Mänd metsas
Raul Savimaa

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada kodulähedast metsa meie ümber ning õpetada turvalist ja säästlikku käitumist ning jätkusuutlikku metsahoidu. Oleme selleks valinud mitmekesise metsaala Tallinna külje all Laiaküla ja Maardu piiril, kus tutvume erinevate metsatüüpidega, arutleme metsa eluringi ning säästliku ja jätkusuutliku looduskasutuse üle, vaatame kobraste tegevuse jälgi. Õpilased saavad ise proovida ainetundide korraldamist looduses, tunnetame metsa viie meelega ning mängime maastikumängu. Retk on sobilik ka liikumise erivajadusega õpilastele.

"Kobraste tegevus"

Programmil on Eesti Keskkonnahariduse Ühingu  keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kvaliteeti tõendav märgis „Läbimõeldud programm“, märgis nr 5.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Võimalda õpilastele aktiivset tegevust looduses; kujundada õpilastes teadmine ja oskus turvaliselt ja säästlikult looduses käitumise kohta; anda teadmisi erinevatest metsatüüpidest, metsa eluringist ning kobraste elulaadist; harjutada meeskonnatöö oskusi; näidata kooli õppeainete ja looduse seoseid ning harjutada nende märkamist ja rakendamist.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seosed riikliku õppekavaga: käitub loodust hoidvalt; oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda. Ainetundide rakendamisel loodusesse lähtutakse õppekavast (teema täpsustatakse rühma saatva õpetajaga).

Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse metsa eluringi ning säästlikku ja jätkusuutliku looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Meetodid:

  1. Tutvumine metsaga. Koguneme lagendikule ja vaatame, mida enda ümber näeme. Arutleme, mis on mets. Räägime ohutust viibimisest ja turvalisusest metsas. Lepime kokku käitumisreeglid õpperetkel. Käime erinevates kasvukohatüüpides (nõmmemets, lodumets ja salumets). Räägime metsa elutsüklist, vaatame erinevas arengujärgus olevaid puid ja metsapõlvkondade vaheldumist. Võrdleme looduslikku ja istutatud metsa. Vaatame sipelgate elu metsas. Saadud teadmiste kinnistamiseks mängime metsamängu.
  2. Koprad: vaatame kobraste tegevuse jälgi – langetatud puud, vanad ja värsked kännud, koprarajad, räägime kobraste eluviisist, imetleme kõrget pesakuhilat ja kopratiike. Mängime kopramängu.
  3. Harjutame ainetunde looduses. Proovime koolis erinevates ainetundides õpitut ühiselt näitlikustada konkreetsete loodusobjektide peal. Esimesed näiteid esitab retkejuht ning seejärel saavad õpilased võimaluse ise väikestes gruppides harjutada erinevaid ainetunde ja neid seejärel kaaslastele tutvustada. Rühma saatva õpetajaga saab eelnevalt kokku leppida täpsemad huviteemad ning õpetaja saab soovi korral ka ise näiteid tuua.
  4. Tunnetame metsa: kasutame oma viit meelt metsa tunnetamiseks – vaatleme metsa, kuulame metsa, kompame puid ja erinevaid objekte. Söögipaus kaasavõetud võileibade ja joogiga.
  5. Maastikumäng: rakendame omandatud teadmisi.
  6. Kokkuvõte ja tagasiside. Arutleme jätkusuutliku loodushoiu ja kliimamuutuste mõju üle.

Juhis õpetajale:

Õpperühma saatva õpetaja roll: õppekäigu kokkuleppimisel täpsustada õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi. Õppekäigu ajal eeldame, et õpetaja tagab osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise, on saatjaks ühele grupile õppeprogrammi 5. moodulis (Maastikumäng) ning osaleb omal äranägemisel osalejana kõikides teistes moodulites.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

üldjuhul 3 tundi, mis sisaldab piknikupausi, kokkuleppel ka muud võimalused olenevalt erisoovidest

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

144€

Lisainfo:

Programmi ajaline kestus on 3 tundi (180 minutit). 

Vajalik varustus: tavapärane aastaajale vastav õuejalats või matkajalats. Soovitavalt võileivad ja jook (vesi) kergeks eineks looduses.

Olenevalt grupi suurusest kaasatakse vajadusel täiendav juhendaja.

Juurdepääs on võimalik ka ühistranspordiga (bussid 34A, 30, 102, 101, 170, J6, J6K, J6N).

Läbiviimise koht:

Linnalähedane mets Ida-Harjumaal

Läbiviimise asukoht:

59.467425211505, 24.929240273633

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Programmi läbiviija:

SelgeSiht loodushariduskeskus - Harjumaa

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Mets meie ümber (1.-3. kl, Harjumaa)
Author:
SelgeSiht OÜ
Mets meie ümber (1.-3. kl Harjumaal 2021)_0.pdf(347.36 KB)

 Õpperetk Mets meie ümber 1.-3. klassile (Harjumaal)

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada kodulähedast metsa meie ümber ning õpetada turvalist ja säästlikku käitumist ning jätkusuutlikku metsahoidu. Oleme selleks valinud mitmekesise metsaala Tallinna külje all Laiaküla ja Maardu piiril, kus tutvume erinevate metsatüüpidega, arutleme metsa eluringi ning säästliku ja jätkusuutliku looduskasutuse üle, vaatame kobraste tegevuse jälgi. Õpilased saavad ise proovida ainetundide korraldamist looduses, tunnetame metsa viie meelega ning mängime maastikumängu. Retk on sobilik ka liikumise erivajadusega õpilastele.

Programmi sihtrühm: 1.-3. klass (vanus 7-10 aastat), eesti õppekeel, osalejaid kuni 34 õpilast, olenevalt grupi suurusest kaasatakse vajadusel täiendav juhendaja.

Programmi kestab 4 akadeemilist tundi (180 minutit). Õppeks sobivad kõik aastaajad. Eelistatud on märtsist oktoobrini, mil ka lehtpuud on kergemini määratavad.

Õppekeskkonnaks on mitmekesine metsaala – nõmm, lodumets ja salumets. Maapind on enamjaolt kuiv ja tasane, on mõned tiigid ja madalad rändrahnud. Õppeprogramm on sobiv ka liikumise erivajadustega õpilastele.

Vajalik varustus: aastaajale vastav õuejalats või matkajalats. Soovitavalt võileivad ja jook (vesi) kergeks eineks looduses.

Viimati uuendatud:

29.09.2021