Päikesekell
Ökokratt

Tutvutakse Pandivere kõrgustikul asuvate loodus- ja keskkonnaobjektidega, mis tuleb kaardi järgi üles leida ning valida teekond objektini, nii loodusväärtuste kui pärandkultuuriobjektideni. Õpitakse ilmakaari määrama ja valmistatakse päikesekell., Orieneteerumine kompassi ja kaardiga. Kaardiõpe ja tingmärkide õpe

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi õpieesmärk I koliaste õpilane: 1) saab aru lihtsast plaanist või kaardist ning leiab kooliümbruse plaanilt tuttavaid objekte; 2) mõistab, et kaardi järgi on võimalik tegelikkust tundma õppida; 3) näitab Eesti kaardil oma kodukohta, suuremaid kõrgustikke, saari, poolsaari, lahtesid, jõgesid, järvi ja linnu; 4) määrab kompassi järgi põhja- ja lõunasuunda; 5) kirjeldab Eesti kaardi järgi objektide asukohti, kasutades ilmakaari. II kooliaste õpilane: 1) kirjeldab samakõrgusjoonte järgi pinnavormi kuju, absoluutset ja suhtelist kõrgust ning nõlvade kallet; 2) kirjeldab kaardi järgi oma kodumaakonna ja Eesti pinnamoodi, nimetades ning näidates pinnavorme kaardil; 3) toob näiteid mandrijää mõju kohta Eesti pinnamoe kujunemisele; 4) selgitab pinnamoe mõju inimtegevusele ja toob näiteid inimtegevuse mõju kohta koduümbruse pinnamoele. III kooliaste õpilane: 1) leiab vajaliku kaardi teatmeteostest või internetist ning kasutab atlase kohanimede registrit; 2) määrab suundi kaardil kaardivõrgu ja looduses kompassi järgi; 3) mõõdab vahemaid, kasutades kaardil erinevalt esitatud mõõtkava ning looduses sammupaari; 4) määrab etteantud koha geograafilised koordinaadid ja leiab koordinaatide järgi asukoha; 5) määrab ajavööndite kaardi järgi kellaaja erinevuse maakera eri kohtades; 6) koostab lihtsa plaani etteantud kohast; 7) kasutab trüki- ja arvutikaarte, tabeleid, graafikuid, diagramme, jooniseid, pilte ja tekste, et leida infot, kirjeldada protsesse ja nähtusi, leida nendevahelisi seoseid ning teha järeldusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

 Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ 7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ 6.5. Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon”   I kooliaste: 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti II kooliaste: 2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis III kooliaste: 2.3.4.1. Kaardiõpetus, 2.3.4.3. Pinnamood, 2.3.4.6. Veestik   Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Meetodid:

 Uurimuslik õpe. Orienteerimine kaardi ka abivahenditega, ilmakaarte määramine looduses, maa-ala kaardistamine. Aktiivvestlus käsitletaval teemal. Kaardiõpe praktikas. Orienteerimise võistlus gruppide vahel.

 

Juhis õpetajale:

Programmi käigus liigutakse maastikul ja jalgradadel max 3 km. Kestus 3 tundi koos 30 min söögipausiga vastavalt koolis väljakujunenud ajakavale. Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule. 

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Kaardiõpe, ilmakaared, reljeef saavad selgeks

Läbiviimise koht:

Puhta Vee Teemapark

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Seotud failid:

LandscapAR
Author:
Okokratt
LandscapAR-1464076770659.jpg(54.4 KB)

3D mudel samakõrgusjoontest

Päikesekella tegemas
Author:
Priit_Adler
41474479_293625851368107_2892602500387438592_n.jpg(843.72 KB)

Päikesekella tegemas

Pikk kirjeldus:

Ajakava: 15 min ohutustehnika, 2 h programm, 15 min kokkuvõte ja kordamine. Programmi käigus liigutakse maastikul ja jalgradadel max 3 km. Kestus 3 tundi koos 30 min söögipausiga vastavalt koolis väljakujunenud ajakavale. Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule. 

Viimati uuendatud:

14.04.2021