma rabaelustikku (põdra- ja porosamblikud, turbasammal, kattekold, jõhvikas, küüvits, sookail, mänd, vaevakask), rabas elavate liikide seosed elukeskkonnaga.  Vaatleme kurisuid, mis neelavad soost valguvat pinnavett;  arutelu: inimese mõju soodele läbi aegade -  50 min;
  • Turbasammal, selle tähtsus looduses ja inimeste elus läbi aegade; turba teke ja selle kasutamine; taastuvad ja taastumatud loodusvarad – 20 min;
  • Praktiline töö, töö paarides: turbasambla vaatlemine  välimikroskoobiga;   sammaltaimede välisehituse põhijooned turbasambla  näitel – 30 min;

Puhkehetkel keedame teed. Lõunapaus – 30 min;

Kokkuvõte   - 20 min 

  • Kokkuvõte õppekäigust. Nimetage taimi ja loomi, keda täna leidsime, kelle tegevusjälgi nägime. Kuidas nad on kohastunud oma elukeskkonnaga?
  • III kooliastme õpilastele arutelu:  millised eluta ökoloogilised tegurid mõjutavad rabaelustikku?
  • Mäng „Näita oma seisukohta“: kas turvas on taastuv või taastumatu loodusvara?

Viimati uuendatud:

31.10.2022