Majakivi rändrahn.

õppeprogrammi käigus tuletame meelde varasemates kooliastmetes õpitud soode arenguetappe. Õpilased võrdlevad erinevate soode arenguetappide taimestikku.

Retke jooksul õpime soode kasutusviise ja arutleme, miks on oluline taastada kuivendatud soid. Arutleme soode väärtuste, sh seal leiduvate loodusvarade üle.

Teel kohtume ka jääaja jälgedega maastikus: rändrahnud (sh ruumalalt Eesti kolmas, Majakivi), Pikanõmme luide koos liivikutega ning endine merest kerkinud laguunisäng, kus täna asub Aabla raba.

Õpperetke pikkus on 7 km.

Õpipädevused:

õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

III kooliastme teab:
- erinevusi madalsoo, siirdesoo ja raba taimestikus ja veerežiimis;
- soode kasutamise võimalusi ja selle mõju keskkonnale;
- soodega seotud loodusväärtusi.
III kooliastme õpilane oskab:
- tuua näiteid turba kasutusviisidest;
- selgitada rändkivide sattumist Eestisse;
- kirjeldada sooraua keemilise taandamise põhimõtet ja selgitada selle erinevust maagi sulatamisest.

Gümnaasiumiastme õpilane oskab lisaks:
- selgitada soode rolli kliima soojenemise leevendamisel (hapniku teke ja süsihappegaasi sidumine turbasse).

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

7-9 kl III kooliaste

 

Ainevaldkond "Loodusained"

 • Loodusõpetus: Inimene uurib loodust; Elus- ja eluta looduse seosed
 • Bioloogia: Ökoloogia ja keskkonnakaitse
 • Keemia: tuntumaid metalle

Gümnaasium

Ainevaldkond "Loodusained"

 • Bioloogia: organismide energiavajadus; organismide areng; ökoloogia; keskkonnakaitse
 • Geograafia: biosfäär; energiamajandus ja keskkonnaprobleemid
 • Keemia: anorgaanilised ained, metallid

Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus, bioloogia, keemia, geograafia.

 

 

Meetodid:

Arutelu.

Võrdlemine - madalsoo, siirdesoo ja raba taimestiku hindamine ja võrdlus.

Rühmatöö (töölehe täitmine). Vahendid: kirjutusalus, kirjutusvahend, tööleht.

Liikumismäng/teater - rauamaagi taandamisprotsess vingugaasi abil. Vahendid: sooraua näidis, nöör.

Kõik kasutatavad vahendid on juhendaja poolt.

Juhis õpetajale:

Õppeprogramm toimub Majakivi-Pikanõmme õpperajal. Õpperetke kogupikkus on 7 km. 

Enne programmi on soovitatav aktiveerida õpilaste eelteadmised soode ja jääaja maastike teemadel.

Hiljemalt programmile eelneval päeval selgitage õpilastele ja teavitage vanemaid: kuhu minnakse, mida õppima minnakse.

Jalga panna ilmale vastavad matkajalatsid, selga ilmastikule vastav riietus. Retk toimub vaheldumisi pinnasteel ja laudrajal.

Programmi eel meenutage osalejatele: kuidas käituda looduses (ei tee valju häält, nutiseadmeid ei kasuta, ei prügista) ja millised võimalikud ohud võivad ette tulla (puugid, libedus rajal).

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada või ise kaasa teha.

Pärast õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel saabunud tagasiside lingi kaudu. 
Õpetaja rakendab õpilaste programmil saadud kogemusi ja teadmisi nende edasises õppetöös.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

4 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogramm ei kohaldu nägemis-, kuulmis-, liikumis- ja vaimupuudega osalejatele.

Õpperetke keskel või lõpus on võimalik pidada söögipaus.

Läbiviimise koht:

Majakivi-Pikanõmme õpperada

Läbiviimise asukoht:

59.588772170152, 25.595526695251

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Enri Uusna

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

SISSEJUHATUS (20 min)

 • Tutvustatakse programmi eesmärki, tegevusi ja ajakava.
 • Juhatatakse sisse Lahemaa poolsaartel asuvate laguunitekkeliste soode temaatika.

ÕPPEKÄIK (200 min)   

 • Meeskonnaülesanne töölehtedega: eri sootüüpide taimestiku vaatlemine, veerežiimi ja liigirikkuse hindamine.
 • Arutelu soode väärtuste üle.
 • Pinnase liigniiskuse seos taimkattega. Kuivendamise mõju.
 • Turba ja turbabriketi näidistega tutvumine.
 • Sooraua näidisega tutvumine ning rauasulatusahju põhimõtet edastav liikumismäng (osalejate etendamisel).
 • Tutvumine teiste kooslustega: palumets, nõmmemets, liivik.

KOKKUVÕTE (20 min)

 • Lõpuringis väljendab õpilane saadud teadmisi ja oskusi.
 • Võrreldakse töölehtedele märgitud sootüüpide taimestikku, liigirikkust ja veerežiimi.
 • Tuletatakse meelde soode väärtused.

Viimati uuendatud:

29.10.2022