Kaart

Kuidas looduses liikuda nii, et hea oleks nii sul kui loodusel? Mida panna matkakotti, mida koju jätta? Mida teha, kui ära eksid? ​

Alustame oma metsaretke asjalikust planeerimisest. Uurime kaarti, räägime, kuidas matka ajal hea kaaslane olla ja mängime läbi ohtlikud olukorrad.

 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õppeprogrammi üheks suureks eesmärgiks on, et õpilane teaks, kuidas ohuolukorras turvalistelt käituda ja abi kutsuda ning väärtustaks koostööd ja üksteise abistamist.

I kooliaste
Kasutab maastikuga tutvumisel teadlikult kõiki oma meeli
Oskab seljakotti pakkida ja matka kavandamisel arvestada aastaajast tulenevate tingimustega
Oskab kompassi või päikese järgi ilmakaari määrata.
Teab, mis on kaardi legend, leppemärgid ja -värvid. Oskab kaardi abil maastikku kirjeldada.

II kooliaste
Teab, kust saada joogivett ja kuidas seda välitingimustes puhastada.
Toob näiteid inimtegevuse mõjust looduskeskkonnale.
Oskab selgitada looduskaitse vajalikkust.
Kirjeldab, kuidas ära hoida õnnetusjuhtumeid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus

I kooliaste

 • Inimese meeled ja avastamine
 • Aastaajad
 • Minu kodumaa Eesti

II kooliaste

 • Vesi kui aine, vee kasutamine
 • Pinnavormid ja pinnamood
 • Elukeskkond Eestis
 • Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

Õppeprogrammi on põimitud ka inimeseõpetuse temaatika:

I kooliaste

 • Mina ja tervis
 • Mina ja meie

II kooliaste

 • Turvalisus ja riskikäitumine
 • Haigused ja esmaabi
 • Suhted teistega

 

Meetodid:

Arutelu, jutustamine, küsimuste esitamine ja neile vastamine, rühma- ja paaristöö, vaatlus, mäng. Aktiivõppemeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuse ja eelneva ettevalmistusega.

Kasutatavad vahendid:

Kõik programmiks vajalikud vahendid on retkejuhil kaasas. Vahendeid on arvestatud 25-le lapsele.

Juhis õpetajale:

 • Palume eelnevalt õpilastele tutvustada vajalikku varustust ja võimalusel teha väike sissejuhatus retke teemasse. 
 • Retke ajal ootame, et õpetaja toetaks retkejuhti õpilaste kaasamisel ja ohutuse tagamisel.
 • Oleme tänulikud, kui täidate peale retke tagasisidelehe, mis saadetakse teie e-postile.

Varustus: Retkel liigutakse ka väljaspool teeradasid, seega osalejad peaksid kandma kinniseid ja mugavaid jalanõusid, mis ei karda niiskust ega määrdumist. Palume riietuda vastavalt ilmale. Igal aastaajal on hea kihiline riietus. Külmemal ajal võiks kaasas olla mütsid-sallid-kindad, vihmakeep. Soojemate ilmadega tasub lisaks vihmakeebile mõelda ka päikesekaitsele, sääsetõrjele ja vajadusel allergiaravimitele (õietolm, putukad jms).

Igal osalejal peaks olema kaasas oma seljakotiga jook ja kerge eine.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2-3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

150€

Lisainfo:

Sama kooli/lasteaia teisele grupile kehtib soodushind 125 eurot.

Viime õppeprogrammi läbi väga erinevatel matkaradadel ja eriilmelistel maastikel. Igale grupile sobivaima sihtpunkti, marsruudi ja retke kestuse selgitame välja koostöös õpetajaga.

Grupi suurus kuni 25 õpilast. Suurema grupi korral tellige 2 retkejuhti. See on abiks kõigi õpilaste kaasamisel, kitsastel radadel liikumisel ja iseseisvate ning rühmatööde läbiviimisel. Ühes asukohas saame korraga vastu võtta kuni 4 gruppi.

Saame programmi läbi viia ka liikumispuudega inimestele ja HEV-õpilastele.

Läbiviimise koht:

Harku metsa loodusrada, Tabasalu loodusõpperada, Pääsküla matkarada, Tädu loodusõpperada, Keila-Joa park, Paunküla mägede matkarada, Saku rabametsa terviserajad, Valgejärve matkarada, Majakivi-Pikanõmme loodusõpperada

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@lohekool.ee
5193 2276 (Evelin)

Programmi läbiviija:

Evelin Laanest, Liisi- Ann Karro, Krista Kutsar, Eve Paesüld. Kõik meie juhendajad on erialalt bioloogid või loodusretke juhid; on läbinud esmaabikoolituse ja aastaid lastega töötanud. Pikemaid tutvustusi näed kodulehelt!

