Õpitulemused:

Tunnevad iseloomulikke looma ja taimeliike maailma loodusvööndite ökosüsteemides ja teavad nende keskkonnatingimusi, probleeme ning kaitset, oskavad näha seoseid erinevate liikide ja koosluste keskkonna olukorra ning inimeste majandustegevuse vahel, teavad ja arutavad globaalprobleeme ning leiavad lahendusi probleemidele, väärtustavad elustiku mitmekesisust, kaitset ja säästlikku eluviisi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusainete ainevaldkond. Bioloogia. Ökoloogia. Keskkonnakaitse..

4. kooliaste (10.–12. kl)

Seostab ökosüsteemi struktuuri selles esinevate toitumissuhetega;

selgitab iseregulatsiooni kujunemist ökosüsteemis ning seda ohustavaid tegureid;

hindab antropogeense teguri mõju ökotasakaalu muutumisele ning suhtub vastutustundlikult ja säästvalt looduskeskkonnasse;

seostab abiootiliste tegurite toimet organismide elutegevusega;

analüüsib inimtegevuse osa liikide hävimises ning suhtub vastutustundlikult enda tegevusse looduskeskkonnas;

selgitab bioloogilise mitmekesisus kaitse olulisust; teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning põhjendab säästva arengu tähtsust isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil;

väärtustab bioloogilise mitmekesisust ning teadvustab iga inimese vastutust selle kaitses.

Meetodid:

Rühmatöö, arutelu, töölehe täitmine, esitlus, võrdlemine, kokkuvõte.

Juhis õpetajale:

Ootame õpetajalt koostöövalmidust ja aktiivset osalemist programmi tegevustes koos õpilastega.

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

TÜ loodusmuuseumis on tänapäevane õpikeskkond, uued õppeklassid ja uudne püsiekspositsioon, muuseumihoones on lift, trepid ja välistreppide kõrval sissepääsuks ka kaldtee. Õpetajal palume registreerumisel teavitada muuseumi teabespetsialisti või juhendajat grupi erisustest (näiteks erivajadusega õpilased jm) ja soovidest, koostöös kooliga täpsustame programmi võimalused.

Programmiks vajalikud õppevahendid annab juhendaja, õppevahendid on arvestatud rühmatööks. Täpsem lisainfo saadetakse õpetajale registreerumisel

Läbiviimise koht:

TÜ loodusmuuseum

Läbiviimise asukoht:

58.373517025786, 26.7162334

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Maailma ökosüsteemid 4
Author:
TÜ loodusmuuseum ja botaanikaaed
Maailma_ökosüsteemid_4.pdf(454.32 KB)

Õppeprogrammi kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammis tutvustatakse maailma ökosüsteeme loodusvööndites tundrast troopilise vihmametsani – tundra, taiga, parasvöötme mets, vahemereline mets, rohtla, kõrb, savann, troopiline vihmamets. Käsitletakse keskkonna tingimusi (sademed, temperatuur jms), mullastikku ja selle seoseid taimestikuga, taimede ja loomade kohastumusi ökosüsteemides ning keskkonnamuutuseid ja kaitseküsimusi. Praktilise tegevusena tutvutakse muuseumi ekspositsioonis elurikkuse püsinäitusega ja loomastikuga, toimub praktiline rühmatöö loomade kohastumuste ja toiduahelate koostamise kohta erinevates ökosüsteemides. Gümnaasiumis vaadeldakse süviti ka keskkonna globaalprobleeme. Programm toimub loodusmuuseumis ja õppeklassis.

Viimati uuendatud:

10.01.2021