Pääsküla rabarada
Kauri Kivipõld

Programmi ajakava:

30 min sissejuhatus päeva, ülesande tutvustus, instrueerimine ohutuks liikumiseks õpperajal;

1 tund 30 min õpperajal ülesannete lahendamine;

30 min vastuste kontrollimine ja arutelu, kokkuvõtete tegemine:

30 min kaasavõetud toidu söömine juba bussi juures tagasi olles.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi tulemusena õpilased oskavad seostada raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega, tunnevad raba elustikku, teavad, kuidas sood tekivad ja arenevad, kuidas turba kaevandamine tekitab kasvuhooneefekti, on teadlikud inimtegevuse mõjust keskkonnale.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste: loodusõpetus - elu mitmekesisus Maal, soo elukeskkonnana, elukeskkond Eestis, Eesti loodusvarad, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste: loodusõpetus - elus- ja eluta looduse seosed; bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, taimede tunnused ja eluprotsessid, selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse; geograafia: veestik, Euroopa ja Eesti veestik.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng - taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustab jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele; ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed.

Meetodid:

Maastikumäng, aktiivõpe.

Juhis õpetajale:

Kuna programm toimub väljas, on oluline õpilastel ennast ilmastikule vastavalt riidesse panna. Jalanõud peaksid olema mugavad ja libisemiskindlad (kummikud ei sobi). Võileib võiks kaasas olla.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

35

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Läbiviimise koht:

Pääsküla raba

Läbiviimise asukoht:

59.3985536, 26.2766592

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Nutiseiklus Pääsküla rabas
Author:
Kauri Kivipõld
Nutiseiklus Pääsküla rabas.pdf(210.29 KB)

Õppeprogrammi pikk kirjeldus.

Pikk kirjeldus:

Toimumiskoht: Pääsküla raba õpperada, kus on tähistatud rada ning infostendid. Koha eeliseks on asukoht Tallinnas ja hea ligipääsetavus kasvõi ühiskondliku transpordiga. Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Programmi kirjeldus: Õpilased lähevad kahekaupa Pääsküla rappa, kus otsivad oma isiklike nutitelefonide abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad ka oma seadmes. Parimad saavad auhinnad. Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö. Tegemist on täielikult paberivaba programmiga, mis toimub õpilaste isiklike nutiseaadmete abil. See ei eelda mingit lisa tarkvara, mida millekski muuks kasutada ei saa ja jääb õpilase nutiseadet risustama. Vajalik on mobiilse interneti ja toimiva QR-koodi lugeja olemasolu. Tagasiside: Pärast raja läbimist kontrollib juhendaja vastuseid ja arutab need õpilastega läbi. Parimad saavad auhinnad. Kuna kogu ülesanne on digitaalne, siis saab kogu info toimunust õpetaja maili peale (küsimus, õige vastus ja õpilase vastus). See võimaldab õues alustatuga koolis edasi minna. Digivormis on ka tagasiside programmi kohta, mida täidab iga võistkond. Kasutatavad õppemeetodid: maastikumäng, aktiivõpe. Juhendaja: Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), töötab loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina.
 

Viimati uuendatud:

12.06.2020