Park ja mets
Pernova Hariduskeskus

Õpperetk Pärnu Rannapargis -  otsimine, vaatlemine ja uurimine, pargis esinevate looma- ja taimeliikide vaatlemine ja võrdlemine metsa elukeskkonnaga, ülesanded binokli ja luubiga.

 

 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

teab ja oskab nimetada erinevaid taimede ja loomade elupaiku;
tunneb ära peamised taime- ja loomaliigid antud keskkonnas;
teab, kuidas laps saab kaitsta erinevaid taime- ja loomaliike ning nende elupaikasid;
teab ja kirjeldab omasõnadega, miks on taimed ja loomad vajalikud, nii looduse kui inimese jaoks.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada mängu-, sotsiaalseid-, tunnetus- ja õpioskuseid. Lapse oskus väärtustada keskkonnahoidlikku mõtteviisi;

Seos ainevaldkondadega: Mina ja keskkond – looduskeskkond ja tehiskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil. Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga. Liikumine – suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslasega arvestama. 

Programmid lähtuvad teaduslikust maailmavaatest. Programmi õpetaja tutvub jooksvalt teaduskirjandusega ning täiendab vastavalt programmi sisu. Juhendaja arvamus põhineb teaduskirjandusel.

Programmi tulemusena ja uute teadmiste saamisel suureneb lapse keskkonnateadlikkus ja kujunevad säästva eluviisi harjumused ning hoiakud. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda.

Meetodid:

Vaatlus, uurimine, vestlus, suhtlemine; jutustamine pildimaterjali põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine; liikumismängud.

Vahendid: pildimaterjal, binokkel, luup.

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

Muu oluline teave: korrata üle ohutusreeglid (käitumine looduses), jalga veekindlad jalanõud ning selga ilmastikule vastav riietus.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele). 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Läbiviimise koht:

Rannapark, kogunemine Rannapargi "keskväljakul"

Läbiviimise asukoht:

58.374872905885, 24.497731319618

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Viiakse läbi  Pärnu Rannapargis , kogunemine Rannapargi "keskväljakul". NB! Transport sihtkohta ei kuulu programmi.

Programmi käik:

1. Sissejuhatus: arutletakse teemal park ja kuidas pargis loodust hoidvalt käituda. See järel jaoatakse laspsed väiksematesse rühmadesse ja jagatakse kätte vahendid ning selgitatakse, mis saab edasi.

2. Teema arendus:

- laste gruppidele kätte jagatud piltide abil otsitakse liike pargi loodusest ja vaadeldakse ning uuritakse neid lähemalt.  Arutletakse miks kõikidel piltidel olevaid liike pargist ei leia . Arutelu ja pildimaterjali abil võrreldakse parki metsaga - sarnasused, erinevused, mida on metsas rohkem, mida on pargis rohkem, kes pargi ei ela jne.

- koostatakse erinevatest liikidest lihtsam toiduahel - kasutusel erinevad abimaterjalid. Tagasisde: õpetaja esitab küsimusi - ja suunab vajadusel.

- otsitakse märke inimtegevusest - mis on looduse hoidmiseks ajalik ja mis on loodusele kahjulik. Tagasiside: õpetaja esitab küsimusi ja suunab vajadusel.

- arutletakse teemal, kuidas inimene saab linnas ja metsas loodust kaitsta. Tagasiside: õpetaja esitab küsimusi ja lapsed ütlevad, et kas see on õige või vale. 

3. Kokkuvõte: Kokkuvõtlik arutelu läbitud teemade kohta ja lapsed saavad omasõnadega rääkida -  mida uut teada said. 

Viimati uuendatud:

04.02.2021