Ruutkoodi lugemas
Ökokratt
Tahvelarvutiga looduses liikumine ja küsimusepunktide otsimine. Õpilased otsivad ja läbivad iseseisvalt enda valitud järjekorras kuni 15 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel läbitakse kuni 3 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).
Ilmakaarte õppimine-kordamine
Õpitakse tundma tähtsamaid taime-, roomajate- ja kahepaiksete, looma- ja linnuliike kasutades tahvlites  olevaid määrajaid
Mis vahe on puul, põõsal, puhmal ja rohttaimedel?
Heitlehine vs igihaljas puu/põõsas/puhmas.
Otsitakse loodusest loomade tegevusjälgi.
Orienteerumine looduses.
Positsioneeritakse ennast kaardil ning määratakse mõnede lähedal asuvate suuremate asulate kaugused ning suund.
Valmistatakse loodulikest vahenditest päiksekell.
Retke käigus liigutakse orienteerumise kaardi järgi
Tehakse fotosid etteantud stsenaariumi järgi.
 

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased õpivad nuhvliga iseseisvalt looduses liikuma
Õpitakse kasutama looduses kasutama kompassi ja määrama ilmakaari
Valmistatakse looduslikest vahenditest päiksekell
Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine
Olulisemate puu-, taime- ja loomaliikide õppimine
Nuhvlite kasutusfunktsioonide õppimine
Tegevusõpe
Koostööoskuse arendamine looduses grupitööd läbi viies
Elusorganismide tegevusjälgede otsimine
Teadmiste süvendamine kultuuriloost ning loodusest
Erinevate õppeainete integratsioon

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

II kooliaste: 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet”  4.1. Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride  muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate   eripärast   ning   kes   väärtustab   omakultuuri   ja   kultuurilist   mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis.

Meetodid:

Uurimuslik õpe. Eksperimendid, praktilised mõõtmised juhendamisel, grupitööd, loovust arendavad tegevused eksperimendid. Õppepäeva lõpus on kokkuvõtted ja arutelu.

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule. Kestus 2 tundi.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
Täiskasvanud

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Programmi saab läbi viia tellujale sobivas kohas

Läbiviimise koht:

Puhta vee teemapark. Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Ajakava: 15 min ohutustehnika, 1,5 h programm, 15 min kokkuvõte ja kordamine.Sissejuhatus Puhta vee teemapargi õppehoone juures (20 minutit)

Õppeprogrammi tutvustus.

Õpilased jaotatakse 2- kuni 3-liikmelisteks gruppideks kasutades eri puuliikidest pulki, mille järgi moodustuvad grupid.

Õpilased proovivad ära arvata, millisest puu liigist nende käes olevad pulgad on.

Enne nuhvlite jagamist viime läbi liikumimängu, kus on vajalik leida eelnevalt  paigaldatud puidust lipid ilmakaarte nimetustega. Juhendaja nimetab ükshaaval ilmakaari ning õpilased otsivad üles õige ilmakaare lipi.

Jagatakse kätte nuhvlid. Avatakse koos nuhvli  rakendus ning juhendaja õpetab, kuidas nuhvlit kasutada ning räägib reeglitest:

Teema käsitlus.

Tahvelarvutiga looduses liikumine ja küsimusepunktide otsimine kestusega 1 tund ja 20 minutit.

Õpilased otsivad ja läbivad iseseisvalt enda valitud järjekorras kuni 15 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel läbitakse kuni 3 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).

Ilmakaarte õppimine-kordamine

Õpitakse tundma tähtsamaid taime-, roomajate- ja kahepaiksete, looma- ja linnuliike kasutades tahvlites  olevaid määrajaid

Mis vahe on puul, põõsal, puhmal ja rohttaimedel?

Heitlehine vs igihaljas puu/põõsas/puhmas.

Otsitakse loodusest loomade tegevusjälgi.

Orienteerumine metsas.

Positsioneeritakse ennast kaardil ning määratakse mõnede lähedal asuvate suuremate asulate kaugused ning suund.

Valmistatakse loodulikest vahenditest päiksekell.

Retke käigus valmib samakõrgusjoontega loodusliku asukoha mudel ja vaadeldakse seda 3-D mudelina ning valmistatakse 3D fotod.

Tehakse fotosid etteantud stsenaariumi järgi.

Kokkuvõte Looduskooli õuel (20 minutit)

Viimati uuendatud:

14.04.2021