Õppepäev on jagatud kaheks tunni ja viiekümne minuti pikkuseks osaks, mille vahele jääb kahekümneminutiline lõunapaus. Üks osa õppepäevast toimub peaaegu täielikult välitingimustes ning teine osa sisetingimustes. Õppepäev annab ülevaate maailma loodusvöönditest, kliimavöötmetest ning tutvustab nendele iseloomulikke taimi. Õppepäeva jooksul omandatakse teadmisi vaatluste ja võrdluse kaudu õppekäigul botaanikaaia kasvuhoonetes ja avamaakollektsioonides ning lahendatakse nii praktilisi kui teoreetilisi ülesandeid. Õppepäeval käsitletakse põhjalikumalt mõisteid „parasvöötme okas- ja lehtmets, vahemereline põõsastik, kõrb, savann, ekvatoriaalne vihmamets“ ning valmistatakse õppevahend erinevate okaspuuliikide okastest. Õpilased saavad ise kõike praktiliselt kogeda, teha fotosid ja märkmeid, avaldada oma mõtteid ja arvamusi. Vastavalt osalejate arvule varustatakse õpilased õppepäeva alguses juhendajate poolt töölehtede, kirjutusaluste, kirjutusvahendite jm vajalike õppevahenditega.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane mõistab vastavalt ilmale riietumise olulisust, oskab õues liikuda ja käituda. Õpilane oskab
nimetada kõiki loodusvööndeid ja kliimavöötmeid ning neid iseloomustada. Õppekäik
kasvuhoonetes võimaldab õpilasel tunnetada maailma erinevate piirkondade taimeriigi
mitmekesisust. Õppekäik avamaakollektsioonides keskendub peamiselt parasvöötmes kasvavatele
okaspuudele, õpilane valmistab õppevahendi erinevate okaspuuliikide okastest.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õppepäev toetab III kooliastet ja gümnaasiumi läbivat informatsiooni analüütilise töötlemise oskuse süvendamist, looduse sügavama mõistmise ning elu mitmekesisusest tervikülevaate saamise arendamist.

Meetodid:

Diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused õues ja siseruumi õppeklassides ning kasvuhoonetes.

Juhis õpetajale:

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele. Palume eelnevalt anda teada, kui õppepäeval osalevad muu erivajadusega õpilased. Võimalus on valida õppeprogrammi algusaeg: 11.00, 12.00 või 13.00. Kohtumispaik on botaanikaaia peasissepääsu juures parkimisplatsil. Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava koolipoolse täiskasvanu juuresolu, kes innustavad õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad vastavalt headele tavadele, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Pool õppepäevast toimub välitingimustes ning oluline on riietuda vastavalt ilmale. Palume kaasa võtta toit lõunapausiks ning vahetusjalanõud loodusmajas viibimiseks. Palume kaasa võtta ka osalevate õpilaste nimekiri. Õpetajale anname õppepäeva alguses tagasisidelehe, mille palume tagastada täidetuna õppepäeva lõpus.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

4 tundi

Grupi suurus:

36

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

320€

Läbiviimise koht:

Tallinna Botaanikaaed

Läbiviimise asukoht:

59.469824526927, 24.8783611

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Maailma loodusvööndid ja kliimavöötmed_4 h
Author:
Tallinna botaanikaaia töötajad.
Maailma loodusvööndid ja kliimavöötmed_4 h.pdf(331.01 KB)

Täpsem programmi kirjeldus.

Viimati uuendatud:

14.12.2020