placeholder

Õppeprogrammis käsitletakse maavara kui ühe olulisema rahvusliku rikkuse ja majanduse tootmisobjekti uurimise ja kaevandamise geoloogilisi, tehnoloogilisi ja keskkonnakaitselisi aspekte. Mis tingimustel saab ühest maapõues levivast kivimist/mineraalist maavara ning mis tingimustel on võimalik ja tasuv seda kaevandada. Kuidas maavara kui taastumatut loodusressurssi säästvalt ja arukalt kasutada!  

Õpipädevused:

õpipädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

7-9.klassi geograafia ainekava Maa geoloogiline areng. Kivimite teke ja tüübid. Maavarad, energiamajandus ja metallurgia. Eesti geoloogiline ehitus.

Gümnaasiumi geograafia ainekava Litosfääri koostis. Maakoore koostis. Kivimite ringe, erinevad kivimid kui maavarad ja maagid. 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

150€

Läbiviimise koht:

Õppekeskuse siseruumides

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

TTÜ Geoloogia Instituudi ja Särghaua õppekeskuse juhendajad

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi esimeses osas käsitletakse maavara mõistet ning maavarade jaotust lähtuvalt kasutussuundadest. Maavaradest käsitletakse ja uuritakse põhjalikumalt maake ja maakmineraale, millest on tänapäeval tehnoloogiliselt kergem ja odavam ning keskkonnasäästvam konkreetset metalli toota. Vaadeldakse Eesti maavarasid, eelkõige nende koostist ehk kasuliku komponendi sisaldust, mis määrab maavara tootmise tingimused ja kasutussuunad. Õppeprogrammi teises osas käsitletakse maavara kaevandamisviise (pealmaa, allmaa, puuraukude kaudu ammutamine, in situ kavandamine) ning millist keskkonnamõju avaldab maavara kaevandamine. Rühmatööna uurivad õpilased erinevate kivimilasundite maavaralist potentsiaali, kaevandamistingimusi ning kaasnevaid keskkonnariske. Õppeprogrammi läbiviimise detailsed töötoa infomaterjalid, praktiliste tööde juhendid ja töölehed leiab  õppematerjalidest.
 

Viimati uuendatud:

27.10.2020