Allikaprogramm

Programmi käigus toimub mänguline avastusretk Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa juurest (Kose tee 58) umbes 1,3 kilomeetri kaugusel asuvate Varsaallikate juurde.

Retke käigus märkame ja vaatleme ümbritsevat loodust, saame põnevaid teadmisi ning arutleme üheskoos nähtu ja kuuldu üle. Lisaks mängime teemakohaseid mänge ning teeme käelist tegevust.

Programm on mõeldud Tallinna lasteaedade eelkooliealistele (6-7 aastased) ja l kooliastme lastele, toimub eesti keeles ja on tasuta.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi eesmärgiks on tekitada ja toetada lapse loomulikku huvi meid ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste vastu. Selgituste, vahetu kogemise ja põnevate ja mänguliste tegevuste kaudu anda lastele teemakohaseid teadmisi ning luua lähisuhet looduse, keskkonna ja ühiskonnaga.
Elamuslikkus, kogemuslikkus, tegevuslikkus, mängulisus ja koostöö aitavad hoida laste tähelepanu.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm seob omavahel mitmeid erinevaid ainevaldkondi ja pädevusi. See ei avarda mitte ainult looduse- ja keskkonnaalaseid teadmisi ja oskusi, vaid aitab seeläbi lastel kujundada ka üldisi hoiakuid ning suhtumist neid ümbritsevasse. Eelkõige hõlmab ja lõimib see omavahel loodusteaduste alaseid pädevusi väärtus-, enesemääratlus-, kodaniku- ja sotsiaalsete pädevustega.

Meetodid:

Retke käigus kasutatakse ümbritseva looduse ja keskkonna olemuse selgitamiseks nii sõnalisi, näitlikke kui praktilisi õppemeetodeid. Jagame selgitusi,  räägime jutustusi, peame arutelusid, mängime, vaatleme ja tajume erinevate meelte abil ning kinnistame saadud teadmisi läbi praktiliste harjutuste.

Lapsed saavad tegutseda nii individuaalselt kui teha ka paaris- ja meeskonnatööd.

Juhis õpetajale:

Palume programmile registreerudes teada anda osalevate laste vanus ja arv.

Õpetajatelt ja saatjatelt ootame laste mõistliku käitumise tagamist ja vajadusel heade käitumistavade meeldetuletamist. Tarvidusel ka laste abistamist käelise tegevuse käigus.

Kuna programm toimub õues, siis palun jälgige ilmateadet ning riietuge vastavalt ilmale.

Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa aadress on Kose tee 58. Meie juurde saab bussidega number 5 ja 6. Peatuse nimi on "Haljas tee". Varsaallikate lähedal asub „Jussi“ bussipeatus, kust liiguvad bussid 29, 31 ja 62.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Programm on mõeldud Tallinna lasteaedade eelkooliealistele (6-7 aastased) ja l kooliastme lastele, toimub eesti keeles ja on tasuta.

Läbiviimise koht:

Teekond Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa juurest (Kose tee 58) Varsaallikateni.

Läbiviimise asukoht:

59.458549631608, 24.847168922424

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

signe.lett@lehola.edu.ee
piritakosekhk@gmail.com
6 526 566, 58668009, Pirita-Kose keskkonnahariduse õpituba 53642474

Programmi läbiviija:

Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa programmijuhid

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käigus toimub mänguline avastusretk Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa juurest (Kose tee 58) umbes 1,3 kilomeetri kaugusel asuvate Varsaallikate juurde.

Retke käigus märkame ja vaatleme ümbritsevat loodust, saame põnevaid teadmisi ning arutleme üheskoos nähtu ja kuuldu üle. Lisaks mängime teemakohaseid mänge ja teeme käelist tegevust.

Viimati uuendatud:

18.06.2020