Droonivaade metsale ja põldudele
Raul Savimaa

Looduskaitse ja kaasamise õpitoas räägime praktilise loodushoiu, looduse propageerimise ja looduskaitsele kaasamise teemadel. Arutleme ringmajanduse, prügi sorteerimise, kliimamuutuste ning muude keskkonnahoiu aktuaalsete probleemide ja lahendusvõimaluste üle. Räägime looduskaitselistest ja loodust tutvustavatest tegevustest ning võimalustest Eestis.

Õpitoa asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses. Ühe konkreetse asukohana pakume õpitoa läbi viimiseks 10 ha suurust talumetsa Viljandi vallas Kolga-Jaani juures.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpitulemus: õpilastel on arusaam loodushoiu olulisusest, õpilastel on teadmised säästliku ja jätkusuutliku käitumise ning nende rakendamise kohta. Õpilastel on esmased teadmised ringmajandusest, kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele ning meeskonnatöö ja kaasamise oskused.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seosed riikliku õppekavaga: mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes; oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi.

Seosed riikliku õppekavaga (gümnaasium): kultuuri- ja väärtuspädevus – tajuda, analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega; väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus mõista globaalprobleeme, võtta kaasvastutus nende lahendamise eest; väärtustada ja järgida jätkusuutliku arengu põhimõtteid; tunnetada end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja kogu maailma kontekstis;  keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.

Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse keskkonnakaitse ning looduskaitseliste tegevuste olulisust, säästlikku ja jätkusuutliku looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

 

Meetodid:

Õppeprogrammis käsitletakse seostatult loodus- kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda ning on kujundatud sisult terviklik teaduspõhine programm, mis sisaldab eesmärgipäraseid ja programmi eesmärkide saavutamist toetavaid mõtestatud tegevusi. Kasutame mitmekesiseid kaasavaid õppemeetodeid, kohandades tegevused vastavale sihtrühmale.

Õpitoa raames käsitletakse kaheksat teemat. Õpitoa läbimisel talumetsas on 8 temaatilist rajapunkti. Osalejatele antakse tööleht, mis sisaldab teemakohaseid kontrollküsimusi ning viiteid veebilehtedele ja filmidele. Töölehte saab kasutada nii rajal kui raja läbimise järgselt iseseisva või rühmatööna.

Teemad:

  1. Mina ja loodus 
  2. Elurikkus, püsivus ja muutumine
  3. Looduskasutus, ringmajandus ja tehnoloogia
  4. Kliimamuutused maailmas ja Eestis
  5. Looduskaitse Eestis ja maailmas
  6. Igaühe loodushoid milleks ja kuidas?
  7. Kaasamine'
  8. Minust muutub maailm

Juhis õpetajale:

Õpperühma saatva õpetaja roll: õpitoa kokkuleppimisel täpsustada võimalikke soove täiendava fookuse osas ning õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi. Eeldame, et õpetaja tagab osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise ning osaleb omal äranägemisel õpitoas. Vajadusel saab õpitoa läbi viia ka ilma õpetaja osaluseta. 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

üldjuhul 3 tundi, mis sisaldab piknikupausi, kokkuleppel ka muud võimalused olenevalt erisoovidest

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt
Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Hind:

144€

Lisainfo:

Vahendid õpitoa läbiviija poolt. Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: isiklik kirjutusvahend (soovi korral). 

Looduses läbiviidava õpperetke korral on soovitatav grupi suurus 25 inimest, suurema grupi puhul kaasatakse vajadusel ka teine juhendaja.

 

Läbiviimise koht:

õpperada, kool, klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses.

Läbiviimise asukoht:

58.546407966872, 25.901303887207

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Programmi läbiviija:

Uuealle loodushariduskeskus (Viljandimaa) / Sitika loodushariduskeskus (Lääne-Virumaa), SelgeSiht OÜ

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Looduskaitse ja kaasamise õpituba 7.-9. klassile / gümnaasiumile
Author:
SelgeSiht loodushariduskeskus
Looduskaitse ja kaasamise õpituba.pdf(242.15 KB)

Looduskaitse ja kaasamise õpituba 7.-9. klassile või gümnaasiumile Viljandimaal või Lääne-Virumaal

Pikk kirjeldus:

Looduskaitse ja kaasamise õpitoas räägime praktilise loodushoiu, looduse propageerimise ja looduskaitsele kaasamise teemadel. Arutleme ringmajanduse, prügi sorteerimise, kliimamuutuste ning muude keskkonnahoiu aktuaalsete probleemide ja lahendusvõimaluste üle. Räägime looduskaitselistest ja loodust tutvustavatest tegevustest ning võimalustest Eestis.

Programmi sihtrühm: 7.-9. klass (vanus 13-16 aastat), õppekeel: eesti, grupi suurus kuni 25 õpilast, suurema grupi korral kaasatakse vajadusel täiendav juhendaja.

Programm kestab 2 tundi. Programm sobib läbimiseks igal aastaajal. Õpitoa asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses. Ühe konkreetse asukohana pakume õpitoa läbi viimiseks 10 ha suurust talumetsa Viljandi vallas Kolga-Jaani juures.

Vahendid õpperetke juhendaja poolt. Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: isiklik kirjutusvahend (soovi korral).

Viimati uuendatud:

29.09.2021