Keila juga ja park
Kauri Kivipõld

Õpilased lähevad kahekaupa Keila-Joa pargi õpperajale, kus otsivad oma isiklikku nutitelefoni kasutades õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad samuti oma telefonis. Pärast arutatakse vastused läbi ning tublimad saavad auhinna.

Programmi ajakava:

30 min sissejuhatav vestlus, päeva ja ülesande tutvustus, instrueerimine ohutuks liikumiseks õpperajal;

1 tund 30 min ülesannete lahendamine õpperajal

30 min vastuste kontrollimine ja arutelu, kokkuvõtete tegemine, võitjate autasustamine.

30 min kaasavõetud toidu söömine juba bussi juures tagasi olles.

 

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased oskavad kasutada nutiseadet orienteerumiseks ja ülesannete
lahendamiseks. Õpilased tunnevad jõgede ja jugade kohta käivaid termineid, teavad KeilaJoa lähistel elavate lindude, loomade ja taimede eripärasid, tunnevad ülevaatlikult Keila-Joa
Lossi ja pargi ajalugu, teavad, kuidas inimesed on läbi ajaloo voolavat vett enda teenistusse
rakendanud ja sellega seonduvaid keskkonnaprobleeme.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste: loodusõpetus - jõgi ja järv, vesi kui elukeskkond, vesi kui aine, vee kasutamine, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste: loodusõpetus - elus- ja eluta looduse seosed; bioloogia - selgroogsete loomade tunnused, selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse; geograafia - veestik.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng - taotletakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust on valmis leidma lahendusi keskkonna ja inimarengu küsimustele.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed.

Meetodid:

Maastikumäng, aktiivõpe.

Juhis õpetajale:

Tagasiside ja ootused õpetajale: Pärast raja läbimist kontrollib juhendaja vastuseid ja arutab need õpilastega läbi. Parimad saavad auhinnad. Kuna kogu ülesanne on digitaalne, siis saab kogu info toimunust õpetaja meili peale (küsimus, õige vastus ja õpilase vastus). See võimaldab õues alustatuga koolis edasi minna. Digivormis on ka tagasiside programmi kohta, mida täidab iga võistkond. Õpetaja saab tagasisidet anda tagasisidelehtede täitmisega. Tagasiside põhjal korrigeeritakse programme pidevalt. Õpetajalt ootame enne programmile tulekut õpilaste informeerimist programmiga seotud olulistest asjadest – kuna programm toimub vabas õhus, siis lapsed peaksid kandma ilmale vastavat riietust ja jalanõusid. Kui ilm on vihmane, siis vihmakeepe ja veekindlaid jalanõusid. Et oleks kaasas jook ja võileivad. Samuti, et kaasas oleks töö tegemiseks vajalik laetud nutitelefon.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Läbiviimise koht:

Keila- Joa park

Läbiviimise asukoht:

59.398446054495, 24.300523019141

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Looduskool Vesipapp (MTÜ Lahemaa Ökoturism), Kauri Kivipõld

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Nutiseiklus Keila-Joa pargis
Author:
Kauri Kivipõld
Nutiseiklus Keila-Joa pargis.pdf(211.56 KB)

Programmi pikk kirjeldus.

Pikk kirjeldus:

Programm toimub Keila-Joa loodusrajal ning on täiesti paberivaba, kasutatakse ainult õpilaste isiklikke nutiseadmeid, põnevaks teeb selle õpilaste jaoks programmi võistluslik iseloom, samuti asjaolu, et ei pea midagi paberi ja pastakaga tegema. Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, keskkonnakaitset, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö. Tegemist on täielikult paberivaba programmiga, mis toimub õpilaste isiklike nutiseaadmete abil. See ei eelda mingit lisatarkvara, mida millekski muuks kasutada ei saa ja jääb õpilase nutiseadet lihtsalt risustama. Vajalik on mobiilse interneti ja toimiva QRkoodi lugeja olemasolu. Tagasiside: Pärast raja läbimist kontrollib juhendaja vastuseid ja arutab need õpilastega läbi. Parimad saavad auhinnad. Kuna kogu ülesanne on digitaalne, siis saab kogu info toimunust õpetaja meili peale (küsimus, õige vastus ja õpilase vastus). See võimaldab õues alustatuga koolis edasi minna. Digivormis on ka tagasiside programmi kohta, mida täidab iga võistkond. 

Viimati uuendatud:

01.04.2021