Pildistamine
Ökokratt

Programm on saanud alguse noorte loomupärase uudishimust looduse vastu ja märkamise arendamisest ning  selle loodusharidusesse integreerimise ideest. Programmige toimub looduse pildistamise kiirkursus ja põhimõtete tutvustamine, millega tutvustatakse loodusfotograafiat. Iga õpilane pildistab kogu programmi vältel loodust ja valib välja 3 fotot, mida esitab hindamisele klassikaaslastele. Esitatud töödest valmis slaidiprogramm. Hindamise tulemusel selguvad 3 fotot, mis väärivad preemiad. Vajalik õpilasel pildistava seadme olemasolu.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi õpieesmärk I kooliaste õpilane: 1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat; 2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt; 3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust; 4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest; 5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast. II kooliaste õpilane: 1) kirjeldab tootjate, tarbijate ja lagundajate rolli aineringes ning selgitab toitumissuhteid ökosüsteemis; 2) kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa ning selgitab loodusliku tasakaalu olulisust ökosüsteemides; 3) põhjendab aineringe olulisust; 4) kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas võivad muutused keskkonnas põhjustada elustiku muutusi; 5) koostab õpitud kooslustevahelisi toimivaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke; 6) selgitab toitumissuhteid: parasitism, kisklus, sümbioos, konkurents.III kooliaste õpilane: 1) tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu, huvitub loodusteaduslikust ja tehnikaalasest karjäärist; 2) väärtustab uurimistegevust loodusnähtuste tundmaõppimisel, kasutab julgelt loovust; 3) usub oma võimetesse ning on enesekindel loodusnähtusi tundma õppides; 4) väärtustab katsetamisel korda, peab kinni kokkulepitud reeglitest ja hoiab katsevahendeid; 5) väärtustab eluta- ja eluslooduse mitmekesisust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmi õpieesmärk I kooliaste õpilane: 1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat; 2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt; 3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust; 4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest; 5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata lProgrammi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ 7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ I kooliaste: 2.1.4.2. Aastaajad, 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu II kooliaste: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis III kooliaste: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust, 2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed   Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Meetodid:

Uurimuslik õpe. Loodusvaatluste õpe,  loodusfotograafia alast teoreetilist ja praktiline juhendamine, valmib isiklik foto- ja/või videokunsti kogumik.

Juhis õpetajale:

Riietus vastavalt ilmastikule. kaasa oma söök ja jook.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Läbiviimise koht:

Puhta Vee Teemapark või haridusasutuse poolt soovitud paigas kohandatud õppeprogrammiga

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Siniallikas
Author:
Okokratt
Siniallikas.jpg(171.45 KB)

Siniallikas

Elekter tuleb päikselt
Author:
Okokratt
DSC_8125.jpg(68.2 KB)

Paneelid

Loodus lummab
Author:
Okokratt
DSC_9626.jpg(3.47 MB)

Lummab

Looduspiltnikud
Author:
Okokratt
DSC_9712.jpg(3.65 MB)

Pildistajad

Pikk kirjeldus:

Programmi kestus 3 tundi koos 30 min söögipausiga. 15 min ohutustehnika, 15 min kokkuvõte.2 tundi looduse fotografeerimine ja retk loodusesse.

Viimati uuendatud:

14.04.2021