Loodusvarade õppemäng.
Loodusvarade aardejaht. Foto: Enri Uusna

Õppeprogrammis tutvume loodusvara ja maavara mõistega ning õpime, mille järgi liigitatakse taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid.

Taastumatute loodusvarade näidetena õpime tundma Eesti maavarasid – maapõues kujunemist ja maardlate paiknemist. Samuti, milleks neid kasutatakse ja milline on nende kaevandamise mõju keskkonnale. Eraldi tähelepanu saab muld, mille oluliust enamasti alahinnatakse. 

Taastuvate loodusvarade puhul keskendume energeetikas kasutatavaile loodusvaradele: päike, tuul, vesi ja biomass.
 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

II kooliastme õpilane teab:
-Eesti maavarade tähtsamate maardlate paiknemist kaardil;
-taastuvenergeetika võimalusi;
-loodusvarade kasutamisest tulenevaid keskkonnamõjusid.
II kooliastme õpilane tunneb:
-Eesti levinumaid maavarasid ja nende kasutusalasid.
II kooliastme õpilane oskab:
-töötada meeskonnas.

III kooliastme õpilane teab lisaks eelnevale:
-tuule- ja hüdro- ja biomassienergia seost päiksega (muundatud päikseenergia);
-kivimi ja mineraali mõisteid.

Gümnaasiumiastme õpilane ja täiskasvanu teab lisaks eelnevale:
-energiaallikad Maal: gravitatsioon, Maa pöörlemisenergia, radioaktiivsete elementide pooldumine ja päikeseenergia.
-Nafta, kivisüsi, maagaas – kasutusalad ja seotud keskkonnaprobleemid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste: 

Ainevaldkond  „Loodusained“ 

 • Loodusõpetus: Eesti loodusvarad; Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste: 

Ainevaldkond „Loodusained“ 

 • Loodusõpetus: Loodusnähtused; Elus- ja eluta looduse seosed.
 • Geograafia: Geograafia; Geoloogia.

Gümnaasium: 

Ainevaldkond „Loodusained“ 

 • Bioloogia: Keskkonnakaitse;  
 • Geograafia: Litosfäär; Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid; Energiamajandus ja keskkonnaprobleemid.

Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng; väärtused ja kõlblus. 

Lõimitud on loodusõpetus, bioloogia, geograafia.

Meetodid:

Aardejaht: mängualalt otsitakse üles vihjed, et avada karp. Vahendid: karbid, koodlukud, lamineeritud infomaterjalid, maavarade näidised.

Rühmatöö: kontrollküsimustele vastamine, esitluse koostamine ja koos ette kandmine. Vahendid: Tööleht, lamineeritud infomaterjalid, maavarade näidised.

Arutelu.

Infomaterjalid ja meetodid on kohaldatud vastavalt sihtrühmale. Kõik kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt.
 

Juhis õpetajale:

Enne õppeprogrammi on soovitatav õpilaste eelteadmised Eesti maavarade teemal aktiveerida – see on programmi „sisenemispunkt“. III ja vanema kooliastme õpilastel on soovitav eelnevalt üle korrata fotosünteesi mõiste.

Programmi läbiviimiseks on vaja kahte ruumi:

 • Suur ruum (või välikeskkond) aardejahi läbiviimiseks.
 • Klassiruum koos slaidide esitamise võimalusega.

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada või ise kaasa teha.
Pärast õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel saabunud tagasiside lingi kaudu. 
Õpetaja  rakendab õpilaste programmil saadud kogemusi ja teadmisi nende edasises õppetöös.
 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogramm ei kohaldu nägemis-, kuulmis- ja vaimupuudega osalejatele. Õppeprogrammi on võimalik läbi viia liikumispuudega õpilastele. Lahemaa rahvuspargi keskuse põhikorrusel on võimalik liikuda ratastooliga.

Läbiviimise koht:

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus, Palmse; kool

Läbiviimise asukoht:

59.512823958039, 25.954849039963

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Enri Uusna

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

SISSEJUHATUS (15 min)

 • Tutvustatakse programmi eesmärki ja päevakava.
 • Eelteadmiste kontroll – mida nimetatakse maavaraks?
 • Õpilastest moodustatakse 6 rühma ning jagatakse kätte töövahendid. Iga rühm esindab üht maavara (paekivi, põlevkivi, liiv, savi, turvas ja fosforiit).

TEGEVUSTE KÄIK (90 min )

 • Aardejaht: iga rühm otsib üles oma maavaraga seotud materjalid;
 • rühm valmistub tutvustama oma maavara, kasutades aardejahis leitud materjale;
 • rühm tutvustab oma maavara teistele rühmadele. Juhendaja toetab grupi tutvustust slaididega;
 • rühm avaldab arvamust: kas maavara ja loodusvara on üks ja sama mõiste?
 • Slaidiesitlus koos aruteluga taastuvatest ja taastumatutest loodusvaradest (kohaldatud vastavalt sihtgrupile).

KOKKUVÕTE (15 min )

 • Väljendatakse programmi jooksul saadud uusi teadmisi ja kogemusi.
 • Suuline kontroll:
  • Mis on taastuva ja taastumatu loodusvara erinevus?
  • Kas maavara ja loodusvara on üks ja sama?
 • Juhendaja kokkuvõte.

Programmi kooli tellides arvestada, et see kestab kaks täistundi, mitte akadeemilist tundi. Võimalusel kasutatakse vahetunni aega.

Viimati uuendatud:

05.05.2021