Looduse märkamine ja jäädvustamine
Ökokratt

Programm on saanud alguse noorte loomupärase uudishimust looduse vastu ja märkamise arendamisest ning  selle loodusharidusesse integreerimise ideest. Programmige toimub looduse pildistamise kiirkursus ja põhimõtete tutvustamine, millega tutvustatakse loodusfotograafiat. Iga õpilane pildistab kogu programmi vältel loodust ja valib välja 3 fotot, mida esitab hindamisele klassikaaslastele. Esitatud töödest valmib slaidiprogramm. Hindamise tulemusel selguvad 3 fotot, mis väärivad preemiad. Vajalik õpilasel pildistava seadme olemasolu.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Programmi õpieesmärk II kooliaste õpilane: 1) kirjeldab tootjate, tarbijate ja lagundajate rolli aineringes ning selgitab toitumissuhteid ökosüsteemis; 2) kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa ning selgitab loodusliku tasakaalu olulisust ökosüsteemides; 3) põhjendab aineringe olulisust; 4) kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas võivad muutused keskkonnas põhjustada elustiku muutusi; 5) koostab õpitud kooslustevahelisi toimivaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke; 6) selgitab toitumissuhteid: parasitism, kisklus, sümbioos, konkurents.III kooliaste õpilane: 1) tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu, huvitub loodusteaduslikust ja tehnikaalasest karjäärist; 2) väärtustab uurimistegevust loodusnähtuste tundmaõppimisel, kasutab julgelt loovust; 3) usub oma võimetesse ning on enesekindel loodusnähtusi tundma õppides; 4) väärtustab katsetamisel korda, peab kinni kokkulepitud reeglitest ja hoiab katsevahendeid; 5) väärtustab eluta- ja eluslooduse mitmekesisust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmi õpieesmärk II kooliaste õpilane: 1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat; 2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt; 3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust; 4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest; 5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ 7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ I kooliaste: 2.1.4.2. Aastaajad, 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu II kooliaste: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis III kooliaste: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust, 2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed.

Ainete lõiming, loodusõpetus, bioloogia, geograafia, kunstiõpetus, muusikaõpetus, keemia, füüsika, kehaline kasvatus.

Meetodid:

Kogemus- ja elamusõpet kasutatakse programmis tegevuste läbi viimisel. Loodusvaatluste õpe,  loodusfotograafia alast teoreetilist ja praktiline juhendamine, valmib isiklik foto- ja/või videokunsti kogumik, aktiivvestlus, arutlus noortega ja noorte vahel

Palume kaasa võtta isikslik fotoaparaat või telefon. Juhendaja annab igale osalejale isikliku digitaalse mikroskoobi, mikromaailma pildistamiseks.

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Viime programme läbi soovi kohaselt haridusasutustes või soovitud asukohas.

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. Selgitame välja puuded, erivajadused ja taristu võimalused.

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

 

Helgi Sammel: kõrgharidus metsainsener, , loodusgiid noorsootöötaja, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

 

Läbiviimise koht:

Puhta vee teemapark või haridusasutuse poolt soovitud paigas kohandatud õppeprogrammiga

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

info@metsamoisa.ee
+372 513 2149

Programmi läbiviija:

Priit Adler; Ain Aasa; Helgi Sammel: matkajuhid, loodusgiidid, ja Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetajad, looduskailitusste spetsialistid, noorsootöötaja tase 6, loodusgiid tase 5, TÜ uurmusliku õppe tunnistus, esmaabi tunnistus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi kestus 3 tundi koos söögipausiga 30 minutit vastavalt õpilaste söögiaja harjumusele ja soovile.

Sissejuhatus

15 min – Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

Tegevused

2 tundi - Õppekäik loodusesse. Tutvutakse loodusega, mida jäädvustama asutakse

Toimub looduse märkamise ja jäädvustamise retk, kus kinnistatakse koolis omandatud teadmised fotodena.  Programmi alguses tutvustatakse loodust ja pildistamise algtõdesid interaktiivselt kasutades esitlusi.  Pildistamise algtõele eelneb näidisfotode analüüs internetis. järgneva aja jooksul jäädvustab iga õpilane fotosid loodusest. Fotodel tuleb kujutada loodust erinevates rakussides. Iga osaleja laeb 3 õnnestuimat fotot veebikeskkonda, kus seda hinnatakse teiste kaaslaste poolt. Igal osaleja saab anda ühe hääle foto kohta kokku 3 häält. 3 enim hääli kogunud fotot jäädvustanut saavad auhinnad. Kõik osalejad tutvustavad omi fotosid ja kõigil on võimalus osaleda uhtnööride andmisel, kuidas  pilte paremaks saada. Programmi kuulub veel mikroskoopia pooltund telefonidega (telefoni külge kinnitatav mikroskoop), mis aitab loodust paremini märgata ning tundma õppida. Retk võib toimuda klassi poolt valitud ajal ja kohas. Näiteks hilisõhtul ja varahommikul, et teha fotosid päikesetõusu ja loojangu ajal.

Kokkuvõte    

15 min - Kokkuvõte õppekäigust. 3 parimat fotot on hinnatud interaktiivselt internetis grupi/klassi poolt,

Tegevus põhikooli õpilastele – osalejad esitavad 3 fotot oma äranägemise kohaselt  slaidiesitluse koostamiseks. Esitluse teeb juhendaja.

3 parimat fotot saavad auhinnad juhendajalt.

Viimati uuendatud:

06.04.2022