Metsarada
Pernova Hariduskeskus

Retk toimub Tammiste matkarajal. Raja pikkus 2,8 km ja saab alguse RMK infostendi juures (katusega laud-pink). Tervet metsarada programmi raames ei läbita.

Metsarajal on 160-aastane hoiumets, pesakastimaailm, metsarajal on võimalik tutvuda erinevate metsamajanduslike võtetega.Otsimine, vaatlemine ja uurimine vastavalt aastaajale tunnuseid, loodusnähtusi ja vaatleme looduses esinevate looma- ja taimeliike, ülesanded binokli ja luubiga.

Tutvu rajaga siin

NB! Transport sihtkohta ei kuulu programmi.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Otsib ja märkab metsast aastaajale kohaseid märke, mille läbi arendab loodusvaatlusoskusi; vaatleb, kuuleb, puudutab, nuusutab ja tunnetab looduses esinevaid tunnuseid; teab ja arutleb teemal "kuidas antud aastaeg metsaelanikke mõjutab".

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada mänguoskuseid,  sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega: Mina ja keskkond – looduskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades ja maitstes, kompides, kuulates helisid. Kodukoha loodus, muutused looduses ja elukeskkond. Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga. Liikumine – liikumismängud. Suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama.

Meetodid:

Vaatlus, uurimine, vestlus, suhtlemine; jutustamine pildimaterjali põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine; liikumismängud.

Vahendid: binokkel, luup, joonlauad, pildimaterjal. 

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele). 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Metsaraja asukoht: sõita Pärnust Rakvere mnt-le ja Tammiste Hooldekodu bussipeatusest keerata paremale, umbes 150 meetrit jõe poole, kus on suur RMK infostend ja katusega laud-pink.

Parkimisvõimalused: kohti 10 autole ja 1 bussile

Varustus: katusealusega laud-pink, infostend, kaetud lõkkease grillrestiga, laud-pink. Rajal lõkkekoht -kaetud lõkkease grillrestiga.

Läbiviimise koht:

Tammiste metsarada, NB! transport sihtkohta ei kuulu programmi

Läbiviimise asukoht:

58.3829042, 24.5154533

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Evelin Nigula ja/või Taivi Künnap

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik

  1. Sissejuhatus: tutvustatakse teemat ja looduses liikumise põhitõdesid.
  2. Teema arendus: liikumine mööda metsarada ja erinevate loodusmärkide otsimine (vastavalt aastaajale) taimed, putukad, , seened jne. Lapsed vaatlevad, tunnetavad ja kogevad metsa.
  3. Kokkuvõte: arutelu ja vestlus teemal, mida nägin, kuulsin ja tundsin matkarajal.

Viimati uuendatud:

21.12.2020