Loodushoiu õpiõu talumetsas (4.-6. klassile Viljandimaal)
Raul Savimaa

Loodushoiu õpiõues arutame ja kogeme ümbritsevale talumetsale kui õpikeskkonnale tuginedes, milliseid hüvesid loodus pakub ning kuidas saame hoida looduslikku tasakaalu ja elurikkust läbi oma käitumise.

Uuealle talumets ja õpiõu programmi läbiviimise asukohana võimaldab õppeprogrammis sätestatud eesmärkide head saavutamist. Kümne hektari suurune talumets võimaldab demonstreerida keskkonnahoidliku majandamise põhimõtteid. Uuealle talumetsal on PEFC sertifikaat, mis tähistab seda, et metsa majandatakse säästvalt ja jätkusuutlikult. Õpilased saavad õppekeskkonnas vahetult tegutseda ning õppekeskkond toetab loodushoiu teemade käsitlemist. Õpperetke jooksul läbitakse orienteeruvalt 2,5 kilomeetrit. 

Praktiliste ülesannete lahendamiseks kasutame sobivaid vaatlus- ja mõõteseadmeid ning katsekomplekte. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õppeprogrammi läbimisel:
- õpilane teab, kuidas on looduses taimed ja loomas seotud kasvukohatingimustega (sademed, maapinna niiskus, mullastik), millistele puudele millised tingimused sobivad, milline on üldjoontes metsa eluring, kuidas koprad kujundavad oma elukeskkonda, miks kulupõletamine on ohtlik, kuidas inimtegevus mõjutab loodust, kuidas läbi tarbimisharjumuste ja jäätmete liigiti kogumise toetada jätkusuutlikku tasakaalu ja loodushoidu;
- õpilane oskab looduses käimisel ja aktiivsel liikumisel arvestada oma käitumise mõju loodusele, oskab näha seoseid ainetundide ja looduskeskkonna vahel;
- õpilane tunneb enamlevinuid puuliike (kuusk, kask, tamm, vaher) ning oskab neid metsas märgata.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seosed riikliku õppekavaga: väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja han­kida loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uuri­misest. Õppe­prog­ram­mis tutvustatav seotakse osaleva klassi loodusõpetuse ainekavaga riikliku õppekava baasil (nt 4. klass – taimed ja loo­mad inimese elus, puu vaatlus eri aastaaegadel, inimese sõltuvus loodusest, elu erinevates kesk­konna­tingi­mus­tes; 5. klass – vesi, loomade kohastumised, õhk, õhu saastamine, asula, keskkonnatingimused; 6. klass – mets elukeskkonnana, metsatüübid, elurikkus, tasakaal, inimese mõju, loodus- ja keskkonnakaitse). 

Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse metsa eluringi, säästvat looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Programm on läbivalt seotud keskkonna ja jätkusuutlik arengu teemadega.

Meetodid:

Kasutatavad õppemeetodid:

 • vaatlus - tutvutakse ümbritseva õppekeskkonnaga, märgatakse nähtavaid seoseid;
 • võrdlus - nii loodusobjektide võrdlus kui ka tuntud teadmiste ja objektide võrdlus uute teadmistega (nt metsa eluringi kohta, looduse hüvede kohta, loodusest saadavate toodete kasutamise kohta jne);
 • interaktiivne loojutustus - õppeprogrammi eesmärgid seotakse õppekeskkonna ja selle ajaloo lugudega, et näidata oleviku kujunemist läbi mineviku ning selgitada nähtuste tagamaid ja seoseid, õpilased saavad loo kulgu mõjutada ja suunata fookust põhiteemadele täiendavalt rohkem huvi pakkuvatele alamteemadele;
 • arutlusmeetod - õppijaid suunatakse mõtlema nähtustele ja seostele ning õppeprogrammis käsitletavatele teemadele läbi küsimuste, vajadusel annab juhendaja vastused;
 • dialoogimeetod ja heuristiline meetod - õppeprogrammi raames antavates mõõtmis- ja katseülesannetes ning looduse ja õppeainete sidumisega seotud ülesannetes antakse ülesanded esialgu juhendaja poolt ning õpilased lahendavad neid, seejärel avastavad õpilased ise seoseid ja juhendaja toetab neid;
 • juhendusmeetod ja praktikameetod - esmased näited praktilistes ülesannetes annab juhendaja ning seejärel tegutsevad õpilased õpetaja juhednamisel iseseisvalt.

