Liblikad
Meri-Liis Kotkas

Õppeprogramm annab ülevaate neljast tuntumast putukaseltsist: liblikalistest, mardikalistest, kahetiivalistest ja kiletiivalistest. Progammis tutvustatakse õpilastele interaktiivses vormis näitevahendite (herilasepesa, putukakollektsioonid jm) abil putukate mitmekesisust Eesti looduses ning nende kohastumusi elukeskkonnaga. Lisaks antakse ülevaade putukate osast looduses ja inimtegevuses. Stereomikroskoobi abil võrreldakse 4 seltsi esindajaid välistunnuste alusel ning lähemalt uuritakse suiste ehituse seoseid toitumisviisiga (suiste preparaatide demonstreerimine).

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

1) lõimib olemasolevaid teadmisi uutega; 2) arendab vaatlusoskusi putukate liigilise mitmekesisuse õppimisel; 3) õpib iseseisvalt kasutama mikroskoopi ja leidma seltsidele omaseid tunnuseid; 4) väärtustab putukaid eluslooduse olulise osana; 5) mõistab putukate ja inimeste vastastikuseid seoseid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1. Bioloogia III kooliastmes: 2.2.4.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid;

2. Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

1) selgrootute loomarühmade iseloomulike välistunnuste võrdlemine, kasutades näidisobjekte; 2) lülijalgsete loomade välistunnuste võrdlemine luubi või mikroskoobiga;

3. Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng. 

Meetodid:

1) teadmiskategooriate moodustamise meetod

2) rühmatöö

3) interaktiivne loeng

Juhis õpetajale:

Õpetaja osaleb kogu programmi vältel ning toetab juhendajat ja õpilasi. 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

5€

Lisainfo:

5 euri õpilane, klassile 2 saatjat tasuta. Pärast programmi lõppu on võimalik külastada muuseumi näituseid.

Alates 28 õpilasest viiakse programmi läbi kahes rühmas: poolel klassil on võimalus iseseisvalt või muuseumi poolsete juhendmaterjalide abil tutvuda teiste näitustega.

Maja on kitsaste treppide ja ilma liftita, õpperuum asub 3. korrusel. 

Läbiviimise koht:

Eesti Loodusmuuseum

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Jekaterina Pesotski

Keel:

Vene keel

Viimati uuendatud:

21.01.2022