õppeprogramm matemaatika looduses
tera kooli koduleht

Programm kordab üle loodusõpetuses ja matemaatikas õpitu läbi erinevate mängude loodusrajal. Harjutatakse arvurea 1…20, 30,40…1000 seadmist,  Liitmist ja lahutamist 20 piires ja täis kümnetega Ring-ruut-kolmnurk kinnistamine, õpitakse kauguse mõõtmist. Arendatakse koostööd ja kinnistatakse mõisteid.

Programmi eesmärk: Õppimine mängu kaudu, koostöö treenimine, mõistete kinnistamine, esemete võrdlemine, kaalumine, mõõtmine, loogilise mõtlemise arendamine, arvutusoskuse arendamine.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
1. Järgib tehete järjekorda ning teeb lihtsamaid arvutusi
2. Oskab hinnata koostöö vajalikkust
3. Järjestab ja võrdleb naturaalarve
4. teab aja ja mõõtühikuid;
5. loendab ümbritseva maailma esemeid ning liigitab ja võrdleb neid ühe-kahe tunnuse alusel;
6. märkab matemaatikaga seonduvat ümbritsevas elus ning kirjeldab seda arvude või geomeetriliste kujundite abil.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm vastab Põhikooli riiklikule õppekavale.  Lähtub teaduspõhisest lähenemisest.

I klass Arvurea 1…20, 30,40…100 harjutamine Liitmine ja lahutamine 20 piires ja täis kümnetega Ring-ruut-kolmnurk kinnistamine Elus/eluta loodus Mõõtühikud ja mõõtmine-kaalumine Koduloomad/metsloomad/ linnud Puude lehed- viljad teadmiste kinnistamine

II klass  Rühmatöö, arvud 1..20, 30, 40…100, Liitmine ja lahutamine 20 piires ja täiskümnetega, Ring-ruut-kolmnurk kinnistamine, Elus/eluta loodus, Mõõtühikud ja mõõtmine-kaalumine, Koduloomad/metsloomad/ linnud, Puude lehed- viljad teadmiste kinnistamine, looduse vaatlemine, kuulamine ja esemete otsimine, kompamine, võrdlemine

III klass Ilmakaared, Arvutamine 1000 piires, tehetejärjekord,, arvust osa leidmine, kahekohalise arvu korrutamine ühekohalise arvuga, Selgrootud/selgroogsed loomad ,taimed, Aeg/ajaühikud, Mõõtühikud/mõõtmine-kaalumine, Puude lehed- viljad teadmiste kinnistamine

Ainevaheline lõiming: Matemaatika, loodusõpetus, kehaline kasvatus

Läbivad teemad: keskkonnahoidlik mõtteviis ja säästev areng.

Meetodid:

Teemad: Arvurea 1...20, 30,40...100 harjutamine Liitmine ja lahutamine 20 piires ja täis kümnetega Ring-ruut-kolmnurk kinnistamine Elus/eluta loodus Mõõtühikud ja mõõtmine-kaalumine Koduloomad/metsloomad/ linnud Puude lehed- viljad teadmiste kinnistamine

Mõisted: Pikem-lühem, üleval-all, raskem-kergem, paremal-vasakul, suurem-väiksem. Koduloomad, veeloomad, meie metsaloomad, taimed, köögiviljad

Aktiivõppemeetodid: Õppimine mängu kaudu. Koostöö treenimine. Mõistete kinnistamine. Osata võrrelda esemeid, osata kaaluda ja mõõta Lapse eneseusu suurendamine. Kasutades kogu oma keha ja kõiki meeli leiab laps omale sobiva õppimisviisi.

Kõik õppeained on omavahel seotud. Loogilise mõtlemise arendamine. Arvutusoskuse arendamine Õues (õppimine) olemine annab positiivse suhtumise loodusesse.