Kasutatavad vahendid:

 • luup (3 tk iga 5-liikmelise tiimi kohta) ja mõõdulint (2 tk iga 5-liikmelise tiimi kohta) metsa vaatlemiseks ja objektide mõõtmiseks (programmi teema 2);
 • õppekohvrid puuliikide määramiseks (1 kohver iga 5-liikmelise tiimi kohta) (programmi teema 2);
 • loodusobjektide tunnetusrada (programmi teema 5);
 • oksasaag (1 tk iga 5-liikmelise tiimi kohta), palgikoorija (2 tk rühma kohta), tutvustatavate näidistena ka haaratsid, palgikeerajad, kiin, kirves, lõhkumiskiil, väike akumootorsaag, turvavarustus (mask, kõrvaklapid) (programmi teema 6);
 • rajakaamera (5 tk sh üks pilte üle mobiilsidevõrgu saatev kaamera, programmi teema 3);
 • abistav tööleht (1 tk iga 5-liikmelise tiimi kohta, katab õppeprogrammi kõiki teemasid).

Juhis õpetajale:

Õppekäigu kokkuleppimisel palume täpsustada õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi.

Õpilastel panna selge ilmastikukohased riided, eelkõige maastikule sobivad jalatsid. Soovitav on, et igal õpilasel on kaasas vesi vm jook 0,5 liitrit.

Õppekäigu ajal eeldame, et õpetaja tagab osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise ning osaleb soovi korral omal äranägemisel kõikides moodulites.

Eesmärkides kirjeldatud õpiväljundite saavutamist hinnatakse esmaselt juhendaja poolt jooksvalt iga mooduli lõpus ning ühiselt suuliselt õppeprogrammi lõpus kokkuvõtete ja tagasiside arutelul.

Programmis osalenud õpetajalt küsitakse tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta e-kirjaga kahe nädala jooksul, lisades lingi tagasiside küsitlusele veebis (EU Survey keskkond). Tagasisideks sobib nii vastus veebikeskkonnas olevale küsitlusele kui e-kirjas esitatud tagasiside vastavalt õpetaja eelistustele. Õpetajale pakutakse soovi korral võimalust arutada kahe nädala jooksul peale kirjaliku tagasiside andmist tagasisidet ja parendusettepanekuid.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

üldjuhul 3 tundi, mis sisaldab piknikupausi, kokkuleppel ka muud võimalused olenevalt erisoovidest

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt
Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Hind:

144€

Lisainfo:

Maastik on tasane, üldjuhul kuiv. Õpperetk toimub niidetud, ent mõnevõrra ebatasastel metsaradadel, metsaalal või endises taluõues. Õpperetke jooksul läbitakse orienteeruvalt 2.5 kilomeetrit. Vihma ajal või peale vihma võib rohi olla märg. Ohtlikud veekogud puuduvad. Talumets on piiratud põldudega, ligipääs maanteele on metsa ühes tipus üle roheala. Õpperühm liigub üheskoos. Seetõttu eksimisvõimalus puudub. Talumets ja õpiõu asuvad 2,5 km kaugusel lähemast alevikust (Kolga-Jaani). 

Programmi sihtrühm: 4.-6. klass, kuni 25 õpilast, suuremat gruppi käsitletakse vajadusel ja kokku­leppel kahe klassina ning kaasatakse täiendav juhendaja. Õppetöö toimub eesti keeles. Muukeelse õppeprogrammi läbiviimine tuleb eelnevalt eraldi kokku leppida.

Õpiõue läbiviimise saab kohandada nii liikumise kui muu erivajadusega õpilastele. Soovitav on, kui programmi tellija teavitab programmi kohandamise vajadusest ette.

Õppeasutuse soovil saab õppeprogrammi läbi viia ka mujal, näiteks talumetsas Lääne-Virumaal. Soovi korral saab õppeprogrammi kohandada sobivaks koolilähedasel õuealale või õppeprogrammi korraldaja poolt organiseeritud õppealale.

Läbiviimise koht:

Uuealle talumets ja õpiõu

Läbiviimise asukoht:

58.546904, 25.900925

Maakond:

Viljandimaa

Otsekontakt:

uuealle@uuealle.ee
+372 5918 8000

Programmi läbiviija:

Uuealle talumets ja õpiõu - SelgeSiht loodushariduskeskus; juhendajad: https://selgesiht.eu/loodusharidus/juhendajad/

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Loodushoiu õpiõu talumetsas (4.-6. klassile Viljandimaal)
Author:
SelgeSiht loodushariduskeskus
L74. Loodushoiu õpiõu talumetsas v202210.pdf(350.97 KB)

Loodushoiu õpiõu talumetsas (4.-6. klassile Viljandimaal)

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi koostamisel oleme seostatult käsitlenud loodus- kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda ning kujundanud sisult tervikliku teaduspõhise programmi, mis sisaldab eesmärgipäraseid ja programmi eesmärkide saavutamist toetavaid mõtestatud tegevusi. Kasutame mitmekesiseid kaasavaid õppemeetodeid, kohandades tegevused vastavale sihtrühmale. 

