orienteerumine maastikul
VVV SA

Programmi  jooksul  viiakse läbi praktiline õpperetk “Orienteerumine maastikul”.

Projekt algab õpitu kordamisega, et õpilased oskaksid orienteerumiskaarti looduses lugeda, saada aru, kus nad kaardil asuvad ning panna paika kaardi ilmakaared. Korratakse koos kaardi mõisteid, tutvutakse legendi ja kompassiga. Väikesele õppusele järgneb õpetlik ülesanne: Retk koos juhendajaga kaardi lugemiseks, mille käigus õpitakse kaardiga looduses liikuma.

Enne iseseisvale orienteerumisele minemist kinnistatakse teadmisi õpetlike ülesannete kaudu  (Mõõtkava;  lepemärgid, pinnavormid kaardil, reljeefi lugemine).

Programmi teises pooles toimub õpetlik ülesanne orienteerumine maastikul. Õpilased jagatakse rühmadesse, iga rühm saab kaardi punktidega, mis on vaja looduses üles leida. Igas punktis on teadmisi kinnitav ülesanne õpilastele lahendamiseks. Viimases punktis on õpilastele üllatus. Iga rühmaga on kaasas täiskasvanud juhendaja.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
1) Saab aru orienteerumiskaardist
2) Leiab orienteerumiskaardilt tuttavaid objekte
3) Määrab kompassi abil ilmakaari
4) Kirjeldab orienteerumiskaardi järgi objektide asukohti, kasutades ilmakaari.
5) Kinnistab mõisteid: kompass, ilmakaared, plaan, leppemärgid, legend, mõõtkava, kaardivõrk, kõrgusjooned.
6) Väärtustab metsa elurikkust, maastikulist mitmekesisust ja säästva majandamise põhimõtteid. Väärtustab keskkonnahoidlikku tarbimist ja käitub metsas keskkonnateadlikult.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm vastab põhikooli riiklikule õppekavale.  Loodusõpetus  2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti

 Õppeained: Loodusõpetus, kehaline kasvatus.

Programm on lõimitud loodus-, kultuuri-, sotsiaalse- ja majandusliku keskkonnaga.

Ainetevaheline lõimingloodusõpetus, inimeseõpetus, kehaline kasvatus.

Läbiviidavad tegevused  toetavad loodusõpetuse läbivate teemade “Keskkond ja jätkusuutlik areng” ja  “Väärtused ja kõlblus” eesmärke ning põhimõtteid.

Meetodid:

Metoodika: Kaardiga looduses liikumine läbi praktilise õpperetke, õpetlike ülesannete ja mängude tegemine. Programmi läbiviimisel kasutatakse aktiivõppemeetodeid: Mõõtmine, arvutamine, seoste loomine, grupitöö kogemus, kaardi lugemise oskus, mängud ja õpetlikud ülesanded.

Programmi koostamisel on lähtutud teaduspõhisest lähenemisest.

Juhis õpetajale:

Juhis õpetajale: Palume õpetajal enne õppeprogrammile tulekut teavitada meid  erivajadustega õpilastest, et leida neile programmi läbiviimiseks sobiv lahendus. Palume õpetajal arvestada, et vajame õpetaja abi viimase õpetliku ülesande läbiviimisel saatjana. Palume õpetajal lõpuringis täita tagasiside leht. Programmi vahendeid arvestades saame korraga vastu võtta ühe rühma.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Ajakava:

Sissejuhatus – 5 min.

Õpitu kordamine, mõistete kordamine - 20 min

Retk koos juhendajaga kaardi lugemiseks -  35 minutit

Õpetlikud ülesanded – 15 min

Grupitöö: Orienteerumine maastikul – 35 min

Kokkuvõte 10 min. Lõpuringis kinnistatakse juhendaja abiga õpitut.  

 Kasutatavad vahendid:

Kõik programmiks, õpetlikeks ülesanneteks, mängudeks ja rühmatöödeks vajaminevad vahendid (pliiatsid, lamineeritud ülesanded, kompass, kaart, punktide tähised) on kohapeal olemas. Vahendeid on arvestatud 25-le lapsele. Iga õpilane saab õppeprogrammi ajaks omale kompassi ja kaardi.

Läbiviimise koht:

Vapramäe maastikukaitseala

Läbiviimise asukoht:

58.2474816, 26.4639267

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

sihtasutus@vvvs.ee
52 54 172, 5088359

Programmi läbiviija:

Õppeprogrammi viib läbi Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija. Juhendaja tunneb hästi Vapramäe metsa ja omab väga häid orienteerumise alaseid teadmisi ja kogemusi.

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Õppeprogrammi kirjeldus
Author:
VVV SA
programm orienteerumine maastikul 3-4 kl.pdf(718.05 KB)

Lisatud pikk õppeprogrammi kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Programmi  jooksul  viiakse läbi praktiline õpperetk “Orienteerumine maastikul”.

Projekt algab õpitu kordamisega, et õpilased oskaksid orienteerumiskaarti looduses lugeda, saada aru, kus nad kaardil asuvad ning panna paika kaardi ilmakaared. Korratakse koos kaardi mõisteid, tutvutakse legendi ja kompassiga. Väikesele õppusele järgneb õpetlik ülesanne: Retk koos juhendajaga kaardi lugemiseks, mille käigus õpitakse kaardiga looduses liikuma.

Enne iseseisvale orienteerumisele minemist kinnistatakse teadmisi õpetlike ülesannete kaudu  (Mõõtkava;  lepemärgid, pinnavormid kaardil, reljeefi lugemine).

Programmi teises pooles toimub õpetlik ülesanne orienteerumine maastikul. Õpilased jagatakse rühmadesse, iga rühm saab kaardi punktidega, mis on vaja looduses üles leida. Igas punktis on teadmisi kinnitav ülesanne õpilastele lahendamiseks. Viimases punktis on õpilastele üllatus. Iga rühmaga on kaasas täiskasvanud juhendaja.

Tugeva vihma korral võivad toimuda programmis muudatused, selleks on ette valmistatud alternatiivsed tegevused (Jah ja ei mäng, reljeefi bingo).

Programm lõpeb lõpuringis, kus kontrollitakse kontrollpunktide vastused ning õpilased annavad tagasisidet, milliseid uusi teadmisi nad omandasid. Õpetaja täidab tagasisidelehe. Programm on välja töötatud läbi viimiseks Vapramäe metsas. Vapramäe on kompaktne ja asub sobivalt väiksel maa-alal, mets on ümbritsetud kindlate kontuuridega, mis teeb turvaliseks orienteerimisprogrammi läbiviimise.

Programmi sihtrühm: 3-4. klass.

Ühe grupi suurus kuni 25 last, programmi viime läbi nii eesti kui vene keeles.

Programmi kestus: 2 tundi

Programmi toimumise aeg: aprill-oktoober

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe mets.

 Programm toimub õues, programmis joostakse. Palume lastel riietada vastavalt ilmale ja panna jalga ilmale ja tegevustele vastavad jalanõud. Väga halva ilma puhul kasutame tegevuste läbiviimiseks Vapramäe Loodusmaja. Kui õpilased soovivad pidada piknikku, siis palume seda teha enne või pärast õppeprogrammi. Vapramäe mets on kompaktne ja turvaline paik programmi läbiviimiseks.

JuurdepääsPalume parkida parklasse. Juhendaja ootab teid parklas. Programm ei sobi ratastooliga õpilasele.

Programmi maksumus150 eurot

Programmi eesmärk: Õpetada lugema kaarti ja kaardi abil looduses liikumist ning erinevate pinnavormide eristamist. 

Viimati uuendatud:

15.06.2020