Katkujuur
Katkujuur. Foto: Krista Kingumets

Õppeprogramm tutvustab võõrliikide temaatikat ja teeb selgeks omamaise ja võõrliigi mõiste. Programm avardab õpilaste silmaringi, arendab taju ja oskust märgata meie looduses võõrliike ning nendega kaasnevaid probleeme. Õpilased saavad rühmatööde, arutelude ja näidistega tutvumisel ülevaate tuntumatest ja probleemsematest võõrliikidest, teavad nende mõju kodumaisele elustikule ning omandavad teadmisi probleemsemate võõrliikide tõrjest. 

 

 

 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
- on saanud selgeks mõisted omamaine liik ja võõrliik;
- teab võõrliikide levikuvõimalusi ning inimese rolli selles;
- oskab nimetada ning tunneb ära Eestis mõningaid enamlevinud ja probleemsemaid võõrliike;
- mõistab võõrliikide poolt tekitatavaid probleeme ning mõju kohalikule elustikule, majandusele, kultuurile ja sotsiaalsele keskkonnaale;
- teab võõrliikide tõrje võimalusi ja mõistab selle vajadust;
- mõistab inimese ja keskkonna seoseid ning suhtub vastutustundlikult ümbritsevasse elukeskkonda
- tegutseb oma klassikaaslastega koostöös.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

4.-6. kl II kooliaste: Ainevaldkond "Loodusained“ – Loodusõpetus: Elukeskkond Eestis, Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis, Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond, Asula elukeskkonnana, Aed ja põld elukeskkonnana, Mets elukeskkonnana; Läänemeri elukeskkonnana, Elu mitmekesisus Maal.

7.-9. kl III kooliaste: Ainevaldkond "Loodusained“ - Bioloogia: Ökoloogia ja keskkonnakaitse, Selgroogsete loomade tunnused, Taimede tunnused ja eluprotsessid, Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid;

Gümnaasium: Ainevaldkond "Loodusained" -  Keskkonnakaitse, Ökoloogia.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on erinevad loodusained ja eesti keel.

Meetodid:

Õppeprogrammis kasutatakse:

rühmatöö: suuremates rühmades omamaiste ning võõrliikide piltkaartide liigiti nimetamine ja rühmitamine; paarikaupa probleemülesannete lahendamine ja töölehtede täitmine;

vaatlus: võõrliikide näidiste vaatlemine ja võrdlemine omamaistega;

slaidiesitlus: selle raames videoklippide, levikukaartide, probleemjuhtumitega tutvumine;

arutelud.

 

Juhis õpetajale:

Enne õppeprogrammi on soovitatav õpilaste eelteadmised omamaiste ja võõrliikide teemal aktiveerida. 

Programm toimub klassiruumis.
Vajalik on slaidiesitluse näitamise võimalus ja õpilastel kirjutusvahend. 

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös. 

Õppeprogrammi tellides kohustub õpetaja pärast programmi toimumist andma programmile kirjaliku tagasiside keskkonnahariduse portaali kaudu. 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

45 või 2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

Kool

Läbiviimise asukoht:

59.4345984, 24.7595008

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Reet Kristian, keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava: 

SISSEJUHATUS (10 min)
- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid;
- arutelu käigus aktiveeritakse osalejate eelteadmised võõrliikidest ja tehakse selgeks omamaise ja võõrliigi erinevus. 

TEGEVUSTE KÄIK 
(30 min/65 min)

- piltkaartidele nimetuste andmine ja liigitamine omamaisteks ja võõrliikideks. Arutelu iga liigi juures tema rollist meie elustikus;
- slaidiesitluse toel omamaiste ja võõrliikide teema sügavam avamine. Mõistete selgitus, võõrliikide leviku võimaluste kirjeldamine, võõrliikide mõju elustikule näidete abil nii maailmast kui Eestist, mõiste tulnukliik selgitamine, lusitaania teeteo kaardi ja võõrliikide levikukaartide vaatlemine veebikeskkondades ja seostamine enda kodupiirkonnaga. Arutelu eelnimetatud teemadel;
- võõrliikide näidiste vaatlemine, tunnuste määramine;
- töölehtede täitmine paarikaupa. Tööülesandeks võõrliikide mõju kodumaistele liikidele ning selle mõju vähendamise võimalused

 

*45 minutilise õppeprogrammi puhul sõltub tegevuste käik programmi tellijaga sõlmitud kokkuleppest.
Kokkuleppeliselt viiakse läbi kaks tegevust eelpool nimetatutest.
 

KOKKUVÕTE (5/15 min) 

- programmi lõpuringis väljendab õpilane programmi jooksul saadud uusi teadmisi ja kogemusi. 

 

Viimati uuendatud:

06.05.2021