Õppemängu kaane kujundusel on joonis kohvi, banaani ja teiste oluliste toodeta kasvatamise, töötlemise ja kaubandusega seotud tegelaskujudega

Õppeprogrammis vaatame sissejuhatuseks videoklippi õiglasest kaubandusest ning mõtestame lahti, kas ja kuidas see meid puudutab. Rühmatööna tutvume nelja toote (banaanid, kakao, kohvi ja puuvill) tootmisega seotud probleemidega. Õppemängu on võimalik ka kooli iseseisvaks kasutamiseks laenutada. 

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane mõistab seoseid, kuidas meie tarbimine on seotud arengumaade elanike heaoluga.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Põhikooli riiklik õppekava Lisa 12 Ainevaldkond "Ettevõtlusõpetus"

 2.2.2. Tootmine, turundus, tööjõud Õppesisu: Tarbija vajadused, nõudlus, pakkumine ja turuhind. Tarbija õigused ja kohustused. Tarbijakaebuste lahendamine. Tootlikkus, kvaliteet ja omahind. Innovatsioon ja keskkonnasäästlikkus ettevõtluse arengu toetajana.

Meetodid:

Video vaatamine, arutelu, rühmatöö.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

Koolis või looduskeskuses

Läbiviimise asukoht:

58.8761408, 26.2723463

Maakond:

Jõgevamaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Elo Raspel

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:


 

Viimati uuendatud:

03.11.2020