Park ja mets
Pernova Hariduskeskus

Õpperetk Pärnu Rannapargis -  otsimine, vaatlemine ja uurimine, pargis esinevate looma- ja taimeliikide vaatlemine ja võrdlemine metsa elukeskkonnaga, ülesanded binokli ja luubiga.

 

 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Eesmärk: teab ja oskab nimetada erinevaid taimede ja loomade elupaiku; tunneb ära peamised taime- ja loomaliigid antud keskkonnas; teab, kuidas laps saab kaitsta erinevaid taime- ja loomaliike ning nende elupaikasid; teab ja kirjeldab omasõnadega, miks on taimed ja loomad vajalikud, nii looduse kui inimese jaoks.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada mängu-, sotsiaalseid-, tunnetus- ja õpioskuseid. Lapse oskus väärtustada keskkonnahoidlikku mõtteviisi;

Seos ainevaldkondadega: Mina ja keskkond – looduskeskkond ja tehiskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil. Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga. Liikumine – suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslasega arvestama. 

Meetodid:

Vaatlus, uurimine, vestlus, suhtlemine; jutustamine pildimaterjali põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine; liikumismängud.

Vahendid: pildimaterjal, binokkel, luup.

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

Muu oluline teave: korrata üle ohutusreeglid (käitumine looduses), jalga veekindlad jalanõud ning selga ilmastikule vastav riietus.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele). 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Läbiviimise koht:

Rannapark, kogunemine Rannapargi "keskväljakul"

Läbiviimise asukoht:

58.3743184, 24.4908265

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Viiakse läbi  Pärnu Rannapargis , kogunemine Rannapargi "keskväljakul". NB! Transport sihtkohta ei kuulu programmi.

Programmi käik:

  1. Lapsed jaotatakse väiksematesse rühmadesse.
  2. Kätte jagatud piltide abil otsitakse liike. Arutletakse miks kõikidel piltidel olevaid liike pargist ei leia - võrdlus metsaga.
  3. Toiduahela koostamine.
  4. Otsime märke inimtegevusest.

Viimati uuendatud:

21.08.2020