põdra ja kopra kolju, kopra nahk

Pakime suurde seljakotti kokku kõik tähtsamad metsa elukad ning tuleme ja räägime neist koolis või lasteaias kohapeal. Võimalusel luusime ringi ka õuealal ning vaatame, kes seal end peidab.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
tunneb rõõmu looduses viibimisest
oskab märgata ja aru saada looduses valitsevatest seostest
tunneb peamisi looma- ja linnuliikide ning selgrootuid
märkab ning tunneb ära loomade tegutsemisjälgi
oskab siduda kohastumist ümbritseva keskkonnaga

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Alusharidus:

kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele

suhtlemine, jutustamine ja kuulamine

suurused ja mõõtmine

liikumismängud

I kooliaste:

aastaajad

organismid ja elupaigad

organismide rühmad ja kooselu
 

Meetodid:

Programmis läbiviidavad praktilised tegevused ja valitud aktiivõppemeetodid on eakohased, muutudes vastavalt õpilaste vanusele spetsiifilisemaks ja keerulisemaks. 

Juhis õpetajale:

Hea, kui eelnevalt oleks võimalik lastele programmi temaatikat ning läbiviimise asukohta tutvustada. 

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

130€

Lisainfo:

Programm toimub haridusasutuses kohapeal ja selle vahetus ümbruses. Programmi saab läbi viia täielikult välitingimustes või osaliselt klassiruumis. Tehnilisi abivahendeid vaja ei ole. 

Juhendajatel on võimekus programmi läbi viia ka erivajadustega lastele.  

Läbiviimise koht:

Haridusasutuses kohapeal

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Triin Tamme

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Pikk kirjeldus:

Mets on koduks paljudele erinevatele loomaliikidele, nii suurtele kui väikestele, kellest kõik ühtemoodi tähtsad on. Juhendaja abil saavad 1-1,5 tunni jooksul lapsed haridusasutuses kohapeal tuttavaks mitmete erinevate liikidega ning võimalusel lähevad ka õuest loomi otsima. 

Ilusa ilma korral toimub kogunemine haridusasutuse vahetus läheduses (vihmase ilmaga siseruumis), kus toimub sissejuhatus ning omavaheline tutvumine (15 min). Juhendaja uurib, millised on laste eelnevad kogemused ja teadmised metsas ja selle elanikest. Üheskoos arutletakse, milliseid loomi antud piirkonnas leida võib ning proovitakse ära arvata nende tegutsemisjälgi. Abiks on pildimaterjal. Suuremate lastega püütakse seostada ka loomade kohastumisi (välimus, toitumisharjumused, elurütm) nende elupaikade ning söögilauaga. Vaadeldakse ümbruses leiduvaid linde, kuulatakse linnulaulu. Abiks on pildi- ja helimaterjal. Seejärel jagatakse klass meeskondadeks ning viiakse läbi kinnistav otsimismäng õpitust. Näidismaterjalidena on kaasas ka imetaja topis, eri loomade koljude ja luud, nahatükid ning väljaheited. Programmi lõpus toimuvad kokkuvõtvad tegevused ning tagasisidering (15 min). 

Viimati uuendatud:

18.03.2021