Nuhvliga
Ökokratt

Antakse näitlik ülevaade miljonite aastate jooksul toimunud geoloogilistest protsessidest. Õpitakse seostama geoloogilisi protsesse elu arenguga Maal ning seostama neid ka maavarade tekkimisega. Õpitakse tundma Eesti geoloogilist aluskorda ning maavarasid ning nende geograafilist jaotust – liiv, lubjakivi, graniit, savi, põlevkivi, turvas. Määratakse erinevate vete kvaliteeti: elektrijuhtivus, pH, temperatuur. Arendatakse tärkamisoskuse ja analüüsivõimet. Antakse sisu mõistetele – kambrium, ordoviitsium, silur ja devon. Õpitakse Nuhvlite kasutusfunktsioone. Toimub teadmiste süvendamine kultuuriloost ning loodusest ja erinevate õppeainete integratsioon.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased õpivad nuhvliga iseseisvalt looduses liikuma
Õpitakse kasutama looduses kasutama kompassi ja määrama ilmakaari
Korratakse ilmakaari, veeringet, põhjavee teket, selle kaitsmise võimalusi ning vajadust.
Õpitakse geoloogiat ja kivimeid, fossiilid.
Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine.
Nuhvlite kasutusfunktsioonide õppimine.
Tegevusõpe.
Koostööoskuse arendamine looduses grupitööd läbi viies.
Teadmiste süvendamine kultuuriloost ning loodusest.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ 7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ I kooliaste: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu, 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti. II kooliaste: 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. III kooliaste: 2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused, 4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet” 4.1. Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis. Geograafia VI kooliaste 4.2.2. Õpitulemused ja õppesisu 1. Kaardiõpetus Õppesisu Maa kuju ja suurus. Kaartide mitmekesisus ja otstarve. Üldgeograafilised ja temaatilised kaardid sh maailma ja Euroopa poliitiline kaart. Trüki- ja arvutikaardid, sh interaktiivsed kaardid. Mõõtkava, vahemaade mõõtmine looduses ja kaardil. Suundade määramine looduses ja kaardil. Asukoht ja selle määramine, geograafilised koordinaadid. Ajavööndid. Mõisted: plaan, kaart, üldgeograafiline ja teemakaart, arvutikaart, interaktiivne kaart, satelliidifoto, aerofoto, asimuut, leppemärgid, mõõtkava, suure- ja väikesemõõtkavaline kaart

Meetodid:

Uurimuslik õpe. Eksperimendid, praktilised mõõtmised juhendamisel, grupitööd, loovust arendavad tegevused eksperimendid. Õppepäeva lõpus on kokkuvõtted ja arutelu.

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule, nuhvleid on kokku 11, andureid vastavalt 2 paari. Kaasa palum võtta oma söök ja jook. Programmi kestus 2 tundi, toimumiskohta ja sisu saame muuta vastavalt tellija soovile.

Sihtgrupp:

Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Programmi toimumiskohta ja kestust on võimalik muuta

Läbiviimise koht:

Puhta vee teemapark. Kokkuleppel tellijaga viime programme läbi ja haridusasutuse soovitud kohas ja kohandatud tingimustel.

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Ajakava: 15 min ohutustehnika, 1,5 h programm, 15 min kokkuvõte ja kordamine. Antakse näitlik ülevaade miljonite aastate jooksul toimunud geoloogilistest protsessidest. Õpitakse seostama geoloogilisi protsesse elu arenguga Maal ning seostama neid ka maavarade tekkimisega. Õpitakse tundma Eesti geoloogilist aluskorda ning maavarasid ning nende geograafilist jaotust – liiv, lubjakivi, graniit, savi, põlevkivi, turvas. Määratakse erinevate vete kvaliteeti: elektrijuhtivus, pH, temperatuur. Arendatakse tärkamisoskuse ja analüüsivõimet. Antakse sisu mõistetele – kambrium, ordoviitsium, silur ja devon. Õpitakse Nuhvlite kasutusfunktsioone. Toimub teadmiste süvendamine kultuuriloost ning loodusest ja erinevate õppeainete integratsioon.

Sissejuhatus Puhta vee teemapargi õppehoone juures (15 minutit) Kokkuleppel tellijaga viime programme läbi ja haridusasutuse soovitud kohas ja kohandatud tingimustel. Eelseisva programmi tutvustus Jaotame õpilased 2- kuni 3-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevaid kivimeid – erineva värvitooniga kivid. Õpilased määravad ära enda käes oleva kivimi või maavara tekkeprotsessi järgi. Grupitööna tehakse juhendaja poolt etteantud andmete põhjal nuhvlis pinnase õigetes proportsioonides geoloogiline ajatelg. Nuhvliga programm, mille vältel liigutakse Puhta vee teemapargi territooriumil. Retk algab karstilehtri, kurisu või siniallikate juurest, millest liigutakse edasi teiste karstivormide juurde ning retke lõpuks jõutakse Metsaparki. Retkel tehakse näitlik ajatelg, kus on näha elu areng viimase 500 miljoni aasta jooksul ja eraldi jääajajärgsel ajal. Ajateljel märgitakse ära selgroogsete teke, sõnajalgtaimede teke, esimesed kalad ja kahepaiksed, esimesed roomajad ja paljasseemnetaimed, esimesed dinosaurused, imetajad, esimesed katteseemnetaimed, dinosauruste väljasuremine, esimesed inimesed, viimane jääaeg Eesti aladel ja selle järgne looduse ja inimareng Eesti alal. Peale ajatelje käsitlemist algab nuhvlitega retk, mille käigus otsivad ja läbivad õpilased etteantud järjekorras kuni 20 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel liigutakse u 3,5 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga,mis lepitakse kokku osalejatega enne õppeprogrammi). Kokkuvõte Puhta vee teemapargi õppehoone juures.

Viimati uuendatud:

14.04.2021