Metsarada
Pernova Hariduskeskus

Retk toimub Tammiste matkarajal. Raja pikkus 2,8 km ja saab alguse RMK infostendi juures (katusega laud-pink). Tervet metsarada programmi raames ei läbita.

Metsarajal on 160-aastane hoiumets, pesakastimaailm, metsarajal on võimalik tutvuda erinevate metsamajanduslike võtetega. Otsimine, vaatlemine ja uurimine vastavalt aastaajale tunnuseid, loodusnähtusi ja vaatleme looduses esinevate looma- ja taimeliike, ülesanded binokli ja luubiga.

Tutvu rajaga siin

NB! Transport sihtkohta ei kuulu programmi.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Otsib ja märkab metsast aastaajale kohaseid märke, mille läbi arendab loodusvaatlusoskusi; vaatleb, kuuleb, puudutab, nuusutab ja tunnetab looduses esinevaid tunnuseid;
teab ja arutleb teemal "kuidas antud aastaeg metsaelanikke mõjutab";
teab kuidas loodushoidvalt ja ohutult metsarajal käituda.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada mänguoskuseid,  sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega: Mina ja keskkond – looduskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades ja maitstes, kompides, kuulates helisid. Kodukoha loodus, muutused looduses ja elukeskkond. Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga. Liikumine – liikumismängud. Suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama.

Programmid lähtuvad teaduslikust maailmavaatest. Programmi õpetaja tutvub jooksvalt teaduskirjandusega ning täiendab vastavalt programmi sisu. Juhendaja arvamus põhineb teaduskirjandusel.

Programmi tulemusena ja uute teadmiste ja kogemuste kaudu  vaatlustes ja erinevatest liikides otsimises ja nende kaitsest Eestis suureneb lapse keskkonnateadlikkus ja kujunevad säästva eluviisi harjumused ning hoiakud. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda.

Meetodid:

Vaatlus, uurimine, vestlus, suhtlemine; jutustamine pildimaterjali põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine; liikumismängud.

Vahendid: binokkel, luup, joonlauad, pildimaterjal. 

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele). 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Metsaraja asukoht: sõita Pärnust Rakvere mnt-le ja Tammiste Hooldekodu bussipeatusest keerata paremale, umbes 150 meetrit jõe poole, kus on suur RMK infostend ja katusega laud-pink.

Parkimisvõimalused: kohti 10 autole ja 1 bussile

Varustus: katusealusega laud-pink, infostend, kaetud lõkkease grillrestiga, laud-pink. Rajal lõkkekoht -kaetud lõkkease grillrestiga.

Läbiviimise koht:

Tammiste metsarada, NB! transport sihtkohta ei kuulu programmi

Läbiviimise asukoht:

58.3831477, 24.5151452

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Evelin Nigula ja/või Taivi Künnap

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik:

  1. Sissejuhatus (15 min) : tutvustatakse teemat, looduses liikumise põhitõdesid ja räägitakse kuidas käituda metsarajal ohutult ning loodust kahjustamata.
  2. Teema arendus (60 min): liikumine mööda metsarada ja erinevate loodusmärkide otsimine (vastavalt aastaajale) taimed, putukad, seened jne. Lapsed vaatlevad, leiavad seoseid, tunnetavad ja kogevad metsa.  
  3. Kokkuvõte (15 min): arutelu ja vestlus teemal, mida nägin, kuulsin ja tundsin matkarajal. Mida uut teada sain?

Viimati uuendatud:

04.02.2021