placeholder

Lemmikloomade vaatlemine loomaruumis, lemmikloomade põlvnemine ja mitmekesisus, hooldamine kodus, omaniku kohustus ja vastutus.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab ja tunneb populaarsemaid lemmikloomi; esmased teadmised lemmikloomade kodus hooldamisest; mõistab vastutust lemmiklooma valimisel ja pidamisel; saab aru loomade rühmitamise erinevatest võimalustest.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: organismid ja elupaigad – koduloomad; organismide rühmad ja kooselu – loomade mitmekesisus.

Meetodid:

Vaatlus ja arutelu.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll: Innustada õpilasi/ lapsi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk: teab ja tunneb populaarsemaid lemmikloomi; esmased teadmised lemmikloomade kodus hooldamisest; mõistab vastutust lemmiklooma valimisel ja pidamisel; saab aru loomade rühmitamise erinevatest võimalustest. Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: organismid ja elupaigad – koduloomad; organismide rühmad ja kooselu – loomade mitmekesisus. Programmi käik: Sissejuhatus: Õpilased jagunevad paaridesse, igale paarile jagatakse tööleht. Paaristöö tulemusena täidetakse tahvlil tabel ja toimub arutelu. Teema arendus: Elavnurga külastus, loomade vaatlemine, vestlus loomade hooldamisest, puuri sisustusest ja lemmiklooma omaniku vastutusest. Töölehe täitmine. Kokkuvõte: arutelu klassis läbitud teemadest. Vahendid: Pernova Loodusmaja elavnurga lemmikloomad. Otsingusõnad: lemmikloom, metsloom, koduloom, elavnurk, rühmatöö.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020