Õpiõue raames käsitletakse seitset teemat. Osalejatele antakse abistav tööleht, mis sisaldab teemakohaseid kontrollküsimusi. Töölehte saab kasutada nii rajal kui raja läbimise järgselt iseseisva või rühmatööna.

 1. Sätime end õppeprogrammi lainele (15 minutit). Suundume õppealale, koguneme vanale taluõuele ja vaatame, mida enda ümber näeme. Tutvustame õppeprogrammi. Räägime ohutust viibimisest ja turvalisusest metsas. Lepime kokku käitumisreeglid õppeprogrammis ja õpperetkel. Kasutatav meetod: arutelumeetod.
 2. Tutvumine metsaga (50 minutit). Käime erinevates kasvukohatüüpides ja metsapiirkondades. Määrame, milline on igas konkreetses piirkonnas enamuspuuliik (kuusk, kask, lepp). Märkame erinevusi ja arutleme nende põhjuste üle. Räägime metsa elutsüklist, vaatame erinevas arengujärgus olevaid puid ja metsapõlvkondade vaheldumist. Arutame looduse hüvede üle metsa näitel. Võrdleme looduslikku ja istutatud metsa. Mõõdame ja arvutame puude vanust ja kõrgust, määrame erinevaid puuliike tüvede põhjal. Arutleme, kuidas hoida loodust nii, et elurikkus ja looduskooslused säiluksid. Kasutatavad meetodid: vaatlus, võrdlus, interaktiivne loojutustus, arutelumeetod, dialoogimeetod, heuristiline meetod, juhendusmeetod, praktikameetod.
 3. Metsloomad (15 minutit). Vaatame erinevate loomade (põder, metskits jt) tegevuse jälgi ja rajakaamera salvestisi õppealalt, Räägime, kuidsa loomad mõjutavad oma elukeskkonda. Arutleme, kuidas loomad oma keskkonnas toime tulevad ja kuidas inimene saaks nende toimetamisi rajakaameratega salvestada. Kasutatavad meetodid: vaatlus, arutelumeetod.
 4. Harjutame ainetunde looduses (15 minutit). Katsetame koolis ainetundides õpitut ühiselt näitlikustada konkreetsete loodusobjektide (puud, kivid jms) peal. Esimesed näiteid esitab juhendaja ning seejärel saavad õpilased võimaluse ise väikestes gruppides harjutada ühte konkreetset ainetundi omal valikul ja seda seejärel kaaslastele tutvustada. Rühma saatva õpetajaga saab eelnevalt kokku leppida täpsemad huviteemad ning õpetaja saab soovi korral ka ise näiteid tuua. Kasutatavad meetodid: võrdlus, dialoogimeetod, heuristiline meetod.
 5. Tunnetame metsa ja metsapaus (20 minutit). Kui peamiselt ammutame oma teadmisi loodusest nägemismeele abil, siis siin tegevuspunktis püüame rakendada ka teisi meeli metsa tunnetamiseks ning looduse mitmekesisuse tajumiseks. Kuulame ümbritsevat loodust ja helisid ning püüame leida nende allika. Kompame erinevaid loodusobjekte väikesel juhendatud rajal. Haistmis- ja maitsemeelt rakendame taimetee nautimisel ning seni õppeprogrammi ajal omandatu reflekteerimisel. Kastutatavad meetodid: dialoogimeetod, võrdlus, heuristiline meetod.
 6. Inimtegevus ja mets (50 minutit). Keskendume inimtegevuse jälgedele metsas. Tutvume lihtsamate metsatööriistadega. Tutvume pärandkultuuriobjektidega (piirikivi, ajalooline metsakuivenduskraav) ja nende ajalooga. Õpilased saavad soovi korral individuaalselt või tiimis istutada puu (kask, vaher, tamm, kuusk vm).  Arutame kuidas tuleks hallata jäätmeid, tutvustame prügi liigiti kogumise praktilisi nõudeid ja vajadust. Arutleme säästliku tarbimise ja taaskasutuse üle. Mõtleme, kuidas hoida loodust läbi tarbimise kujundamise. Räägime jätkusuutlikust loodushoiust ja elukeskkonna kaitsmisest. Kasutatavad meetodid: vaatlus, arutelumeetod, dialoogimeetod, interaktiivne loojutustus.
 7. Kokkuvõte ja tagasiside (15 minutit). Võtame kokku õppepäeval omandatu. Arutame, mis meelde jäi ja mida me sellest edaspidiseks kaasa võiksime võtta.

Õppeprogrammi läbimise järgselt saadetakse õpetajale järeltegevuste leht, mis sisaldab teemade kokkuvõtet ning viiteid teemakohastele veebilehtedele ja filmidele. Järeltegevuste lehe kasutamine on vabatahtlik, ent annab õpetajale võimaluse õppeprogrammi teemade veelkordseks tagasisidestamiseks järgnevatel päevadel.

Viimati uuendatud:

30.11.2022