õppeprogramm mõisalaste mängud looduses
SA Luke Mõis

Programm “Mõisalaste mängud looduses” viiakse läbi Luke mõisapargis. Programmi eesmärgiks on panna lapsi mõtlema säästvale tarbimisele ja eluviisile. Koos looduse vaatlemisega saavad lapsed teada, milliseid mänge  mängiti mõisas 100 aastat tagasi. Lapsed saavad teada, mis on taaskasutus ja millised on looduslikud materjalid. Programmi jooksul valmistavad lapsed endale ühe vana-aja mänguasja. Mõisapargis liikudes mängivad lapsed vanu mänge (ussimäng, pantide lunastamine, mõisahärra käskis, pakumäng, taevaredel, külm-kuum) ning arutlevad säästvast eluviisist ja säästvast tarbimisest. Eraldi käsitletakse mänge, mida mängisid lapsed vanasti pimedal ajal (varjuteater, mõistatused, keeruga küsimused). Programm lõpeb lõpuringis, kus lapsed saavad kaasa tunnistus-töölehe.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Lasteaialaps:
1) märkab nähtusi ja muutusi looduses;
2) rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
3) kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
4) täidab mängudes erinevaid rolle;
5) käitub loodust hoidvalt;
6) väärtustab mõisapargi loodust ja selle elurikkust;
7) teab mõisteid: mõistatus, varjuteater, mõisaaja mängud

Õpilane:
1) väärtustab pargikooslust, selle elurikkust;
2) käitub pargis keskkonnateadlikult ja –hoidlikult;
3) tunneb levinumaid puuliike;
4) mõistab, et inimene on looduse osa ning inimeste elu sõltub loodusest, suhtub loodusesse säästvalt;
5) mõistab taaskasutuse mõistet ja toimib keskkonnahoidliku tarbijana;
6) mõistab, mis on looduslik materjal;
7) teab mõisteid materjal, taaskasutus, looduslik materjal, säästev tarbimine, mõistatus, liisusalm, mõisaaja mängud, varjuteater;

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm vastab koolieelsete lasteasutuste riiklikule õppekavale: Valdkond: mina ja keskkond.

Programm vastab põhikooli riiklikule õppekavale, I kooliaste.  Loodusõpetus: 2.1.4.2.. Organismid ja elupaigad; 2.1.4.7 Organismide rühmad ja kooselu; 

Õppeained:  Loodusõpetus, emakeel, inimeseõpetus, matemaatika, kehaline kasvatus, tööõpetus

Ainetevaheline lõiming:   Loodusõpetus, emakeel, inimeseõpetus, matemaatika, kehaline kasvatus, tööõpetus, muusikaõpetus

Programm on lõimitud loodus-, kultuuri-, sotsiaalse- ja majandusliku keskkonnaga.

Läbiviidavad tegevused  toetavad loodusõpetuse läbivate teemade “Keskkond ja jätkusuutlik areng” ja “Väärtused ja kõlblus” eesmärke ning põhimõtteid.

Meetodid:

Teema, alateema: säästev areng, taaskasutus, ajalugu

Mõisted:: materjal, taaskasutus, looduslik materjal, säästev tarbimine, mõistatus, liisusalm, mõisaaja mängud, varjuteater

Märksõnad: keskkond, jätkusuutlik areng, taaskasutus, mõistatus, varjuteater

Metoodika: Looduse vaatlemine ja tundmaõppimine läbi isetegemise ja praktilise õpperetke,  Programmi läbiviimisel kasutatakse aktiivõppemeetodeid: Rühmatöö, looduse vaatlemine, võrdlemine, tunnetamine, looduse märkide tundmaõppimine, looduse uurimine ja jälgimine, mõistatuste lahendamine. Programmi koostamisel on lähtutud teaduspõhisest lähenemisest.

Juhis õpetajale:

Programm toimub õues, palume lastel riietada vastavalt ilmale ja panna jalga ilmale vastavad jalanõud. Osade tegevuste läbiviimiseks kasutame  kütteta kultuuriaita. Kui õpilased soovivad pidada piknikku, siis palume seda teha enne või pärast õppeprogrammi.

