Metsaelu talvel
Priit Adler

Tutvutakse talvise loodusega läbi praktilise märkamise ja tunnetamise kogemuse, loomade talvist toitumise võimaluse, jäljeaabitsa uurimisel ja parandada keskkonnasõbralikku mõteviisi. Hõlmab retke loodusesse, jälgede uurimist ning nende määramist. Teemad, mida käsitelatakse: Jäljed lumel, Loomade toitumine talvel, puuliikide õpe võrsete ja võrakuju järgi. Räägitake loomade elust talvel, kohastumised karmide ilmastikuolude üleelamiseks, ränded, talveuni ja taliuinak, „loetakse“ jäljeraamatut, loomade toitumine talvel, metsloomade lisasöötmine. Kordamisteemad: metsarinded, metsatüübid. Lõkkeplatsil juuakse teed ja kinnitatakse keha ning kinnistatakse metsas nähtut-kuuldut keskkonnamängudega.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

I kooliaste õpilane:
1) teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava välisriietuse;
2) kirjeldab loodus- ja tehisobjekte erinevate meeltega saadud teabe alusel;
3) märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
4) toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta eri
aastaaegadel;
5) toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsuse kohta inimese elus;
6) tunneb kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike;
7) käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.
II kooliaste õpilane:
1) kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas;
2) võrdleb männi ja kuuse kohastumust;
3) iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi;
4) võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi;
5) koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;
6) selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas;
7) selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist, nimetab säästva metsanduse
põhimõtteid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

I kooliaste: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu, 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti.

II kooliaste: 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Meetodid:

Uurimuslik õpe. Õppepäeval lahendavad õpilased praktilisi ülesandeid, teevad praktilisi töid looduses, määravad selgroogseid ja selgrootuid loomi nende karvkatet, uurivad ulukite toitu, toituvad looduslike võimaluste piires taimeosadest. Õppepäeva lõpus on kokkuvõtted ja arutelu.

Juhis õpetajale:

Riietus vastavalt ilmastikule, programmi kestust, sisu ning asukohta võimalik muuta vastavalt soovitule. Keedame lõkkel teed. Palume söök ja Jook kaasa võtta. Kestus 3 tundi koos 30 min söögipausiga.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

34

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

165€

Lisainfo:

Programmi kestust, sisu ning asukohta võimalik muuta vastavalt soovitule.

Läbiviimise koht:

Ubari Loodustarkuse Keskus

Läbiviimise asukoht:

59.487329426946, 25.2675776

Maakond:

Harjumaa

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Rebane abistab
Author:
Priit_Adler
IMG_20190131_100940.jpg(682.92 KB)

Rebane abistab 

Rebane õpetab
Author:
Priit_Adler
IMG_20190131_105438.jpg(1.78 MB)

Lõbu lumes

Mägironimise ABC
Author:
Priit_Adler
IMG_20190131_104957.jpg(1.9 MB)

Mäkketõus

Rebane õpetab tuld tegema
Author:
Priit_Adler
IMG_20190131_112846.jpg(3.26 MB)

Lõkkesüütamine

Räätsad puhkamas
Author:
Priit_Adler
IMG_20190131_112717.jpg(2.4 MB)

Räätsad

Tee keeb
Author:
Priit_Adler
DSC_0171.jpg(2.83 MB)

Tee keeb

Mägironimise ABC
Author:
Priit_Adler
DSC_0215.jpg(2.9 MB)

Ronimise ABC

Ootus teele
Author:
Priit_Adler
DSC_0172.jpg(2.54 MB)

Ootus teele

Mäkketõus
Author:
Priit_Adler
DSC_0178.jpg(2.71 MB)

Mäkke!

Mäkke
Author:
Priit_Adler
DSC_0181.jpg(2.84 MB)

Mäkke

Pikk kirjeldus:

 Kestus 3 tundi koos 30 min söögipausiga, 15 min ohutustehnika, 2 tundi programm ja 15. min kokkuvõte ja kordamine.  Tutvutakse talvise loodusega läbi praktilise märkamise ja tunnetamise kogemuse, loomade talvist toitumise võimaluse ning jäljeaabitsa uurimisel. Hõlmab retke loodusesse, jälgede uurimist ning nende määramist. Teemad, mida käsitelatakse: Jäljed lumel, loomade toitumine talvel, puuliikide õpe võrsete ja võrakuju järgi. Räägitakse loomade elust talvel, kohastumised karmide ilmastikuolude üleelamiseks, ränded, talveuni ja taliuinak, „loetakse“ jäljeraamatut, toitumine talvel, metsloomade lisasöötmine. Kordamisteemad: metsarinded, metsatüübid. Lõkkeplatsil juuakse teed ja kinnitatakse keha ning kinnistatakse metsas nähtut-kuuldut keskkonnamängudega. 

Viimati uuendatud:

14.04.2021