Lilled
Lilled

Arendatakse käsitööoskusi looduslikest materjalidest tarbe- ja ilusesemeid valmistades.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Lasteaed, I, II, III kooliaste, võimalus kohaldada teistele kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele. Programmi õpieesmärk I kooliaste õpilane: 1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat; 2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt; 3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust; 4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest; 5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast. II kooliaste õpilane: 1) selgitab looduskaitse vajalikkust, toob näiteid kaitsealade, kaitsealuste liikide ja üksikobjektide kohta; 2) kirjeldab kaardi järgi kaitsealade paiknemist Eestis, sh oma kodukohas; 3) põhjendab niidu kui Eesti liigirikkaima koosluse elurikkust ja kaitsmise vajalikkust; 4) selgitab keskkonnakaitse vajalikkust; 5) põhjendab olmeprügi sortimise ja töötlemise vajadust ning sordib olmeprügi; 6) analüüsib enda ja oma pere tarbimist ning hindab selle mõju keskkonnale; 7) toob näiteid kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleemide kohta ning pakub nende lahendamise võimalusi. III kooliaste õpilane: 1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat; 2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades bioloogilist mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid; 3) on omandanud ülevaate elusloodusest, selle tähtsamatest protsessidest, organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiasõnavara; 4) lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit, ning langetab otsuseid, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele ja eetilismoraalsetele seisukohtadele ning õigusaktidele; 5) plaanib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi; 6) kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 7) kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi; 8) saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkusest erinevates töövaldkondades; 9) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast  

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ 7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ I kooliaste: 2.1.4.1. Inimese meeled ja avastamine, 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, II kooliaste: 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis III kooliaste: 2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed, 2.2.4.5. Taimede tunnused ja eluprotsessid, 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse   Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine Kasutatavad aktiivõppe meetodid Uurimuslik õpe. Käsitöö, juhendajaga aktiivõpe, praktilised oskuste omandamine looduslikest esemetest tarbe ja ilusasju valmistades.
 

Meetodid:

Uurimuslik õpe. Käsitöö, juhendajaga aktiivõpe, praktilised oskuste omandamine looduslikest esemetest tarbe ja ilusasju valmistades.

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule, tegevus toimub välitingimustes.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Läbiviimise koht:

Puhta Vee Teemapark. Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas vajadusel kohandatakse õppeprogrammi

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Maad harimas
Author:
Okokratt
IMG_3779.jpg(4.26 MB)

Maad harimas

Puulehtedest valmivad roosid
Author:
Okokratt
41529126_524509544677621_2785696319098847232_n.jpg(319.36 KB)

Meisterdajad

Meisterdamine õueklassis
Author:
Okokratt
41545261_519061011871688_1620905925772574720_n.jpg(361.38 KB)

Meisterdajad

Pikk kirjeldus:

Kestab 3 tundi koos 30 min söögipausiga. Arendatakse käsitööoskusi looduslikest materjalidest tarbe- ja ilusesemeid valmistades. Ajakava: 15 min ohutustehnika, 2 h programm, 15 min kokkuvõte ja kordamine. 

Viimati uuendatud:

14.04.2021