Karu kolp uurimisel
Priit Adler

Programmi eesmärgiks on välja selgitada,  kuidas metsaelanikud talvel elavad ning vahetu kogemuse kaudu juurutada osalejates keskkonnasõbralikku mõtteviisi. Läbi märkamise ja tunnetamise tutvutakse talvise loodusega. Jõuluootuse programm hõlmab retke loodusesse, tegevus toimub välitingimustes ja püstkojas. Vastavalt vanuseastmele sisaldavad tegevused jälgede uurimist ning nende määramist, mägra linnaku ja rebase urgude ümbruse külastust, mõningate puuliikide tundmaõppimist jms. Õpilased saavad teada loomade talvistest toitumisvõimalustest loomariigis ning jäljeaabitsa abil otsitakse metsast loomade jälgi. Tehakse lõket ja keedetakse teed.

Keedame lõkkel metsataimedest teed.[A1] 


 [A1]Milliseid taimi te talve leiate?

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Laps
- oskab kirjeldada aastaringi looduses, teab, mis on talve osa selles;
- teab, miks on valgus ja temperatuur metsataimedele ja -loomadele tähtsad;
- on tundma õppinud mõningaid metsale iseloomulikke taimi ja loomi; tunneb ära kuuse ja männi;
- väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
- väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
- väärtustab elusloodust.

I kooliaste õpilane:
1) teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava välisriietuse;
2) kirjeldab loodus- ja tehisobjekte erinevate meeltega saadud teabe alusel;
3) märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
4) toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta eri
aastaaegadel;
5) toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsuse kohta inimese elus;
6) tunneb kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike;
7) käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.
II kooliaste õpilane:
1) kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas;
2) võrdleb männi ja kuuse kohastumust;
3) iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi;
4) võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi;
5) koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;
6) selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas;
7) selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist, nimetab säästva metsanduse
põhimõtteid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

I kooliaste: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu, 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti.

II kooliaste: 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste: 2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused,

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Meetodid:

Loodusmatk, õuesõpe, praktiline puude määramine võra järgi, vestlus, jälgede määramine jäljeraamatu abil, arutelu, loomade tegevusjälgede looma liigi määramine jm.

Juhis õpetajale:

Riietus vastavalt ilmastikule, Viibime välitingimustes. Indiaani püstkojas on lõke, kus keedame lõkkel teed. Sobilik lastead, 1., 2., 3., 4., klass soovi korral ka 5.klass. Klassid saavad liituda transpordikulude jagamiseks ühte bussi.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

170€

Lisainfo:

Olenevalt haridusasutuse soovist saame muuta programmi kestust ja sisu. 

Läbiviimise koht:

Ubari Loodustarkuse Keskus

Läbiviimise asukoht:

59.487329426946, 25.2675776

Maakond:

Harjumaa

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Seotud failid:

Ubari Loodustarkuse Keskuse püstkojas
Author:
Okokratt
IMGP5463.jpg(2.81 MB)

Ubari Loodustarkuse Keskuse püstkojas

Anti kolpasid tutvustamas
Author:
Okokratt
IMG_20191205_103424.jpg(2.85 MB)

Anti kolpasid tutvustamas

Pikk kirjeldus:

 

Sissejuhatus

15 min – Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

Tegevused

1,5 tundi - Õppekäik talvisesse metsa. Tutvutakse talvise, jõulukuu loodusega

Mõned puud on talvel rohelised, teised raagus. Mänd ja kuusk. Kumb neist on jõulupuu? Mäng lasteaialastele – leia üles jõulupuu. 

Tegevus põhikooli õpiastele: Puuliikide õppimine (kuusk, mänd, kask, haab) võrsete ja võra kuju järgi.

Õppekäigul loomariigi esindajate tegevusjälgede leidmine – imetajad, linnud jt. Mida loomad talvel teevad? Kas loomad vajavad talvist lisatoitmist? Kuidas suhtuda jahindusse? Milline on metsloomade roll inimese elus?

Loomade talvised tegutsemisjäljed. Õppekäigul nähtud tegutsemisjälgede tutvustamine ja jäljeaabitsaga kõrvutamine.

Mägra linnaku ja rebase uru külastus. Kas ja milliseid tegevusjälgi siin näeme?

Tegevused indiaani püstkojas.

 Lõkke tegemine – kuidas talvises metsas lõket süüdata? Mida peab lõkke tegemisel meeles pidama nii suvel kui talvel?

Keedame lõkkel teed metsataimedest, vaarikas, kanarbik, kuusk, kask, pohlavarred, mustikavarred jne.. Millistest taimedest saab teed keeta? Kuidas keeta taimeteed?

Seoses tee joomisega: millisest nõust me teed joome? Milline jooginõu on kõige keskkonnasõbralikum? Mis saab kruusist pärast teejoomist?

Pärast teejoomist mäng lasteaialastele: kellele meeldib taimetee?

Kokkuvõte    

15 min - Kokkuvõte õppekäigust. Küsimus lasteaialastele ja I kooliastme õpilastele: kas metsloomad ootavad jõule?

Mäng lasteaia lastele ja I kooliastme õpilastele: nuusuta ja mõistata!

Tegevus põhikooli õpilastele – tunne ära õpitud liikide võrad. 

Viimati uuendatud:

13.10.2021