Tuhamägi Püssis
Eleri Inno

Ida-Virumaa on Eesti suurim kaevanduspiirkond. Seal kaevandatakse meie üht tähtsamat loodusvara – põlevkivi. Tänapäeval ei kujuta me oma elu ette ilma elektrivalguseta, lisaks kasutame igasuguseid kodumasinaid ja aparaate, mis elu mugavamaks teevad. Millest tehakse meile elektrienergiat ja kuidas põlevkivi maa alt kaevandatakse, seda on üsna õpetlik teada saada Kohtla kaevandusmuuseumis. Meie põlevkivil on vanust ligi 450 miljonit aastat. Ühe kWh elektrienergia tootmiseks kulub 1,5 kg põlevkivi. Pärast sissejuhatavat tutvustust saame selga kaevurikuue, pähe kiivri ja kaevurilambi ning laskume 8 meetri sügavusel asuvatesse kaevanduskäikudesse. Näeme erinevaid kaevandusmasinaid ning saame sõita koguni maa-aluse rongiga. Vaatame lähemalt ka kõrgeid tehismägesid. Virumaa avaratel väljadel näeme suurt hulka tuulegeneraatoreid.
 

Õpipädevused:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

• õpilane oskab mõista elektri igapäevase tarbimise ning keskkonnamõju seoseid, mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
• oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). Programmi tegemisel arvestatakse II ja III kooliastme ning gümnaasiumi õpipädevustega ning kujundatakse õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Meetodid:

vaatlus, vestlus, avastusõpe, arutelu.

Juhis õpetajale:

Soovitav eelnevalt tutvustada õpilastele programmi ja asukohta. Retke jooksul abistab retkejuhti korra hoidmisel. Peale retke toimumist soovitav koolis korrata nähtut/kuuldut ning jätkata teema läbimist.

Riietus vastavalt ilmale (kaevanduskäikudes on jahe). Võimalik on tellida toitlustus kaevandusmuuseumis või võtta kaasa oma toit. 

Soovitame õpetajal anda programmile kirjalik tagasiside e-kirja teel või https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/opperetk-kohtla-kaevandusmuuseumi

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

4 tundi

Grupi suurus:

35

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Maksumus 150.-, lisandub transport ja Eesti Kaevandusmuuseumi pääse.

Ei sobi erivajadustega õpilastele, ratastooliga ehk liikumispuudega ja nägemis-, kuulmis-või vaimupuudega osalejatele

Kestus: programm kohapeal orienteeruvalt 4 tundi. Koos bussisõiduga Tallinnast - 8 tundi

Läbiviimise koht:

Ida-Virumaa, Eesti Kaevandusmuuseum

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Loodusring ja Eesti Kaevandusmuuseum

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus  15 minutit.

  • Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Liikumis- ja ohutusreeglite selgitamine

Pärast sissejuhatavat tutvustust saame selga kaevurikuue, pähe kiivri ja kaevurilambi ning laskume 8 meetri sügavusel asuvatesse kaevanduskäikudesse. Näeme erinevaid kaevandusmasinaid ning saame sõita koguni maa-aluse rongiga. Vaatame lähemalt ka kõrgeid tehismägesid. Virumaa avaratel väljadel näeme suurt hulka tuulegeneraatoreid.

Teemad: loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, kooslused, maavarad, põlevkivi, energia, jäätmed, keskkond ja jätkusuutlik areng.

Teemade käsitlemisel võtame arvesse grupi vanust ning seostame kooliteadmisi looduse praktilise tundmisega

 

Viimati uuendatud:

30.12.2021