Palume õpetajal enne õppeprogrammi teavitada laste erisustest ja vajadusel erivajadusega last abistada. Õpetajal on programmis innustav ja toetav roll. Nooremate laste puhul palume meisterdamisel õpetaja abi. Programmi erisust arvestades saame korraga vastu võtta ühe rühma.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

150€

Lisainfo:

Ajakava:

Sissejuhatus. 5 min

Matk mõisapargis (1 km), tegevused ja vana-aja mängud rajal ja kultuuriaidas  1 h 15 min

Valmistame mänguasja 30 min

Kokkuvõtted ja tunnistused 10 min

Lõpuringis kinnistatakse juhendaja abiga õpitut.  Lapsed meenutavad, mis neile tänases päevas kõige enam meelde jäi. Lapsed saavad tunnistused, mis on mõeldud nii töölehe kui tunnistusena. Õpetajatel palume täita õppeprogrammi tagasisideleht.

Kasutatavad vahendid:

Kõik programmiks, mängudeks, meisterdamiseks ja rühmatöödeks vajaminevad vahendid on kohapeal olemas. Vahendeid on arvestatud 25-le lapsele.

Õppeprogrammi juhendajad:

Õppeprogrammil on 2 juhendajat, kellest vähemalt üks on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija. Teine juhendaja  on toetav ja abistav käeliste tegevuste ja mängude läbiviimisel. Juhendajad tunnevad hästi Luke mõisaparki.

Läbiviimise koht:

Luke mõisapark

Läbiviimise asukoht:

58.2772778, 26.5369732

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Õppeprogrammil on 2 juhendajat, kellest vähemalt üks on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija. Teine juhendaja on toetav ja abistav käeliste tegevuste ja mängude läbiviimisel. Juhendajad tunnevad hästi Luke mõisaparki.

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Õppeprogrammi kirjeldus
Author:
SA Luke Mõis
Õppeprogramm mõisalaste mängud looduses.pdf(1.28 MB)

Õppeprogrammi mõisalaste mängud looduses kirjeldus.

Pikk kirjeldus:

Programm “Mõisalaste mängud looduses” viiakse läbi Luke mõisapargis. Programmi eesmärgiks on panna lapsi mõtlema säästvale tarbimisele ja eluviisile. Koos looduse vaatlemisega saavad lapsed teada, milliseid mänge  mängiti mõisas 100 aastat tagasi. Lapsed saavad teada, mis on taaskasutus ja millised on looduslikud materjalid. Programmi jooksul valmistavad lapsed endale ühe vana-aja mänguasja. Mõisapargis liikudes mängivad lapsed vanu mänge (ussimäng, pantide lunastamine, mõisahärra käskis, pakumäng, taevaredel, külm-kuum) ning arutlevad säästvast eluviisist ja säästvast tarbimisest. Eraldi käsitletakse mänge, mida mängisid lapsed vanasti pimedal ajal (varjuteater, mõistatused, keeruga küsimused).

Programm lõpeb lõpuringis, kus lapsed saavad kaasa tunnistus-töölehe, millega õpetaja saab järgmisel päeval programmi tegevusi kinnistada.

Programm on välja töötatud läbiviimiseks mõisapargis. Luke mõisakompleksi ajalooline ja kultuuriline eripära toetab programmi tegevusi.

Programmi sihtrühm:

Programmi viiakse läbi kahes vanuseastmes: lasteaialastele (5-7a), 1. klass ja  2-3 klassi õpilastele. Mõlemale vanuseastmele on koostatud eraldi tunnistus-tööleht  ning programmi tegevused on viidud vastavusse laste vanusega.

Ühe grupi suurus kuni 25 last, programmi viime läbi nii eesti kui vene keeles.

Programmi kestus: 2 tundi

Programmi toimumise aeg: aastaringselt

Programmi läbiviimise koht: Luke mõisapark ja kultuuriait

Programm toimub õues, palume lastel riietada vastavalt ilmale ja panna jalga ilmale vastavad jalanõud. Osade tegevuste läbiviimiseks kasutame  kütteta kultuuriaita. Kui õpilased soovivad pidada piknikku, siis palume seda teha enne või pärast õppeprogrammi. Luke mõisapark on kompaktne ja turvaline paik programmi läbiviimiseks.

Juurdepääs: Palume parkida parklasse. Ligipääs ratastooliga olemas, kuid vajalik täiskasvanu abi. Erivajadustega õpilastest palume meid ette teavitada.

Programmi maksumus: 150 eurot

Programmi eesmärk:

  • Säästva tarbimise õpetamine.
  • Teada saada, milliseid mänge mängisid lapsed umbes 100 aastat tagasi.
  • Arutleda, millised mängud on säästlikematest materjalidest.
  • Arutleda mõistet taaskasutus.
  • Õppida teistega arvestama ja teha käelisi tegevusi.
  • Arvude võrdlemine ja järjestamine.
  • Õppida esinema ja vestlust juhtima.
  • Märgata loodust enda ümber.

Viimati uuendatud:

30.05.2020