Õpitulemused:

Õpilased oskavad looduses käituda ja liikuda, märgata ja hinnata elusloodust enda ümber, tunnevad lihtsamaid Eesti taime- ja loomaliike.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusainete ainevaldkond. Loodusõpetus

Õpilane:

- liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast;

- kirjeldab taimede, loomade ja seente välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses;

- eristab seeni, taimi ja loomi toitumise, kasvamise ning liikumisvõime järgi;

- teab seente mitmekesisust, nimetab tuntumaid söödavaid ja mürgiseid kübarseeni ning oskab vältida mürgiste seentega seotud ohtusid;

- arvestab taimede ja loomade vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult.

Meetodid:

Rühmatöö või individuaalsed ülesanded, võrdlemine, mõõtmine, loodusvaatlused ja uurimine, kogumine, hariduslikud mängud.

Juhis õpetajale:

Ootame õpetajalt koostöövalmidust ja aktiivset osalemist programmi tegevustes koos õpilastega.

Õuesõppe tundide puhul palun arvestada riietumisel ilmastikuga, panna jalga mugavad matkajalanõud ning kaasa võtta väike söök ning vesi.

 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Lisainfo:

Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

Lisainfo

Õpetajal palume registreerumisel teavitada muuseumi teabespetsialisti või juhendajat grupi erisustest (näiteks erivajadusega õpilased jm) ja soovidest, koostöös kooliga täpsustame programmi võimalused.

Programmiks vajalikud õppevahendid annab juhendaja. Täpsem lisainfo saadetakse õpetajale registreerumisel. Õuesõppe tundide puhul palun arvestada riietumisel ilmastikuga, panna jalga mugavad matkajalanõud ning kaasa võtta väike söök ning jook.

Läbiviimise koht:

looduses

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Loodus õpperajal 1
Author:
TÜ loodusmuuseum
Loodus_õpperajal_1.pdf(451.65 KB)

Õppeprogrammi kirjeldus

Pikk kirjeldus:

 

Õppeprogrammi sisu ja tegevuste kirjeldus

1) Sissejuhatus õppekäiguks - tutvustatakse õppekäigu kava ja reegleid, räägitakse ohutusest metsas liikumisel.

2) Õppekäik loodusrajal. Kokkuvõte õppekäigust.

Vastavalt aastaajale ja õpperajale uuritakse erinevaid teemasid matka käigus: taimed (taimede mitmekesisus, söödavad ja mürgised taimed), putukad, linnud (lindude vaatlus ja tundmine, tegevusjälgede vaatlemine), imetajad (tegevusjälgede vaatlemine), seened (seente mitmekesisus, söödavus ja mürgisus), muud huvitavad objektid rajal (paljandid, rändkivid, veekogu jne), samuti räägitakse inimese mõjust looduslikule keskkonnale. Vaadeldakse ka looduse märke, et mitte iseseisvalt liikudes metsa ära eksida.

Programmi käigus tehakse erinevaid looduse õppimisele suunatud aktiivülesandeid ja mänge kas rühmatööna või individuaalselt, mis pärast koos kokkuvõtete ajal üle vaadatakse ja läbi arutatakse. Ülesannetes ja mängudes kasutatakse loodusvaatlusi ja liigiõpet, erinevate tunnuste ja omaduste leidmist, uurimist, mõõtmist, otsimist, mis arendavad laste looduse märkamise oskusi ja kinnistavad loodusalaseid teadmisi.

Võimalike aktiivülesannete näited:

- Õppekäigul on kogutud hulk objekte, mida pärast kõik saavad kompamismeele abil tuvastada. Õpilased istuvad ringis, silmad kinni, kõik saavad ühe objekti, mille detailid kompamise abil meelde jätta. Hiljem need segatakse ära, jagatakse uuesti laiali ning lapsed hakkavad neid üksteisele ulatama. Mäng on läbi, kui kõik leiavad enda esimese objekti üles. Mängus kasutatakse erinevaid objekte alates käbidest, lõpetades loomanahkadega.

- Kordamismäng, mille käigus peavad lapsed mänguplatsi lähiümbrusest kiiruga leidma õpperajal õpitud objekte.

- Bingo mäng, kus on eri looduse objektid, mis tuleb ära märkida, kui seda on märgatud.

Viimati uuendatud:

08.01.2021