Meelteaias
Ökokratt

Meelteaias

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
Täiskasvanud

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

32

Läbiviimise koht:

Puhta Vee Teemapark. Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas kohandatud programmiga

Läbiviimise asukoht:

59.056497816692, 26.010732828687

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Meelteaia Tuulekella aed
Author:
Okokratt
IMGP1933.jpg(4.11 MB)

Tuulekell

Meelteaed
Author:
Okokratt
IMGP1924.jpg(4.01 MB)

Meelteaed

Pikk kirjeldus:

Tutvustada info saamise viise ümbritsevast keskonnast, retseptorite, peaaju ja närvisüsteemi tööd, aistingute teket. Lasteaed, I, II, III kooliaste, võimalus kohaldada teistele kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele. Samaaegselt saame vastu võtta kuni 6 gruppi. Programmi üldkirjeldus Tutvustada info saamise viise, retseptorite, peaaju ja närvisüsteemi tööd, aistingute teket. Programmi õpieesmärk I kooliaste õpilane: 1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat; 2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt; 3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust; 4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest; 5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast. II kooliaste õpilane: 1) nimetab inimese elundkondade tähtsamaid elundeid, kirjeldab nende ülesandeid ja talitluse üldisi põhimõtteid ning vastastikuseid seoseid; 2) teab, et inimene ja tema eellased kuuluvad loomariiki; 3) seostab inimese ja teiste organismide elundeid nende funktsioonidega; 4) võrdleb inimest selgroogsete loomadega; 5) uurib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või elundkonna talitlust; III kooliaste õpilane: 1) seostab kõrva ehitust kuulmis- ja tasakaalumeelega; 2) võrdleb ning seostab haistmis- ja maitsmismeelega seotud organite ehitust ning talitlust; 3) väärtustab meeleelundeid säästvat eluviisi. 4) kirjeldab nähtuste võnkumine, heli ja laine olulisi tunnuseid ning seost teiste nähtustega; Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ 7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ I kooliaste: 2.1.4.1. Inimese meeled ja avastamine, 2.1.4.5. Inimene, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu II kooliaste: 2.1.6.4. Inimene, 2.2.4.17. Infovahetus väliskeskkonnaga, 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.9.1. Inimene uurib loodust   Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine Kasutatavad aktiivõppe meetodid Aktiivtegevused: kaasates meeleelundite, tajudega ja tasakaaluga seotud mänge ning Uurimuslik õpe. Kompimis, heli, kuulmis, lõhna ja maitse mängud. Aktiivvestlus käsitletud teemal.  
Maksumus: 150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi

Viimati uuendatud:

04.06.2020