Noored programmil töölehte täitmas

Sissejuhatus

  • Tutvustatakse programmi eesmärki ja tegevuskava. Jagatakse rühmad ja töövahendid.
  • Liikumine sidumispunkti (looduses selgelt eristatavasse punkti, näiteks kvartalisihtide ristumiskohta). Teel vaadeldakse 2-3 erinevat metsa kasvukoha tüüpi ja nende määramise tunnuseid.
  • Teoreetiline metsamõõtmise lühitutvustus (metsatakseerimise ajalugu ning hetkeseis ja selle vajalikkus).

Rühmatööd

  • Mõõtevahendite tööpõhimõtete tutvustus, ülesannete ja kaardimaterjali jagamine gruppidele. Ümbritsevate puude silmamõõduline takseertunnuste määramine. Mõõtmisele kuuluva metsaeraldise leidmine looduses.
  • Iga grupp määrab erinevaid takseertunnuseid eelnevalt tähistatud proovitükkidel. Juhendaja liigub gruppide vahel ja selgitab mõõtevahendite tööpõhimõtteid vastavalt vajadusele.
  • Määratakse metsaeraldise pindala, keskmine kõrgus, keskmine vanus, keskmine diameeter ja rinnaspindala. Kõik mõõtmistulemused märgitakse töölehtedele. Tagasi liikumine sidumispunkti. Mõõdetud andmete koondamine ja analüüs. Metsaeraldise puidutagavara määramine. Varem määratud silmamõõduliste andmete korrigeerimine vastavalt omandatud teadmistele.

Kokkuvõte

  • Rühmad esitlevad ja võrdlevad oma mõõtmistulemusi. Juhendaja annab tagasiside tegelike väärtuste kohta. Lühikesed arvamused, kuidas on võimalik keskkonnahoidlikult metsa majandada.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilane
• tunneb peamisi metsa kasvukoha tüübirühmi ja nende tunnuseid;
• omandab teadmisi metsaeraldiste leidmiseks kaardi abil looduses;
• oskab teha lihtsamaid metsamõõdistamisi ja analüüsida mõõtmistulemusi;
• väärtustab keskkonnahoidlikku metsa majandamist.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus, geograafia ja matemaatika:

• kaardi ja plaani kasutamine ja lihtsamad mõõdistamised maastikul;

• maa-ala plaani joonistamine;

• pindalade arvutamine;

• nurkade mõõtmine.

Juhis õpetajale:

Infovahetus enne programmile tulekut, programmil osalemine ja tagasiside andmine. Vajadusel jätkutöö koolis.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Läbiviimise koht:

valitud metsa õpperada

Läbiviimise asukoht:

58.3803614, 26.7499653

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Metsa majandamine ja mõõdistamine
Author:
Tartu loodusmaja
programmid_metsa_majandamine.pdf(40.8 KB)

Programmi detailne kirjeldus 

Pikk kirjeldus:

 

 

Viimati uuendatud:

13.11.2020