Lilled puulehtedest
Ökokratt

Meie ümbritsev loodus ei anna mitte ainult ilu, vaid ka loovuse ideid. Tõepoolest, sügisel pargis või metsast kogutud looduslikust materjalist on kõige tõelisemad meistriteosed. Komponentide ostmiseks ei ole vaja raha kulutada, kõik annab loodus meile tasuta. Liikumine looduses võimaldab koguda erinevaid materjale käsitööks näiteks sügispuult või taimi, õisi suvel. Need on õied, viljad, kastanid ja tammetõrud, koonused ja pikanina vaher, rääkimata lehtede ja okste mitmekesisusest. Valmistame juhendamisel tarbe- või iluesemeid olenevalt aastaajast ning vanuserühmast ja soovidest. Valminud esemed võetakse kaasa ja tehakse käsitöönäitus haridusasutuses.

Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele sh abivahendiga liikujatele. Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Õpilane:
1) kasutab julgelt loovust ja fantaasiat.
2) tunneb erinevaid taaskasutatavaid materjale ja teab, kuidas neid saab kasutada.
3) teadvustab erinevaid keskkonnaprobleeme (metsade kaitse, toit, jäätmed ja nende sorteerimine, jäätmed ja loomad jms) ning teadvustab kuidas tema saaks positiivsetele muutustele kaasa aidata.
3) teab mõisapargi olulisemaid objekte.
6) väärtustab mõisapargi elurikkust, maastikulist mitmekesisust ja säästva majandamise põhimõtteid. Väärtustab keskkonnahoidlikku tarbimist ja käitub pargis keskkonnateadlikult.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seosed alushariduse õppekava osaga „Mina ja keskkond“

  • Laps märkab nähtusi ja muutusi looduses

Seosed põhikooli õppekavaga:

Programm vastab põhikooli I kooliastme riiklikule õppekavale. 

Ainevaldkond: Loodusained: 2.1.4.1. Inimese meeled ja avastamine; 2.1.4.5. Inimene; 2.1.4.7 Organismide rühmad ja kooselu; 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti.

Ainevaldkond: Tehnoloogia: 2.2.1. Käsitöö ja kodunduse õppe- ja kasvatuseesmärgid

Programmi koostamisel on lähtutud teaduspõhisest lähenemisest.

Programm on lõimitud loodus-, kultuuri-, sotsiaalse- ja majandusliku keskkonnaga. Programmi esimeses osas käsitletakse eelkõige sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. Programmi teises osas loodus- ja kultuurikeskkonda.

Ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunstiõpetus, matemaatika.

Läbiviidavad tegevused  toetavad läbivate teemade “Keskkond ja jätkusuutlik areng” , “Kultuuriline identiteet” ja  “Väärtused ja kõlblus” eesmärke ning põhimõtteid.

Ainetevaheline lõiming

  • Kehaline kasvatus. Õppekäik loodusesse  toetab kehalise aktiivsuse ja tervisliku eluviisi väärtustamist.

Läbivad teemad

  • Keskkond ja jätkusuutlik areng.
  • Tervis ja ohutus. Õppekäik  aitab õpilastel mõista keskkonna ja tervise seoseid. Praktilised tööd  arendavad õpilaste oskust rakendada ohutusnõudeid.

Meetodid:

Kogemus- ja elamusõpet kasutatakse programmis tegevuste läbi viimisel. Käeline tegevus, looduslik materjal, juhendajaga aktiivõpe, praktilised oskuste omandamine looduslikest esemetest tarbe- ja iluesemeid valmistades, Eeskuju oma haridusasutuses ja jätkutegevused kodudes.

Juhendaja annab kasutada igale õpilasele käärid, naasklid, pliiatsid, tikud, paberid jne, 

Kõik meisterdamiseks ja rühmatöödeks vajaminevad vahendid ( töövahendid looduslikud viljad,jms) on programmi koostajate poolt ette valmistatud ja kohapeal olemas.  Vahendeid on arvestatud maksimaalselt 25-le lapsele. 

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Viime programme läbi soovi kohaselt haridusasutustes või soovitud asukohas.

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. Selgitame välja puuded, erivajadused ja taristu võimalused.

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

 

Helgi Sammel: kõrgharidus metsainsener, , loodusgiid noorsootöötaja, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

 

Läbiviimise koht:

Puhta Vee Teemapark. Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas vajadusel kohandatakse õppeprogrammi

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler; Ain Aasa; Helgi Sammel: matkajuhid, loodusgiidid, ja Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetajad, looduskailitusste spetsialistid, noorsootöötaja tase 6, loodusgiid tase 5, TÜ uurmusliku õppe tunnistus, esmaabi tunnistus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Kestab 3 tundi koos 30 min söögipausiga.  

Sissejuhatus 15. min: Programmi tutvustus. ohtutu käitumise reeglid looduses.

Tegevused 2 tundi

Meisterdamise töövahendite ja materjalide tutvustus. Lepitakse kokku millist eset asutakse valmistama ja mida selleks on vaja.. Kogutakse pargist ja metsast vajalikud vahendid. ja harjutatakse sõlmimist ning korratakse töövahendite ohutut kasutamise reegleid. Iga õpilane valmistab kogutud materjalist tarbeeseme või kunstieseme, mille võtab lõpetades koju kaasa. 

Kokkuvõte 15 min. Lõpuringis kinnistatakse juhendaja abiga õpitut.  Lapsed meenutavad, mis neile tänases päevas kõige enam meelde jäi.  Iga laps saab kaasa enda meisterdatud eseme.

Viimati uuendatud:

26.11.2021