võõras või oma
Sirle Puusta

Koolis läbiviidavas Läänemere programmis avastavad õpilased läbi praktiliste tegevuste Läänemere elustikku ja keskkonda. Saadakse lähemalt tuttavaks Läänemeres elavate liikide ja nende omavaheliste seoste ja tasakaaluga ning uuritakse, kuidas inimene oma tegevusega seda kõike mõjutab. Lisaks käsitletakse teemasid nagu võõrliigid, mikroplast, soolsus, mikroelustik ning Läänemere areng ja elustik.  
90-minutilise õppeprogrammi jooksul läbivad õpilased rühmades valiku kaheksast tegevuspunktist. Tunni lõpetab kokkuvõttev arutelu. 

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

1) oskab nimetada Läänemeres elavaid liike ja mõistab nende vahelisi seoseid; 2) mõistab inimmõju olulisust Läänemere seisundile; 3) arendab koostööoskusi rühmas töötades; 4) arendab vaatlus-, kirjeldamis- ja kuulamisoskust; 5) oskab kasutada erinevaid infoallikaid (sh digitaalseid), analüüsib andmeid ja teeb järeldusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1) bioloogia III kooliastmes:  2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse;  

2) geograafia III kooliastmes:  2.3.4.10. Euroopa ja Eesti veestik;

3) läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng. 

Juhis õpetajale:

Klassiruumis peaksid olemas olema liigutatavad lauad ja toolid, arvuti ja projektor, võimalusel kraanikauss ja prügikast. Õpilastel tuleks varuda kolme peale üks kirjutusvahend ning üks interneti ja QR-koodi lugemise võimalusega nutiseade.

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja õpilasi! 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

200€

Lisainfo:

200€ üks programm, väljaspool Tallinna asuvatele koolidele lisandub transpordi tasu

Läbiviimise koht:

Koolis, siseruumides

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Eesti Loodusmuuseumi õpetajad

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programm toimub koolis. Kooli ruumidesse luuakse 8 interaktiivse tegevuskeskusega loodusmuuseumi õppekogudel põhinevat näitus-laborit, mille juurde kuuluvad õppematerjalid ja -vahendid. Programmi viib läbi loodusmuuseumi õpetaja. 

Viimati uuendatud:

20.01.2022