Nuhvliga
Ökokratt

Antakse näitlik ülevaade miljonite aastate jooksul toimunud geoloogilistest protsessides looduses. Õpitakse seostama geoloogilisi protsesse elu arenguga Maal ning seostama neid ka maavarade tekkimisega. Õpitakse tundma Eesti geoloogilist aluskorda ning maavarasid ning nende geograafilist jaotust – liiv, lubjakivi, graniit, savi, põlevkivi, kriit, turvas. Määratakse nuhvliga erinevate vete kvaliteeti: elektrijuhtivus, pH, temperatuur, hapnikusisaldust.  Arendatakse tärkamisoskust ja analüüsivõimet. Antakse sisu mõistetele – kambrium, ordoviitsium, silur ja devon. Õpitakse Nuhvlite kasutusfunktsioone. Toimub teadmiste süvendamine kultuuriloost ning loodusest ja erinevate õppeainete integratsioon.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased saavad kogemuse nuhvliga iseseisvalt looduses liikuda.
Õpitakse kasutama looduses kasutama kaarti ja kompassi.
Korratakse veeringet, põhjavee teket, selle kaitsmise võimalusi ning vajadust.
Õpitakse Pandivere kõrgustiku teket, geoloogiat, kivimeid ja fossiile.
Nuhvlite kasutusfunktsioonide õppimine.
Koostööoskuse arendamine grupitööd tehes.
Teadmiste süvendamine kultuuriloost ning loodusest.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Geograafia VI kooliaste 4.2.2. Õpitulemused ja õppesisu 1. Kaardiõpetus Õppesisu Maa kuju ja suurus. Kaartide mitmekesisus ja otstarve. Üldgeograafilised ja temaatilised kaardid sh maailma ja Euroopa poliitiline kaart. Trüki- ja arvutikaardid, sh interaktiivsed kaardid. Mõõtkava, vahemaade mõõtmine looduses ja kaardil. Suundade määramine looduses ja kaardil. Asukoht ja selle määramine, geograafilised koordinaadid. Ajavööndid. Mõisted: plaan, kaart, üldgeograafiline ja teemakaart, arvutikaart, interaktiivne kaart, satelliidifoto, aerofoto, asimuut, leppemärgid, mõõtkava, suure- ja väikesemõõtkavaline kaart. 

Gümnaasium:

2.1.4.4. IV kursus „Evolutsioon ja ökoloogia“

2.2.4.2. II kursus „Maa kui süsteem“

Meetodid:

Programmis kasutatavad praktilised tegevused ja valitud aktiivõppemeetodid on eakohased. Õppekäigu paremaks omandamiseks viiakse läbi erinevaid mänge ja tegevusi, mille eesmärgiks on huvi tekitamine looduse vastu – õpilane ise uurib, avastab ja kogeb, võrdleb, otsib loodusest, liigub aktiivselt, märkab detaile, arvestab kaaslastega, areneb loovus ja erinevate meeltega kogemuse saamine.

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Programmi toimumiskohta ja kestust on võimalik muuta

Läbiviimise koht:

Puhta vee teemapark. Kokkuleppel tellijaga viime programme läbi ja haridusasutuse soovitud kohas ja kohandatud tingimustel.

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel Loodusgiid, matkajuht, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetajad

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus

15 min – Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

Tegevused 2 h

Õpilased moodustavad 2- kuni 3-liikmelised grupid kasutades erinevaid kivimeid – erineva värvitooniga kive. Õpilased määravad ära enda käes oleva kivimi või maavara tekkeprotsessi järgi. Grupitööna tehakse juhendaja poolt etteantud andmete põhjal nuhvlis pinnase õigetes proportsioonides geoloogiline ajatelg. Nuhvliga programm, mille vältel liigutakse Puhta vee teemapargi territooriumil. Retk algab karstilehtri, kurisu või siniallikate juurest, millest liigutakse edasi teiste karstivormide juurde ning retke lõpuks jõutakse Metsaparki. Retkel tehakse näitlik ajatelg, kus on näha elu areng viimase 500 miljoni aasta jooksul ja eraldi jääajajärgsel ajal. Ajateljel märgitakse ära selgroogsete teke, sõnajalgtaimede teke, esimesed kalad ja kahepaiksed, esimesed roomajad ja paljasseemnetaimed, esimesed dinosaurused, imetajad, esimesed katteseemnetaimed, dinosauruste väljasuremine, esimesed inimesed, viimane jääaeg Eesti aladel ja selle järgne looduse ja inimareng Eesti alal. Peale ajatelje käsitlemist algab nuhvlitega retk, mille käigus otsivad ja läbivad õpilased etteantud järjekorras kuni 20 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel liigutakse u 1,5 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga, mis lepitakse kokku osalejatega enne õppeprogrammi).

Kokkuvõte 15 min

Kokkuvõtteks jagatakse õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolipingis õpituga paremini seostada.

Nuhvleid on kokku 11. andureid 2 komplekti,mis toimivad wifi ühendusega. Võimalusel võta kaasa oma nutiseade.

Viimati uuendatud:

21.10.2021