Metsaelu talvel
Ökokratt

Programmi eesmärgiks on välja selgitada,  kuidas metsaelanikud talvel elavad ning vahetu kogemuse kaudu juurutada osalejates keskkonnasõbralikku mõtteviisi. Läbi märkamise ja tunnetamise tutvutakse talvise loodusega.

Programm hõlmab retke loodusesse, tegevus toimub välitingimustes ja püstkojas. Vastavalt vanuseastmele sisaldavad tegevused jälgede uurimist ning nende määramist, mägra linnaku ja rebase urgude ümbruse külastust, mõningate puuliikide tundmaõppimist jms. Õpilased saavad teada loomade talvistest toitumisvõimalustest loomariigis ning jäljeaabitsa abil otsitakse metsast loomade jälgi. Süütame lõkke sooja saamise eesmärgil.

Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele. Pole võimalik kohaldada abivahendiga liikujatele.Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

 

Õpipädevused:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Alusharidus:
Laps
- oskab kirjeldada aastaringi looduses, teab, mis on talve osa selles;
- teab, miks on valgus ja temperatuur metsataimedele ja -loomadele tähtsad;
- on tundma õppinud mõningaid metsale iseloomulikke taimi ja loomi; tunneb ära kuuse ja männi;
- väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
- väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, väärtustab elusloodust.
I kooliastme õpilane:
- iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava välisriietuse;
- kirjeldab loodus- ja tehisobjekte erinevate meeltega saadud teabe alusel;
- märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
- toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta eri aastaaegadel;
- toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsuse kohta inimese elus;
- tunneb kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike: kuusk, mänd, kask, haab; kirjeldab õpitud loomaliikide (mäger, rebane) eluviise ja elupaiku;
- oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi;
- käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.
II kooliastme õpilane:
- kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas;
- võrdleb männi ja kuuse kohastumusi;
- oskab kirjeldada taimede ja loomade eluavaldusi: : toitumine ja tegutsemine talvel;
- väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi;
- oskab õpetaja juhendamisel teha lihtsamaid praktilisi töid, teha lõket.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond,§ 23. Valdkond Liikumine

I kooliaste:

2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu, 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti.

II kooliaste:

2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

Läbivad teemad põhikoolis:

Keskkond ja jätkusuutlik areng;

Kultuuriline identiteet;

Tervis ja ohutus.

Meetodid:

Loodusmatk, õuesõpe, praktiline puuliikide määramine, vestlus,  jälgede määramine jäljeraamatu abil, arutelu jm.

 

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

170€

Lisainfo:

Viime programme läbi soovi kohaselt haridusasutustes või soovitud asukohas.

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti.

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Ubari Loodustarkuse Keskus

Läbiviimise asukoht:

59.487555576946, 25.26725605

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus – 15 min

Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

Tegevused – 2,5 tundi

Õppekäik talvisesse metsa. Tutvutakse talvise loodusega

40 min. Mõned puud on talvel rohelised, teised raagus. Mänd ja kuusk. Igahaljad ja raagus puud. Mäng lasteaialastele – leia üles jõulupuu. 

Tegevus põhikooli õpiastele: Puuliikide õppimine (kuusk, mänd, kask, haab) võrsete ja võra kuju järgi.

40 min. Õppekäigul loomariigi esindajate tegevusjälgede leidmine – imetajad, linnud jt. Mida loomad talvel teevad? Kas loomad vajavad talvist lisatoitmist? Kuidas suhtuda jahindusse? Milline on metsloomade roll inimese elus?

Loomade talvised tegutsemisjäljed. Õppekäigul nähtud tegutsemisjälgede tutvustamine ja jäljeaabitsaga kõrvutamine.

Mägra linnaku ja rebase uru külastus. Kas ja milliseid tegevusjälgi siin näeme?

10 min. Tõus voorele, abiks köis.

Tegevused indiaani püstkojas.

Lõkke tegemine – kuidas talvises metsas lõket süüdata? Mida peab lõkke tegemisel meeles pidama nii suvel kui talvel?

30 min. Tee keetmine metsataimedest,: vaarikavarred, kanarbik, pohlavarred, mustikad, kuusk.

Kokkuvõte – 15 min

Kokkuvõte õppekäigust. Kordamine.

Küsimus lasteaialastele ja I kooliastme õpilastele: kas metsloomad ootavad talve ja kuidas nad selleks valmistuvad?

Mäng lasteaia lastele ja I kooliastme õpilastele: nuusuta, kombi, kuula ja mõistata!

Tegevus põhikooli õpilastele – tunne ära õpitud liikide võrsed. 

Viimati uuendatud:

06.04.2022