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmis läbiviidavaid tegevusi ja valitud õppemeetodeid kohandame vastavalt õpilaste vanusele, grupi eripärale ja retke toimumiskohale.

Esimese kooliastme programm keskendub rohkem matka kavandamisele ja ohutusele. Teise kooliastmega pöörame rohkem tähelepanu loodushoiule ja suhetele matkagrupis. Aga mõistagi uurime retkel ka kõike põnevat, mis teekonnale jääb.

Õppeprogrammi sisu ja metoodika 

Tuvumine, reeglid ja sissejuhatus teemasse (20 min)

Retkejuht kohtub grupiga kokkulepitud kohas. Vaadatakse üle oma varustus (riided, jalanõud, söök-jook) ja kogunetakse ringi tutvumismänguks. 

Uuritakse matkaraja kaarti ja ühiselt kirjeldatakse, millisel maastikul retke käigus liigutakse.

Retkejuht tutvustab marsruuti ja retke kava. Õpetaja ja grupiga lepitakse kokku looduses liikumise ja käitumise reeglid ning söögipausi aeg. 

Vaata ringi - mäng (15 min)

Õpilased võtavad paaridesse. Üks paariline kirjeldab mingit lähiümbruses olevat objekti ja teine peab ära arvama, millest juttu on. 

Võetakse appi kompass ja võimalusel päike ning nüüd kirjeldavad õpilased üksteisele ühe objekti asukohta ilmakaartest lähtuvalt.

Pannakse silmad kinni ja ühe-kahe minuti jooksul kuulatakse, milliseid inimasustuse ja loodusega seotud helisid kuulda on.

Kokkuvõttes räägib retkejuht, miks on oluline looduses liikudes silmad-kõrvad lahti käia ja milliseid märke tähele panna, kui oled eksinud.

Matkakoti pakkimine - mäng (20-30 min)

Retkejuhi seljakotil on palju erinevaid taskuid ja kotis palju imelikke asju. Õpilased teevad esmalt kolmes rühmas kordamööda tegutsedes koti tühjaks. Siis antakse neile edasised juhised ja õpilased asuvad asju sorteerima vastavalt sellele, kas need peaksid matkal kaasas olema või mitte. Pööratakse tähelepanu, et kott oleks võimalikult kerge ja varustus keskkonnasõbralik, tervislik ja asjakohane.

Retkejuht teeb teemast kokkuvõtte ja lapsed saavad soovi korral öelda, mis on nende seljakotis hetkel kõige tähtsam asi ja mis asi oleks võinud hoopis koju jääda.

Vesi (15 min)

Matkakoti pakkimise mängus selgus, et vesi on kindlasti üks tähtsamaid asju, mis matkal vajalik. Arutleme, kust joogivett saada, milline on puhas vesi ja kuidas vett puhastada. Valmistame rühmatöödena ise lihtsa veefiltri ja testime üht poest ostetud veefiltrit. 

Ohud (20 min)

Olenevalt laste vanusest mängime ise läbi mõned ohtlikud olukorrad või loeb retkejuht ette probleemülesande ja õpilased nuputavad, kuidas neid lahendada. 

Harjutame abi kutsumist ja ohtude märkamist rollimängu abil.

Otsime ümbruskonnast koha, kuhu eksimise korral võiks endale onni ehitada.

Meeskonnamäng (10min)

Teeme läbi eakohase meeskonnamängu ja räägime, milline on hea matkakaaslane. Retkejuht toob välja mõned matkajatega ette tulevad situatsioonid ja õpilased pakuvad erinevaid viise, kuidas kaaslast aidata.

 

Loodushoid (20 min)

Õpilased jutustavad rühmades piltide abil, millist mõju avaldab inimtegevus looduskeskkonnale. Retkejuht räägib, kuidas inimese ja looduse suhe on aja jooksul muutunud. Õpilased toovad näiteid oma elust. 

Kokkuvõte (10 min)

Tuuakse ühiselt välja hea matkaselli omadused ja oskused. Meenutatakse, mida ja keda retkel nähti. Lõpumängu käigus saab iga laps välja tuua 1-3 teadmist või elamust, mille ta matkalt koju viib ja anda suulist tagasisidet retke õnnestumise kohta.

 

Viimati uuendatud:

07.04.2021