Kombain põllul
Puhta vee teemapark

Külastame kohalikke põllumehi, kes demonstreerivad kaasaegset loodussäästlikku maaharimistehnikat, külastame Äntu järvi. Programmi eesmärk on tutvustada säästvat põllu- ja metsamajandamist nitraaditundlikul alal, põhjavee kaitset, karstiala omapära põlluharimisel ja metsa majandamisel ning kasvatada loodusteadlikkust. Teostatakse praktilisi ülesandeid (nt mulla pH-mõõtmine, mullaprofiili/-niiskuse uurimine, mineraalide teke joogivees ja lubjakivi kaevandamine. Tutvutakse praktiliste lahenduste ja masinatega säästva põllu- ja metsamajandamises nitraaditundlikul alal. 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi õpieesmärk II kooliaste õpilane: 1) kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullaproove, nimetades mulla koostisosi; 2) põhjendab katsega, et mullas on õhku ja vett; 3) selgitab muldade kujunemist ja mulla tähtsust looduses; 4) tunneb mullakaeves ära huumushorisondi; 5) kirjeldab huumuse teket ja selle osa aineringes. III kooliaste õpilane: 1) toob näiteid taime- ja loomakasvatusharude kohta; 2) iseloomustab põllumajanduse arengueeldusi Eestis ja põhjendab spetsialiseerumist; 3) kirjeldab mulda kui ressurssi; 4) toob näiteid eri tüüpi põllumajandusettevõtete kohta Euroopas, sh Eestis; 5) toob näiteid kodumaise toidukauba eeliste kohta ja väärtustab Eesti tooteid; 6) toob näiteid põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise võimaluste kohta.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ 7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ II kooliaste: 2.1.6.10. Muld elukeskkonnana, 2.1.6.11. Aed ja põld elukeskkonnana, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana III kooliaste: 2.3.4.14. Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetööstus   Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Meetodid:

Uurimuslik õpe. Põllutehnika lähikontakt- vaatlus, äigejooniste tegemine, mulla vaatlemine mikroskoobiga, Aktiivvestlus käsitletaval teemal.

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Läbiviimise koht:

Puhta Vee Teemapark või haridusasutuse poolt soovitud paigas kohandatud õppeprogrammiga

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Kestus 3 tundi koos 30 min söögipausiga, 15 min ohutustehnika, 15 min kokkuvõte 45 min põllutehnika vaatlus, 45 min Äntu järve ringkäik.

Viimati uuendatud:

14.04.2021