Oma või võõras?

Võõrliigid Eestis. Maismaa ja vee võõrliigid. Võõrliigid ja bioloogiline mitmekesisus. Võõrliikide mõju kaubandusele, turismile ja teistele majandusharudele. Kas ja mida saab igaüks teha võõrliikide leviku takistamiseks? 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane tunneb Eestis enamlevinud/probleemseimad võõrliike, teab nende levikuviise ning leviku tõkestamise võimalusi. Mõistab võõrliikide mõju kohalikule elurikkusele, majandusele ja sotsiaalsele keskkonnale.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste - Ainevaldkond“ Loodusained“ Bioloogia - 2.1.6.14. Läänemeri elukeskkonnana; 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis;
2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.
III kooliaste -  Ainevaldkond“ Loodusained“ Bioloogia: 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse. 
Gümnaasium - Ainevaldkond "Loodusained" -  Keskkonnakaitse. 

Meetodid:

Rühmatööna võõrliikide tundmaõppimine näidiste ja fotode järgi. Slaidiettekanne võõrliikidest.
Töölehe täitmine.

 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Läbiviimise koht:

Kool

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

reet.kristian@keskkonnaamet.ee
674 4812, 5590 0650

Programmi läbiviija:

Reet Kristian

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

18.05.2020