Avastusõpe
Ökokratt

Programmi tegevused toimuvad Puhta Vee Teemapargi õpperajal. Rajal on kokku 40 vaatluspunkti, kus nutivahendit kasutades saadakse teavet, küsimusi ja ülesandeid. Rajal orienteerutakse virtuaalse kaardi abil. Seega nõuab programmi läbimine osavõtjatelt teatavat nutivahendite kasutamise oskust ja vilumust. Raja raskusastet ning pikkust saab valida vastavalt osavõtjate varasemale oskustele ja teadmistele.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Programmi läbimise järel on õpilane
• tutvunud kohaliku loodusega;
• harjutanud maastikul orienteerumist; iseseisvalt maastikul kaardiga orienteerumist, arvestades keskkonnakaitse põhimõtteid ning norme;
• kasutanud digitaalset kaarti, jooniseid, pilte ja tekste ning leidnud infot.
• väärtustab elukeskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundlikku ja säästvat käitumist.
Lisaks III kooliastme õpilane
• mõistab loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsust igapäevaelus;
• seostab loodusõpetuses varem omandatud teadmisi õppekäigul omandatud oskustega.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Koolil on vastavalt õppekavale võimalik valida mitmekesise temaatika vahel: metsa elustik, kooslused, õuematemaatika, putukate elu (vaatlustaru), praktilised tööd looduses jpm.

 

Loodusõpetuse ainekava, III kooliaste

Teema: Inimene uurib loodust; Loodusteadused ja tehnoloogia.

 

Õppekavas ettenähtuud praktiline töö:  info leidmiseks interaktiivse kaardi kasutamine.

 

Ainete lõiming: loodusõpetus, kehaline kasvatus, geograafia

 

Läbivad teemad:

Keskkond ja jätkusuutlik areng

Tehnoloogia ja innovatsioon

Meetodid:

Praktiline töö, töö paarides, vestlus, arutelu

 

Vahendid: keskus annab nutivahendid paari peale, lisaks võivad õpilased kasutada endi nutivahendeid, mille käsitsemisega on nad rohkem harjunud; juhend vaatluspunktidega igale paarile; digitaalne kaart alla laadimiseks. Soovi korral saab kasutada lamineeritud paberkaarte.

 

Juhis õpetajale:

See programm eeldab tihedat koostööd kooli ja keskuse vahel. Kuna õpperajal on 40 vaatluspunkti väga mitmesugusel teemadel, siis peaks õpetaja

koostöös keskusega valima õpilastele sobiva marsruudi.  Teemade ja vaatluspunktide loetelu leiab keskuse kodulehel

http://metsamoisa.ee/index.php/opperajad   

 

Vajalik on valida õues viibimiseks sobiv, ilmale vastav riietus ja jalanõud.

Soovitame õpilastele eelnevalt tutvustada programmi teemat ning asukohta, et õpilastel oleks võimalus omandatud teadmisi looduses rakendada. Pärast õppekäiku on soovitav koolis programmil kuuldut/nähtut korrata ja kinnistada. Õppekäigu ajal on saatva õpetaja rolliks grupi jälgimine.

Ootame koolilt tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta. Seda saab anda läbi keskkonnahariduse portaali. Vahetut tagasisidet küsime õpetajalt ja õpilastelt ka programmist kokkuvõtet tehes.

 

Palume õpilastel võileib ja jook kaasa võtta. Reisikotti pakkides tuleks juba kodus läbi mõelda, kuidas looduses korraldada lõunatamine nii, et ei tekiks jäätmeid.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Õpperaja pikkus on maksimaalselt 4 km, mida  saab diferentserida kestuse, õpilaste  vanuse, füüsilise võimekuse ja huvi alusel;

Rada on läbitav ka ratastooliga, seega on programm koolipoolse abi korral sobiv ka erivajadustega õpilasele. Parema korralduse huvides palume keskust puudega õpilase osalemisest eelnevalt teavitada. Keskuse juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

 

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

 

Helgi Sammel: kõrgharidus metsainsener, , loodusgiid noorsootöötaja, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

 

Läbiviimise koht:

Puhta vee teemapark.

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

info@metsamoisa.ee
+372 513 2149

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus – 30 min

Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Käitumine looduses, ohutus.

Virtuaalse kaardi alla laadimine nutivahenditesse, õpperaja ja eelseisvate tegevuste lühike tutvustamine. Õpilased saavad juhendi, kus on märgitud vaatluspunktid, mida tuleb läbida.

 

Tegevused

 

  • Õpilased lähevad paarikaupa rajale ja otsivad vastavalt juhendile vaatluspunkte.   Punktide leidmise järjekord ei ole fikseeritud, õpilased leiavad ise parima liikumistee. Õpperada läbib parki,  metsarada, meelteaeda, tiigi kallast ja õuematemaatika klassi;  tutvustab mesilaste vaatlustaru, taastuvenergia tootmist, ilmakaarte määramist, loomade tegevusjälgede avastamist jms. Vaatluspunktides  tuleb ruutkoodi kasutades lugeda esitatud teavet, vastata küsimustele, lahendada ülesandeid jms.

Marsruut valitakse ja koostatakse vastavalt kooli soovile – 60 min;

  • Õpilased kogunevad kokku lepitud ajal lõpp-punkti.

Lõunapaus  - 15 min;

 

Kokkuvõte – 15 min

Rajal nähtu arutelu

 

Viimati uuendatud:

08.09.2022