Laudtee Paljassaare õpperajal
Kauri Kivipõld

Õpilased lähevad kahekaupa Paljassaare Linnuhoiualale, kus otsivad oma isikliku nutiseadme abil õiget teed, kontrollpunkte, vastuseid ja vastavad ka seadmes. Parimad saavad auhinnad.

Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, keskkonnakaitset, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö. 

 

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane märkab ja eristab mere ääres toimetavaid linde ja putukaid. Ta teab, mis loomad elutsevad Paljassaarel ja mis on põhilised keskkonnaprobleemid rannikualadel. Õpilane oskab ülesande lahendamisel kasutada nutiseadet. Paraneb funktsionaalne lugemisoskus ja oskus leida iseseisvalt küsimustele vastuseid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste: loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, vesi kui elukeskkond, Läänemeri elukeskkonnana, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste loodusõpetus: elus- ja eluta looduse seosed. Bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, ökoloogia ja keskkonnakaitse, Euroopa ja Eesti veestik.

Läbivad teemad - keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed.

Meetodid:

Maastikumäng, aktiivõpe.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame enne programmile tulekut õpilaste informeerimist programmiga seotud olulistest asjadest – kuna programm toimub vabas õhus, siis lapsed peaksid kandma ilmale vastavat riietust ja jalanõusid. Kui ilm on vihmane, siis vihmakeepe ja veekindlaid jalanõusid. Et oleks kaasas jook ja võileivad. Samuti, et kaasas oleks töö tegemiseks vajalik nutitelefon.

Pärast raja läbimist kontrollib juhendaja vastuseid ja arutab need õpilastega läbi. Parimad saavad auhinnad. Kuna kogu ülesanne on digitaalne, siis saab kogu info toimunust õpetaja maili peale (küsimus, õige vastus ja õpilase vastus). See võimaldab õues alustatuga koolis edasi minna. Digivormis on ka tagasiside programmi kohta, mida täidab iga võistkond. Õpetaja saab tagasisidet anda tagasisidelehtede täitmisega või kodulehel. Tagasiside põhjal korrigeeritakse programme pidevalt.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Ohutus: rada on üldiselt ohutu, kuid märgade ilmade puhul võib olla oht libisemiseks. Õpilastele selgitatakse, kuidas ohutult liikuda ning õnnetuse korral saavad õpilased juhendajaga ühendust võtta. Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse.

Läbiviimise koht:

Paljassaare poolsaar

Läbiviimise asukoht:

59.455025377493, 24.716630196875

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool, on seda programmi läbi viinud alates 2018 aastast.

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Ülesannet täitmas
Author:
Kauri Kivipõld
Paljassaare5.JPG(8.74 MB)

Fail sisaldab fotot õpilastest programmil.

Nutiseiklus Paljassaarel - tutvumine rannikuelustiku ja keskkonnaprobleemidega
Author:
Kauri Kivipõld
Nutiseiklus Paljassaarel.pdf(212.46 KB)

Õppeprogrammi kirjeldus.

Pikk kirjeldus:

Programm toimub Paljassaare loodusrajal, kus õpilastel on võimalik tutvuda mereäärse looduse ja elustikuga, eeliseks on õpperaja asukoht Tallinnas. Programmi kirjeldus: õpilased lähevad kahekaupa Paljassaare linnuhoiualale, kus otsivad oma isiklike nutitelefoni abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad ka oma seadmes. Parimad saavad auhinnad. Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö. Tegu on täielikult paberivaba programmiga, mis toimub õpilaste isiklike nutiseadmete abil. See ei eelda mingit lisatarkvara, mida enam millekski muuks kasutada ei saa ja jääb õpilase nutiseadet lihtsalt risustama. Vajalik on mobiilse interneti ja toimiva QR-koodi lugeja olemasolu. 
Programmi ajakava:

- 30 min sissejuhatav vestlus, päeva ja ülesande tutvustus, instrueerimine ohutuks liikumiseks õpperajal.

- 1 tund ja 30 min õpperajal ülesannete lahendamine.

- 30 min vastuste kontrollimine ja arutelu, kokkuvõtete tegemine.

- 30 min kaasavõetud toidu söömine juba bussi juures tagasi olles.

Viimati uuendatud:

30.03.2021