vihmauss
vikipedia

Programmi jooksul toimuvad praktilised tegevused mulla ja mullaelustiku uurimiseks. Õppeprogramm viiakse läbi kahele vanusegrupile: I ja II kooliaste.

I kooliaste uurib mulla- ja kõduelustikku, toimub praktiline tegevus elustiku uurimiseks, leitud putukad määratakse ja kirjeldatakse. Putukaid otsitakse gruppideks jaotatuna erinevatest keskkondadest: mets, heinamaa.

Programmi eesmärk: Mulla ja kõduelustikuga tutvumine, putuka kehaehituse õpetamine, määramistabeli kasutamise õpetamine.

II kooliaste programmi jooksul toimub praktiline töö mullaprofiili uurimiseks, määratakse mullalõimis, korratakse üle mõisted lähtekivim, huumus, mullaõhk, mulla vesi. Uuritakse mulla- ja kõduelustikku, leitud putukad määratakse ja rühmitatakse.

Programmi eesmärk: Selgitada, miks on muld oluline, õpetada kirjeldama mullaprofiili ja määrama mullalõimist, õpetada tundma mulla- ja kõduelustikku.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

I kooliaste
1. Teeb lihtsamaid mullavaatlusi ning uurimuslikke tegevusi;
2. Iseloomustab mullakihte ja suudab eristada huumushorisonti;
3. Tunneb mullas levinumaid putuka ja loomaliike;
4. Teab, et muld tekib kivimite murenemise ja surnud organismide (peamiselt taimede) lagunemissaadustest;
5. Selgitab mulla tähtsust looduses.
II kooliaste
1. Analüüsib putuka eluks mullas vajalikke kohastumusi;
2. Kasutab ohutusnõudeid järgides õigesti sobilikke töövahendeid;
3. Tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, määrab mullas elavad liigid;
4. Kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullakihte;
5. Selgitab keskkonnakaitse vajalikkust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos riikliku õppekavaga:

I kooliaste: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad; 2.1.4.4. Mõõtmine ja võrdlemine; 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu

II kooliaste: 2.1.6.10. Muld elukeskkonnana; 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, eesti keel, matemaatika, bioloogia, geograafia

Mõisted:  Kõduelustik, huumus, rindmik, tundlad, suised (I kooliaste); Mulla- ja kõduelustik, huumushorisont, mullaprofiil, mullalõimis, aineringe, mullaõhk, mulla vesi, huumus (II kooliaste).

Meetodid:

Metoodika: Uurimine, võrdlemine, määramine, grupitöö

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

praktilised ülesanded, õpperetk 1 h 30 minutit

õpitu kinnistamine, kokkuvõttev analüüs 20 minutit.

Toidupaus tehakse sisse vastavalt soovile, eelnevalt palume sellest teada anda. Üldjuhul toidupause programmi ajal sisse ei tehta.

Õpilastelt küsitakse teadmiste omandamise kontrolliks programmi lõppedes küsimusi. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Juhis õpetajale:

Juhis õpetajale: Tegemist on õueprogrammiga, kus liigutakse künklikul maastikul ~2 km. Riietumisel tuleks arvestada ilmaoludega, vihmase ilma korral jalga kummikud. Arvestada tuleb, et koos kaevatakse mullaproovi võtmise auk, mille käigus võivad riided või jalanõud määrduda.

Vihma korral saab kinnistava osa läbi viia loodusmajas.

Õpetajal on toetav ja innustav roll. Palume teada anda õpilaste iseärasustest.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid on programmi läbiviija poolt.

Läbiviimise koht:

Vapramäe maastikukaitseala

Läbiviimise asukoht:

58.250599098787, 26.462628021094

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

sihtasutus@vvvs.ee
52 54 172, 5088359

Programmi läbiviija:

Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Mullaelustik
Author:
VVV SA
Mullaelustik.pdf(365.59 KB)

Mullaelustik

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programmi jooksul toimuvad praktilised tegevused mulla või mullaelustiku uurimiseks. Õppeprogramm viiakse läbi kahele vanusegrupile: I ja II kooliaste.

I kooliaste uurib mulla- ja kõduelustikku, toimub praktiline tegevus elustiku uurimiseks, leitud putukad määratakse ja kirjeldatakse. Putukaid otsitakse gruppideks jaotatuna erinevatest keskkondadest: mets, heinamaa.

Programmi eesmärk: Mulla ja kõduelustikuga tutvumine, putuka kehaehituse õpetamine, määramistabeli kasutamise õpetamine.

II kooliaste programmi jooksul toimub praktiline töö mullaprofiili uurimiseks, määratakse mullalõimis, korratakse üle mõisted lähtekivim, huumus, mullaõhk, mulla vesi. Uuritakse mulla- ja kõduelustikku, leitud putukad määratakse ja rühmitatakse.

Programmi eesmärk: Selgitada, miks on muld oluline, õpetada kirjeldama mullaprofiili ja määrama mullalõimist, õpetada tundma mulla- ja kõduelustikku.

Programmi sihtrühm: 1.-3. Klass, 4.-6 klass.

Kestvus: 2 h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aprill- mai, september-oktoober

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe

Juurdepääs: Programmile tulles palume parkida buss Vapramäe Loodusmaja parklasse. Parklast on näha Vapramäe Loodusmaja, palume õpilastega tulla loodusmaja juurde, kus kohtutakse retkejuhiga. Ratastooliga juurdepääs puudub keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale: Tegemist on õueprogrammiga, kus liigutakse künklikul maastikul ~2 km. Riietumisel tuleks arvestada ilmaoludega, vihmase ilma korral jalga kummikud. Arvestada tuleb, et koos kaevatakse mullaproovi võtmise auk, mille käigus võivad riided või jalanõud määrduda.

Vihma korral saab kinnistava osa läbi viia loodusmajas.

Õpetajal on toetav ja innustav roll. Palume teada anda õpilaste iseärasustest.

Programmi maksumus: 150.- eur

Viimati uuendatud:

03.03.2021