õigl. kaub
pixabay.com

Õpilane saab ülevaate õiglase kaubanduse teemast ning sellega seonduvatest probleemidest arengumaades. Tutvustatakse rahvusvaheliselt tuntud „Õiglase kaubanduse“ märgist. Mõistab banaani, puuvilla, kohvi ja kakao kasvatamisega kaasnevaid ohte keskkonnale ja inimesele ning seeläbi saab aru resursside säästva kasutamise olulisusest. Praktilise ja mängulise kogemuse abil kinnistab teadmisi õiglasest kaubandusest- oskab ära tunda peamised õiglase kaubanduse kaubad ning seostada neid arengumaade probleemidega, keskkonnakaitsega ja sotsiaalse õiglusega.

Tegemist on tubase programmiga, arutelude, vestluste, väitluste vormis. Õpilaste teema omandamist küsitakse programmi lõppedes lõpuringis, õpetaja täidab programmi kohta tagasisidelehe.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

1.Õpilane selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab antropogeense teguri mõju ökotasakaalu muutumisele ning suhtub vastutustundlikult ja säästvalt looduskeskkonnasse;
2. Õpilane teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid inimõigused, põhiõigused, sotsiaalmajanduslikud õigused, poliitilised õigused ja kultuurilised õigused;
3. Õpilane teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning põhjendab säästva arengu tähtsust isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil;
4. Iseloomustab nüüdisühiskonna peamisi probleeme maailmas, selgitab toiduprobleemide tekkepõhjusi maailma eri regioonides;
5. Toob näiteid põllumajandusega kaasnevate keskkonnaprobleemide kohta arenenud ja vähem arenenud riikides.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Bioloogia: 2.1.4.4. IV kursus „Evolutsioon ja ökoloogia“-Ökoloogia

Geograafia: 2.2.4.1. I kursus „Rahvastik ja majandus“- Ühiskonna areng ja üleilmastumine; 2.2.4.3. III kursus „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“

Ühiskonnaõpetus: 2.3.4. I kursus „Ühiskonna areng ja demokraatia“

Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, Kultuuriline identiteet, Loodus- ja keskkonnakaitse, Tervis ja ohutus, Väärtused ja kõlblus. 

Ainetevaheline lõiming: bioloogia, geograafia, ühiskonnaõpetus

Mõisted: Loodus- ja keskkonnakaitse, õiglane kaubandus, arengumaad, puuvill, kohv, kakao,  vihmamets, keskkond, jätkusuutlik areng, looduskaitse, keemiline tõrje, sotsiaalsed tingimused, keskkonnasäästlik tegevus, sotsiaalne õiglus.

Meetodid:

Metoodid: loeng, õppemäng, rühmatöö, arutelud, analüüs grupis, tagasiside

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid (õppemäng „Õiglane kaubandus“) on juhendaja poolt.

Juhis õpetajale:

Juhis õpetajale: Tegemist on tubase programmiga. Programm toimub Vapramäe Loodusmaja õppeklassis. Loodusmajas tuleb välisjalanõud ära võtta. Üldjuhul progammi toidupausi pole ette nähtud, kuid soovi korral saab selle teha. Eelnevalt palume sellest juhendajale teada anda, et ta oskaks sellega arvestada. Õpetajal on programmi jooksul toetav ja innustav roll.

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

150€

Lisainfo:

Korraga võetakse vastu üks grupp. 

Läbiviimise koht:

Vapramäe Loodusmaja

Läbiviimise asukoht:

58.252695707286, 26.461609683723

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

sihtasutus@vvvs.ee
52 54 172, 5088359

Programmi läbiviija:

Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija. Juhendaja omab esmaabikomplekti.

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Õiglane kaubandus gümnaasiumile
Author:
VVV SA
Õiglane kaubandus gümnaasiumile.pdf(373.88 KB)

Õppeprogrammi kirjeldus.

Pikk kirjeldus:

Programm algab tutvustusega õiglase kaubanduse teemast ning sellega seonduvatest probleemidest arengumaades. Seejärel jagunetakse gruppidesse ja viiakse läbi õppemäng "Õiglane kaubandus". Lõpus analüüsitakse mängu tulemusi ja tehakse kokkuvõtted.

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe Loodusmaja

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

Ülesanded õppemänguna 1h 20 minutit

kokkuvõttev analüüs 30 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Õpilaste teadmisi kontrollitakse programmi lõppedes tagasisideringis. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

 

Juurdepääs: Programmile tulles palume parkida buss Vapramäe Loodusmaja parklasse. Parklast on näha Vapramäe Loodusmaja, palume õpilastega tulla Loodusmaja I korruse õppeklassi. Ratastooliga juurdepääs on raskendatud keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Programmi eesmärk: Juhtida tähelepanu säästvale tarbimisele, keskkonnasõbralikemate toodete valikule, õiglase kaubanduse teemadele.

 

Viimati uuendatud:

27.05.2021