Lapsed mere ääres

Aktiivõppel põhinevas programmis räägitakse Läänemerest, kaladest, veeloomadest ja -lindudest. Läänemeri on must ja reostunud, meres on palju prügi ning veeloomade ja -lindude elutingimused järjest halvenevad. Tutvustame Läänemere elustikku – tuntumaid kalasid, veeloomi ja merelinde ning räägime, kuidas inimeste tegevus nende elukeskkonda otseselt mõjutab ning mida saaksime teha, et meie meri oleks puhtam. Programmis õpetatakse lastele lihtsamaid prügisorteerimise aluseid.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Laps:
• Mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
• oskab nimetada Läänemere tuntumaid kalasid, loomi ja linde;
• mõistab, et prügi vees on veeloomadele ohtlik.
Programmis õpetatakse:
• Sorteerima lihtsamat prügi;
• taaskasutama jääkmaterjale;
• käituma loodussõbralikult.
Programm aitab kaasa õigete väärtushinnangute kujunemisele:
• Väärtustab keskkonnahoidlikku mõtteviisi, hoolivat ja hoidvat suhtumist loodusesse, s.h veekeskkonda;
• Mõistmine, et igast inimesest sõltub looduse hoidmine.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab riiklikku õppekava valdkonda „Mina ja keskkond“.
Laps mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid ning inimese mõju loodusele; teab, miks on vaja prügi sorteerida, oskab kirjeldada asjade korduva kasutuse võimalusi ning mõistab asjade säästliku kasutamise vajalikkust.
Õppeprogramm suurendab lapse keskkonnateadlikkust ja propageerib keskkonnahoidlikku  mõtteviisi.

Meetodid:

  • Slaidi- ja animaprogrammi vaatamine, arutelu
  • praktiline prügisorteerimise õpetus
  • kala voltimine
  • joonistöölehtede täitmine
  • kalaviktoriin

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

150€

Läbiviimise koht:

Rannarahva Muuseumis aastaringselt, Viimsi vabaõhumuuseumis mais ja septembris

Läbiviimise asukoht:

59.5277193, 24.829525

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Annaliisa Sisask-Silla

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Viimati uuendatud:

21.01.2021