Loodus ja inimene linnalähedases metsas
Raul Savimaa

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada, et ka  linna­lähe­dane mets võib olla huvitav ning koos sellega õpetada turva­list ja säästlikku käitumist ning jätkusuutlikku loodus­hoidu. Oleme valinud mitmekesise metsaala Tallinna külje all Laiaküla ja Maardu piiril, kus tutvume erinevate metsa­tüüpidega, vaatame, millised loomad seal elavad ja millised taimed kasvavad, mär­kame kobraste, rebaste, kitsede ja põtrade tegevuse jälgi. Arut­leme metsa eluringi, inimese mõju ning säästva looduskasutuse üle. Külastame Peeter Suure merekindluse Kaldase stolli ava ning Miku raud­kive, võimalusel ka jäätmejaama. Õpilased saavad ise teha katseid ja lahendada praktilisi ülesandeid.

Sihtrühm: 4.-6. klass, eesti õppe­keel, kuni 25 õpilast, suurema grupi korral kaasatakse vajadusel täiendav juhendaja. Õppeprogrammi saab kohandada sobilikuks ka liikumise erivajadusega õpilastele.

Programm kestab 3 tundi. Õppeks sobivad kõik aastaajad. Õppe­keskkonnaks on mitmekesine metsaala – nõmm, lodumets ja salumets. Õppekeskkonna valikul on turvalisus ja ligipääsetavus olnud oluliseks kriteeriumiks. Maapind on kuiv ja tasane, on mõned tiigid ja madalad rändrahnud. Vajalik varustus: tava­pärane aastaajale vastav õuejalats või matkajalats. Soovitavalt võileivad ja jook (vesi) kergeks eineks looduses.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Võimalda õpilastele aktiivset tegevust looduses; kujundada õpilastes teadmine ja oskus turvaliselt ja säästlikult looduses käitumise kohta; anda teadmisi erinevatest metsatüüpidest, metsa eluringist ja kobraste elulaadist ning inimtegevuse mõjust; harjutada meeskonnatöö oskusi; näidata kooli õppeainete ja looduse seoseid ning harjutada nende märkamist ja rakendamist.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seosed riikliku õppekavaga: väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest. Õppeprogrammis tutvustatav seotakse osaleva klassi ainekavaga riikliku õppekava baasil. 

Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse metsa eluringi, säästvat looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Meetodid:

Õppeprogrammi koostamisel oleme seostatult käsitlenud loodus- kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda ning kujundanud sisult tervikliku teaduspõhise programmi, mis sisaldab eesmärgipäraseid ja programmi eesmärkide saavutamist toetavaid mõtestatud tegevusi. Kasutame mitmekesiseid kaasavaid aktiivõppemeetodeid, kohandades tegevused vastavale sihtrühmale.

Juhis õpetajale:

Kohalejõudmiseks saab kasutada ka ühistransporti (bussid 34A, 102, 30, 101, 103, 170, J6, J6K, J6N).

Vajalik varustus: tava­pärane aastaajale vastav õuejalats või matkajalats. Soovitavalt võileivad ja jook (vesi) kergeks eineks looduses.

Õpperühma saatva õpetaja roll: õppekäigu kokkuleppimisel täpsustada õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi ning soovi korral täpsemat fookust. Õppekäigu ajal eeldame, et õpetaja tagab osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise ning osaleb soovi korral omal äranägemisel kõikides moodulites.

Soovi korral saab õppeprogrammi läbi viia ka muudes asukohtades.

Hindamine ja tagasiside: eesmärkides kirjeldatud õpiväljundite saavutamist hinnatakse esmaselt retkejuhi poolt jooksvalt iga mooduli lõpus ning ühiselt suuliselt õppeprogrammi lõpus kokkuvõtete ja tagasiside arutelul. Programmis osalenud õpetajalt küsitakse tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta e-kirjaga kahe nädala jooksul. Õpetajale pakutakse võimalust arutada kahe nädala jooksul peale kirjaliku tagasiside andmist tagasisidet ja parendusettepanekuid.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt
Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Hind:

144€

Lisainfo:

Grupi suurus kuni 25 inimest, maksumus 144 eurot koos käibemaksuga. Suuremate gruppide puhul kaasatakse teine juhendaja ja käsitletakse kahe grupina (sh maksumuse osas).

Soovi korral saab õppeprogrammi läbi viia ka muudes asukohtades.

Läbiviimise koht:

Linnalähedane mets Tallinna lähedal Laiaküla ja Maardu piiril

Läbiviimise asukoht:

59.467591229498, 24.927906288734

Maakond:

Harjumaa jätk

Keskus:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Loodus ja inimene linnalähedases metsas
Author:
SelgeSiht loodushariduskeskus
L41. Loodus ja inimene linnalähedases metsas (4.-6. kl Harjumaal 2022).pdf(229.36 KB)

Õppeprogramm "Loodus ja inimene linnalähedases metsas"

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm koosneb sissejuhatusest, viiest temaatilisest osast ja kokkuvõtvast arutlusest:

  1. Sissejuhatus (10 minutit). Koguneme lagendikule ja vaatame, mida enda ümber näeme. Lepime kokku käitumisreeglid õpperetkel. Räägime ohutust viibimisest ja turvalisusest metsas ning õppeprogrammi metsaalast. Jaguneme viieks tiimiks ja jagame töölehed.
  2. Tutvumine metsaga (40 minutit). Teeme retke erinevatesse kasvukohatüüpidesse (nõmme­mets, lodumets ja salumets; männik, kuusik, kaasik). Räägime metsa elutsüklist, vaatame erinevas arengujärgus olevaid puid ja metsapõlvkondade vaheldumist. Võrdleme loodus­likku ja istutatud metsa ja alusmetsa.
  3. Praktilised katsed (30 minutit). Viime läbi praktilisi katseid ja ülesandeid – määrame puid tüvede põhjal, mõõdame kasvava puu kõrgust, hindame vanust, uurime mulda ja taimi.
  4. Koprad (20 minutit). Vaatame kobraste tegevuse jälgi: langetatud puud, vanad ja värsked kännud, koprarajad. Räägime, millised puud kobrastele maitsevad ja miks. Imetleme kõrget pesa­kuhilat ja kopratiike. Arutleme, kuidas kobras on loodusele kasulik ning millistes asu­kohtades ja miks inimesele ebasobiv. Vaatame, kuidas saavad rebane ja kobras kõrvuti elada.
  5. Inimene looduses (30 minutit). Katsetame koolis erinevates ainetundides õpitut ühiselt näitlikustada loodusobjektide peal. Räägime aktiivsest puhkusest ja taastumisest looduses ning viime läbi sellekohaseid aktiivtegevusi. Arutleme inimtegevuse mõju üle näidete varal looduses. Külastame Peeter Suure merekindluse Kaldase stolli ava ning Miku raudkive.
  6. Tunnetame metsa ja metsapaus (30 minutit). Kasutame oma viit meelt metsa tunnetamiseks. Vaatleme metsa. Kuulame metsa. Kompame puid ja erinevaid objekte väikesel juhendatud rajal. Haistmis- ja maitsemeelt rakendame taimetee (piparmünt) nautimisel. Söögipaus kaasavõetud võileibade ja joogiga.
  7. Kokkuvõte ja tagasiside (15 minutit). Võtame kokku õppepäeval omandatu. Arutame, mida me sellest edaspidiseks kaasa võiksime võtta. Räägime jätkusuutlikust loodushoiust ja elukeskkonna kaitsmisest ning kuidas saaksime selles meile sobivalt panustada.

Viimati uuendatud:

04.04.2022