mi
Pernova Hariduskeskus

Programmi käigus õpitakse tundma mikroskoopi, kuidas ja mida sellega vaadata saab. Annab ülevaate mikroskoobi ehitusest ja tööpõhimõtetest ning õpilasele mikroskoobi kasutamise oskuse. Praktikumis töötab  iga õpilane oma mikroskoopiga.

Programmi läbivad teemad:

 • tutvutakse mikroskoobi töövõtete ja ohutusega;
 • tutvutakse raku osade ja nende ülesannetega;
 • preparaadi valmistamine;
 • vaadeldakse ja uuritakse erinevaid rakke mikroskoobiga (eeltuumsed, päristuumsed, võrdlus, suurused);
 • arutelu rakkude tähtsusest.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

kinnistab teadmisi rakkudest ja nende erinevustest;
tunneb ja oskab kasutada mikroskoopi erinevate rakkude uurimisel ja vaatlemisel;
valmistab iseseisvalt juuksekarvapreparaadi, uurib ja võrdleb erinevaid rakke mikroskoobiga ja kirjeldab nende erinevusi;
teab rakkude mitmekesisust ja oskab hinnata nende tähtsust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: elu mitmekesisus Maal - erinevate rakkude vaatlemine ja võrdlemine, uurimine.

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika - liigitab objekte ja nähtusi ning analüüsib ja kirjeldab neid mitme tunnuse järgi.

Sotsiaalained - oskab hinnata mitmekesisust ja õpib arvestama teistega ning väljendama oma mõtteid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Meetodid:

Meetodid: vestlus, arutelu, vaatlus, võrdelmine, mikroskopeerimine.

Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahendid, püsipreparaadid, esitlus.

 

Juhis õpetajale:

Kaasasolevate täiskasvanute roll on õpilaste innustamine aktiivselt tegevustes osalema ja läbiviidava suhtes positiivse huvi ülesnäitamine vajadusel muude kokku lepitud ülesannete täitmine.

NB! Kaasa vahetusjalanõud

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas parkla (ka bussid).

Läbiviimise koht:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (20 min) (iga õpilane saab mikroskoobi praktikumi läbimiseks):

 • mikroskoobi osadega tutvumine ja ohtus praktikumi läbimisel;
 • töövõtete harjutamine – vaatleme värvilist paberit (kiud).

Teemaarendus (60 min):

 • sibula raku, putukate kehaosade vaatlemine;
 • juuksekarvast preparaadi valmistamine ja vaatlemine;
 • eeltuumsete ja päristuumsete rakkude võrdlus suuruse järgi, praktikumi toetab esitlus.

Kokkuvõte (10 min):

 • vestlus ja arutelu - rakkude arv, toitumine ja tähtsus tervislikus eluviisis;
 • küsimus ja vastamine - mida uut teada sain.

Viimati uuendatud:

01.03.2021