Juhis õpetajale:

Programm toimub õues, Vapramäel. Programmi raames liigutakse looduses ligikaudu 2 km. Palume lapsed riietada ilmale vastavalt. Palume panna jalga ilmale vastavad jalanõud. Kui lapsed soovivad pidada piknikku, siis palume seda teha enne või pärast programmi. Palume õpetajal programmi lõpus täita tagasisideleht.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Vajalikud vahendid: Nimesilt (paelaga), pliiats kõigile, istumisalused, papist alused pildi tegemiseks, numbrikaardid 1...20,30, 40...100, kaalud, 2x500 g liivakott, 1,5 m nöör kõigile, loomapildid, lõngakera, 3kompimiskotti esemetega, 3 joonlauda, 3 sentimeetririhma, kiletatud 10 erinevat puulehepilti 2 komplekti), erinevat värvi nööri, 36 numbrikaarti ülesandega. Kõik vajalikud vahendid on kohapeal olemas ja arvestatud 25-le lapsele. Korraga saab läbi viia programmi ühele klassile.

Läbiviimise koht:

Vapramäe

Läbiviimise asukoht:

58.251634369512, 26.462815485156

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

sihtasutus@vvvs.ee
52 54 172, 5088359

Programmi läbiviija:

Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

ÕPPEPROGRAMM „MATEMAATIKA LOODUSES“

Programmi eesmärk: Õppimine mängu kaudu, koostöö treenimine, mõistete kinnistamine, esemete võrdlemine, kaalumine, mõõtmine, loogilise mõtlemise arendamine, arvutusoskuse arendamine.

Temaatika:

I klass Arvurea 1…20, 30,40…100 harjutamine Liitmine ja lahutamine 20 piires ja täis kümnetega Ring-ruut-kolmnurk kinnistamine Elus/eluta loodus Mõõtühikud ja mõõtmine-kaalumine Koduloomad/metsloomad/ linnud Puude lehed- viljad teadmiste kinnistamine

II klass  Rühmatöö, arvud 1..20, 30, 40…100, Liitmine ja lahutamine 20 piires ja täiskümnetega, Ring-ruut-kolmnurk kinnistamine, Elus/eluta loodus, Mõõtühikud ja mõõtmine-kaalumine, Koduloomad/metsloomad/ linnud, Puude lehed- viljad teadmiste kinnistamine, looduse vaatlemine, kuulamine ja esemete otsimine, kompamine, võrdlemine

III klass Ilmakaared, Arvutamine1000 piires, tehetejärjekord,, arvust osa leidmine, kahekohalise arvu korrutamine ühekohalise arvuga, Selgrootud/selgroogsed loomad ,taimed, Aeg/ajaühikud, Mõõtühikud/mõõtmine-kaalumine, Puude lehed- viljad teadmiste kinnistamine

Sihtrühm: : I-IV  klass

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Õpioskused: Rühmatöö, arvud 1..20, 30, 40…100, 1000 looduse vaatlemine, kuulamine ja esemete otsimine, kompamine, võrdlemine, mäng

Vajalikud õppevahendid: Nimesilt (paelaga), pliiats kõigile, istumisalused, papist alused pildi tegemiseks, numbrikaardid 1…20,30, 40…100, kaalud, 2×500 g liivakott, 1,5 m nöör kõigile, loomapildid, lõngakera, 3kompimiskotti esemetega, 3 joonlauda, 3 sentimeetririhma, kiletatud 10 erinevat puulehepilti 2 komplekti), erinevat värvi nööri, 36 numbrikaarti ülesandega, kompass, 2 stopperit.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aprill-oktoober

Rühma suurus: 20-25 last

Programmi ülevaade

Programm kordab üle loodusõpetuses ja matemaatikas õpitu läbi erinevate mängude loodusrajal. Harjutatakse arvurea 1…20, 30,40…1000 seadmist,  Liitmist ja lahutamist 20 piires ja täis kümnetega Ring-ruut-kolmnurk kinnistamine, õpitakse kauguse mõõtmist. Arendatakse koostööd ja kinnistatakse mõisteid.

Viimati uuendatud:

29.05.2020