Maastikumäng Ähijärve ääres
Matkakoti pakkimise ülesanne maastikumängus
Helen Kivisild

Maastikumängu eesmärk on harjutada kaardi järgi maastikul orienteerumise oskust ning saada uusi teadmisi Karula rahvuspargi looduse ja kultuuripärandi kohta. Mängus liigutakse gruppidena kaardi järgi, igas punktis lahendatakse koos üks ülesanne (ülesande sisu varieerub sõltuvalt aastaajast). Uusi teadmisi saadakse Karula rahvuspargi looduse ja kultuuripärandi kohta, tuletatakse meelde niidutaimed ja mida pakkida matkakotti, arendatakse loovust luuletuse tegemisel ning meeskonnatöö oskusi grupiga tegutsedes.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane oskab:
- mõõta termomeetriga vee ja õhutemperatuuri;
-määrata kompassi abil ilmakaari looduses;
-kaardi järgi looduses liikuda;
-kirjeldada ilma (tuul, pilvisus, temperatuur, sademed)
- tuua näiteid taimede kasutamise kohta rahvameditsiinis;
-märgata looduses erinevaid loomade ja lindude tegutsemisjälgi;
- leida aastaaegade vaheldumisega kaasnevaid muutusi looduses;
- looduses liikuda ja tunda rõõmu looduses viibimisest
- analüüsida enda ettevalmistuse ja rõivastuse sobivust matkaks.

Õpilane:
- on saanud uusi teadmisi Karula rahvuspargi loodus- ja pärandkultuuri väärtuste kohta;
- oskab kasutada kaardi legendi ja tunneb põhilisi leppemärke;
- on tutvunud erinevate lindude pesade ja munadega;
- teab erinevaid kultuuripärandiga seotud esemeid: ait, käsikivi, kraas, lambarauad;
- teab põhilisi niidutaimi;
- on arendanud koostöö oskusi ja loovust looduses grupis liikudes ja ülesandeid lahendades.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

I kooliaste: Minu kodumaa Eesti (Ilmakaared ning nende määramine kaardil ja looduses)

II kooliast:e elukeskkond Eestis, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis (kirjeldab kaardi järgi kaitsealade paiknemist Eestis)

Läbivad teemad: „Keskkond ja jätkusuutlik areng“, „Kultuuriline identiteet“.

Lõimitud: eesti keel ja kirjandus

Meetodid:

Meetodid:

  • Kaardi järgi rühmaga koos maastikul orienteerumine ja tegevuspunktides tegustemine;
  • Kompassi järgi ilmakaarte määramine;
  • Termomeetriga veetemperatuuri mõõtmine;
  • Vaatlused looduses (loomade ja lindude tegutsemisjäljed, aastaajalised muutused);
  • Loodusluuletuse kirjutamine;
  • Poolitatud vanasõnade tervikuks ühendamine.

Juhis õpetajale:

Vajadusel palun õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist.

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.
Õppeprogrammi tellides kohustub õpetaja pärast programmi toimumist andma programmile kirjaliku tagasiside keskkonnahariduse portaali kaudu.

Programm toimub looduses, seetõttu palume:

* Hiljemalt programmile eelneval päeval selgitada õpilastele ja teavitada vanemaid, kuhu ja mida õppima minnakse. Vajalik on ilmastikule vastav riietus, peakate, soovituslikult veekindlad maastikul liikumiseks sobivad jalanõud. Matkakotti kaasa pakkida oma jook, lõunasöök, vihmakeep.
* Programmi eel meenutada osalejatele, kuidas käituda looduses (ei tee valju häält, ei kasuta nutiseadmeid ega prügista) ja teavitada neid võimalikest ette tulevatest ohtudest (puugid, libedus).

*Soovi korral on võimalus teha 3 km pikkune matk Ähijärve matkarajal.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

Karula rahvuspargi külastuskeskus

Läbiviimise asukoht:

57.826035, 26.507505333333

Maakond:

Võrumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Keskkonnaamet, Helen Kivisild

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

SISSEJUHATUS (20 min)
- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid ja ajakava;
- toimub kaitseala tutvustus;

TEGEVUSTE KÄIK

1. Tuletame meelde kaardi ja skeemi mõiste, tingmärgid, tutvume maastikumängu alaga.

2. Mängus liigutakse gruppidena kaardi järgi, igas tegevuspunktis lahendatakse koos üks ülesanne. Mõõdetakse veetemperatuuri, määratakse kompassiga ilmakaari, pakitakse matkakotti, ühendatakse tervikuks poolitatud vanasõnad, tuletatakse meelde niidutaimi, arendatakse loovust luuletuse kirjutamisega ning arendatakse meeskonnatöö oskusi grupiga tegutsedes. Mõne ülesande sisu varieerub sõltuvalt aastaajast (mõõta tammetõrude pikkust, leida tammel emasõied ja isasurvad, vaadelda pungi vm). Tavapäraselt on maastikumängus 14 tegevuspunkti.

KOKKUVÕTE (15 min)
Programmi lõpuringis väljendab õpilane programmi jooksul saadud uusi teadmisi ja kogemusi ning kui kindlalt end tundis kaardi järgi liikudes. 

Viimati uuendatud:

09.03.2021