metsa saladused
Raul Savimaa

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada metsa ja selles leiduvaid põnevaid saladusi looduskoosluste, omavahelise kommunikatsiooni ja metsa eluringi teemadel ning õpetada turvalist ja säästlikku käitumist ning jätkusuutlikku metsahoidu. Tutvume erinevate metsatüüpidega, arutleme loodus­koosluste seoste üle, metsa eluringi ning säästliku ja jätkusuutliku looduskasutuse üle, mõtiskleme inimtegevuse mõju üle metsas. Räägime pärandkultuurist metsas. Orienteerume kaardi abil. Õpilased saavad ise proovida ainetundide korraldamist looduses, tunnetame metsa viie meelega ning mängime maastikumängu. Retk on sobilik ka liikumise erivajadusega õpilastele.

Olenevalt asukohast toimub programm ühes kolmest eelnevalt valitud kohas: põline talumets Lääne-Virumaal Tudu lähistel, talumets Viljandi vallas Kolga-Jaani lähistel või mitmekesine metsaala Tallinna lähistel Laiaküla ja Maardu vahel. Soovi korral on võimalik programmi läbiviimine ka muudes asukohtades. Maapind on tasane. Õppeprogramm on sobiv ka erivajadustega õpilastele.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Võimalda õpilastele aktiivset tegevust looduses; kujundada õpilastes teadmine ja oskus turvaliselt ja säästlikult looduses käitumise kohta; anda teadmisi erinevatest metsatüüpidest, metsa eluringist ja kobraste elulaadist ning inimtegevuse mõjust; harjutada meeskonnatöö oskusi; näidata kooli õppeainete ja looduse seoseid ning harjutada nende märkamist ja rakendamist.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seosed riikliku õppekavaga: väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest. Ainetundide rakendamisel loodusesse lähtutakse õppekavast (teema täpsustatakse rühma saatva õpetajaga).

Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse metsa eluringi ning säästlikku ja jätkusuutliku looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Meetodid:

Õppeprogrammi koostamisel oleme seostatult käsitlenud loodus- kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda ning kujundanud sisult tervikliku teaduspõhise programmi, mis sisaldab eesmärgipäraseid ja programmi eesmärkide saavutamist toetavaid mõtestatud tegevusi. Kasutame mitmekesiseid kaasavaid õppemeetodeid, kohandades tegevused vastavale sihtrühmale.

Õppeprogramm koosneb neljast osast ja kokkuvõtvast arutlusest:

  1. Tutvumine metsaga. Räägime ohutust viibimisest ja turvalisusest metsas. Lepime kokku käitumisreeglid õpperetkel. Käime metsas, erinevates kasvukohatüüpides, vaatleme, milliseid taimi näeme (puud, põõsad, rohttaimed, samblad ja samblikud). Uudistame loomade ja lindude poolt jäetud jälgi. Räägime metsa elutsüklist, vaatame erinevas arengujärgus olevaid puid ja metsapõlvkondade vaheldumist. Võrdleme looduslikku ja istutatud metsa. Arutleme inimtegevuse mõju üle praktiliste näidete varal.
  2. Harjutame ainetunde looduses. Katsetame koolis erinevates ainetundides õpitut ühiselt näitlikustada konkreetsete loodusobjektide peal. Esimesed näiteid esitab retkejuht ning seejärel saavad õpilased võimaluse ise väikestes gruppides harjutada erinevaid ainetunde ja neid seejärel kaaslastele tutvustada. Rühma saatva õpetajaga saab eelnevalt kokku leppida täpsemad huviteemad ning õpetaja saab soovi korral ka ise näiteid tuua.
  3. Tunnetame metsa ja metsapaus. Kasutame oma viit meelt metsa tunnetamiseks. Vaatleme metsa. Kuulame metsa. Uurime metsa saladusi. Otsime põnevaid objekte ja arutame nende üle. Kompame puid ja erinevaid objekte väikesel juhendatud rajal. Haistmis- ja maitsemeelt rakendame taimetee nautimisel. Söögipaus kaasavõetud võileibade ja joogiga.
  4. Loodusmäng. Jaguneme võistkondadeks ning rakendame omandatud teadmisi küsimustele vastamiseks ning erinevates liikumismängudes. Teeme looduskatseid ning püüame kaardi abil orienteeruda.
  5. Kokkuvõte ja tagasiside. Võtame kokku õppepäeval omandatu. Arutame, mida me sellest edaspidiseks kaasa võiksime võtta. Räägime jätkusuutlikust loodushoiust ja elukeskkonna kaitsmisest.

Juhis õpetajale:

Õpperühma saatva õpetaja roll: õppekäigu kokkuleppimisel täpsustada õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi ning soovi korral täpsemat fookust. Õppekäigu ajal eeldame, et õpetaja tagab osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise ning osaleb omal äranägemisel osalejana kõikides teistes moodulites.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

34

Toimumise aeg:

Aastaringselt
Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Hind:

144€

Lisainfo:

Programmi ajaline kestus on 3 tundi. Programm sobib läbimiseks igal aastaajal. Olenevalt grupi suurusest kaasatakse vajadusel täiendav juhendaja.

Läbiviimise koht:

Talumets Lääne-Virumaal Tudu lähedal või Viljandi vallas Kolga-Jaani lähedal või Tallinna lähedal

Läbiviimise asukoht:

59.167577402976, 26.870612983496

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Programmi läbiviija:

Loodushariduskeskus SelgeSiht - Lääne-Virumaa / Viljandimaa / Harjumaa

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Metsa saladused
Author:
SelgeSiht OÜ
Metsa saladused.pdf(296.11 KB)

Metsa saladused (1.-3. klass / 4.-6. klass)

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada metsa ja selles leiduvaid põnevaid saladusi looduskoosluste, omavahelise kommunikatsiooni ja metsa eluringi teemadel ning õpetada turvalist ja säästlikku käitumist ning jätkusuutlikku metsahoidu. Tutvume erinevate metsatüüpidega, arutleme looduskoosluste seoste üle, metsa eluringi ning säästliku ja jätkusuutliku looduskasutuse üle, mõtiskleme inimtegevuse mõju üle metsas. Orienteerume kaardi abil. Õpilased saavad ise proovida ainetundide korraldamist looduses, tunnetame metsa viie meelega ning mängime maastikumängu. Retk on sobilik ka liikumise erivajadusega õpilastele.

Programmi sihtrühm: 1.-3. klass, 4.-6. klass (vanus 7-10 aastat või 10-13 aastat), eesti õppekeel, kuni 34 õpilast. Olenevalt grupi suurusest kaasatakse vajadusel täiendav juhendaja.

Programmi kestab 3 tundi. Õppeks sobivad kõik aastaajad. Eelistatud on märtsist oktoobrini, mil ka lehtpuud on kergemini määratavad.

Õppekeskkonnaks on mets – mitmekesine, erinevas vanuses puudega metsaala. Olenevalt asukohast toimub programm ühes kolmest eelnevalt valitud kohas: põline talumets Lääne-Virumaal Tudu lähistel, talumets Viljandi vallas Kolga-Jaani lähistel või mitmekesine metsaala Tallinna lähistel Laiaküla ja Maardu vahel. Soovi korral on võimalik programmi läbiviimine ka muudes asukohtades. Maapind on tasane. Õppeprogramm on sobiv ka erivajadustega õpilastele.

Vajalik varustus: tavapärane aastaajale vastav õuejalats või matkajalats ning ilmale vastav riietus. Soovitavalt võileivad ja jook (vesi) kergeks eineks looduses.

Viimati uuendatud:

14.01.2021