Karujälg
Pernova Hariduskeskus

Õpperetk Soomaa koprarajal - vastavalt aastaajale otsitakse, uuritakse ja vaadeldakse erinevaid loomaliike, nende tegevusjälgi ja kuulatakse loodushelisid.

NB! Transport Soomaale ei kuulu programmi.

Rajaga saad tuttvuda siin.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Otsib ja märkab metsas vastavalt aastaajale loomade tegutsemisjälgi; tutvub metsa kui elukeskkonnaga ja omandab teadmisi looduses käitumiseks.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada mänguoskuseid,  sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega: Mina ja keskkond – looduskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil. Kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele. Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga. Liikumine – liikumismängud. Suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama.

Meetodid:

Vaatlus, uurimine lihtsamate uurimisvahenditega; vestlus, suhtlemine; jutustamine pildimaterjali põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine; õppemäng.

Vahendid: binokkel, luup, joonlaud, pildimaterjal.

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Muu oluline teave: jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.

 

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Retk toimub Soomaal Kopra matkarajal. Raja pikkus 1,8 km. Rajaga saad tutvuda siin  

NB! Transport sihtkohta ei kuulu programmi.

Kopraraja invarada on renoveeritud 2013.a ERF-i toel ja rada on läbitav ratastooliga 660 meetrit.

Kohtumispaik  õpperaja alguses asuvas Kõrtsi-Tõramaa lõkkekohas (parkla  kõrval).

Parkimisvõimalus: külastuskeskuse parklas.

Läbiviimise koht:

Soomaa, Kopra matkarada NB! transport sihtkohta ei kuulu programmi

Läbiviimise asukoht:

58.430807704173, 25.032198429108

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik:

  1. Sissejuhatus: tutvustatakse looduses liikumise põhitõdesid ja igaühe õigust.
  2. Teema arendus: liikumine gruppides mööda matkarada ja erinevate loomade tegevusjälgede otsimine - loomajäljed, närimisjäljed, pesad. Erinevate loomaliikide märkamine: linnud, putukad, pisiimetajad, kahepaiksed jne. Kuulamine ja tähele panemine (erinevaid hääled looduses: linnulaul jm).
  3. Kokkuvõte: arutelu ja vestlus looma- ja taimeliikide omavahelistest seostest.

Otsingusõnad: jäljed, linnud, loomad, loomade tegutsemisjäljed, putukad, kahepaiksed, käitumine looduses, matk.
 

Viimati uuendatud:

21.08.2020