Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

32

Hind:

250€

Läbiviimise koht:

Puhta Vee Teemapark või haridusasutuse poolt soovitud paigas kohandatud õppeprogrammiga

Läbiviimise asukoht:

59.056106888154, 26.010027970515

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Kirjeldus ja eesmärk: Tutvutakse säästva põllu- ja metsamajandamisega nitraaditundlikul alal, põhjavee kaitse, karstiala ehk nitraaditundliku ala omapäraga põlluharimisel ja metsa majandamisel. Programmi õpieesmärk II kooliaste õpilane: 1) kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullaproove, nimetades mulla koostisosi; 2) põhjendab katsega, et mullas on õhku ja vett; 3) selgitab muldade kujunemist ja mulla tähtsust looduses; 4) tunneb mullakaeves ära huumushorisondi; 5) kirjeldab huumuse teket ja selle osa aineringes. III kooliaste õpilane: 1) toob näiteid taime- ja loomakasvatusharude kohta; 2) iseloomustab põllumajanduse arengueeldusi Eestis ja põhjendab spetsialiseerumist; 3) kirjeldab mulda kui ressurssi; 4) toob näiteid eri tüüpi põllumajandusettevõtete kohta Euroopas, sh Eestis; 5) toob näiteid kodumaise toidukauba eeliste kohta ja väärtustab Eesti tooteid; 6) toob näiteid põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise võimaluste kohta. Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ 7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ II kooliaste: 2.1.6.10. Muld elukeskkonnana, 2.1.6.11. Aed ja põld elukeskkonnana, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana III kooliaste: 2.3.4.14. Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetööstus   Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine Kasutatavad aktiivõppe meetodid Äigejooniste tegemine, mulla vaatlemine mikroskoobiga, Aktiivvestlus käsitletaval teemal.
Maksumus: 150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi

Viimati uuendatud:

04.06.2020