Olümpiaalad templileht loomapiltidega
Kertu Tuberg

Mänguline programm, mille raames panevad osalejad oma võimed ja meeled proovile, võrreldes oma tulemusi meie metsloomadega. Programm on üles ehitatud 10 tegevuspunktina (nn mõõduvõtualad), kus liikumistegevus on lõimitud loodusõpetusega (loomade meeled, liikumisviisid). Programmi lõpus antakse osalenud grupile diplom.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane oskab:
- nimetada inimese meeli, meeleelundeid;
- sõnastada oma meelte abil saadud kogemusi ning objektide omadusi;
- määrata meelte (kompimis-, kuulmis- ja haistmismeel) abil objekte;
- seostada loomade ehituslikke eripärasid nende elupaiga ja eluviisiga;
- hinnata looduses vahemaad.
Õpilane mõistab:
- loomadega seotud võimalikke ohtusid;
- mõõtmise vajalikkust.
Õpilane väärtustab maailma tunnetamist oma meelte kaudu.
Õpilane märkab looduse erilisust ja väärtustab elurikkust.
Õpilane tunneb rõõmu looduses viibimisest ja liikumisest.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1-3 klass I kooliaste. Loodusõpetus:

2.1.4.1. Inimese meeled ja avastamine

2.1.4.3. Organismid ja elupaigad. (Maismaataimed ja -loomad, välisehitus ja mitmekesisus.)

2.1.4.4. Mõõtmine ja võrdlemine.

Lõimitud on matemaatika (kauguse ja kiiruse mõõtmine, ühikud); inimeseõpetus (liikumine ja viibimine värskes õhus kui tervisliku eluviisi alused); kehaline kasvatus (liikumismängud).

Läbivad teemad on keskkond ja jätkusuutlik areng; väärtused ja kõlblus.

Meetodid:

Meetodiks on õppemäng, mille raames tegutsetakse ühtse rühmana, liigutakse, hüpatakse, võrreldakse, tajutakse läbi erinevate meelte, arutletakse.

Vahenditeks on mõõduvõtuala ülesanne, vastavalt alale kas liigikaardid, kompimiskotid, mõõdulint ja teised mõõduvõtualade läbiviimise vahendid. Õppevahendid võtab kaasa ja seab enne programmi vastavatesse punktidesse programmi juhendaja.  

 

Juhis õpetajale:

Õppeprogramm toimub Pühajärve pargis või kooli ümbruses (terviserajal). Grupi suuruseks on maksimaalselt 15 õpilast, suurema õpilaste arvuga grupile on meie poolt kaks juhendajat.  

Vajadusel palun õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist.

Programmi ajal võib õpetaja õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.

Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel laekunud ankeedi kaudu.

Õppeprogramm toimub välitingimustes, seetõttu palume:

* Hiljemalt programmile eelneval päeval selgitada õpilastele ja teavitada vanemaid, kuhu ja mida õppima minnakse. Vajalik on ilmastikule vastav mugav riietus ja liikumiseks sobivad jalanõud. 

* Programmi eel meenutada osalejatele, kuidas käituda looduses ja teavitada neid võimalikest ette tulevatest ohtudest (võimalik libedusoht).

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

15

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogrammi on võimalik kohaldada vaimupuudega osalejatele, aga mitte nägemis- ja kuulmispuudega osalejatele. Ratastooliga programmi läbimiseks on vaja läbiviimise koht eraldi kokku leppida.

Läbiviimise koht:

Pühajärve park. Soovi korral võimalik ka kooli või lasteaia haljasalal

Läbiviimise asukoht:

58.043526484706, 26.47735118866

Maakond:

Valgamaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

SISSEJUHATUS (15 min)

Metsloomade olümpia tutvustus, reeglite kokkuleppimine (aus mäng, sõbralik koostöö). Juhul, kui osalejaid on üle 15, jagunemine kaheks grupiks. Olümpia avamine.

TEGEVUSTE KÄIK (95 min)

Grupp (kuni 15 õpilast) liigub juhendaja saatel kokkulepitud alal ning lahendab mõõduvõtupunktides üheskoos ülesandeid. Ülesandeid sooritatakse nii individuaalselt kui grupina, kinnituseks saab töölehele vastava templi. Võrreldakse oma võimeid metsloomadega ning saadakse uusi teadmisi liikide kohta. Mõõduvõtualasid on kokku 10 (liikumisviisid, kiirus, kaugus, tasakaal, nägemine, kompimine jne).   

KOKKUVÕTE (10 min)

Tagasisideringis väljendab iga osaleja programmil saadud kogemusi või teadmisi. Juhendaja jagab mõõduvõtualad läbinud rühmale teemakohase diplomi ning kuulutab olümpia lõppenuks.

Ajakava on hinnanguline, sõltuvalt grupist võib esineda ajalisi nihkeid.

Viimati uuendatud:

14.01.2022